There Are No Bad Experiences

There Are No Bad Experiences

We have all heard of that cliché and people keep sharing this notion simply because it’s true. I don’t like fixed phrases and recently I have started reconsidering all I know, all my perceptions of events, things, people’s behaviour, how I see myself. I needed to deal with some old patterns which can no longer contribute to my personal growth and I am simply enjoying my realest and best so far version of myself.

Speaking of old patterns, one of mine was trying to always conceptualize everything around me and judge it based on what I consider to be good or bad. However things are not that simple and it is not useful to categorise everything in such a limiting way. My simple experience on one Friday night confirmed that everything has a positive side. It’s a choice, however, to focus there or to accumulate resentment from our experiences and allow it to affect our mindset and limit the unique potential that is hiding in each of us.

Favourite setting for deep talks 🙂

In brief, I went to an event in Cloudberry Club in Sliema. I was disappointed because: the place looked really cheap and kind of dirty. The staff were extremely rude and the people there acted strangely. The vibe I got from that place was sad. We left the place around 1 AM. The moral I got when I was walking home with my friend: I could have left the place depressed, rendered unwilling to go out more often in future and store that negativity as a ‘lesson’. Instead, after the new shift of my consciousness, I chose to acknowledge all the good things about that night: I caught up with a friend, we had a nice talk, I didn’t drink (as usual) and as a result I woke up earlier and fresher the next morning. Most importantly, I have started to build a healthy routine in terms of going out, what I refer to is the broken old habit of eating after a night out. Yes, in my country it’s a proper way to end the night ending up consuming things that are not necessarily healthy, and I can see it’s not just typical of my country. That night I asked myself if I really needed to eat and the realisation of the fact that I didn’t need anything, specifically useless energy at that part of the day which is simply designed for by body to rest, made me at peace with myself.

Dress: Marks and Spencer

Happy Monday, everyone! Enjoy your week without any regrets because any experience is a good one! 🙂

Всички сме чували за това клише и хората продължават да споделят това понятие, просто защото е истина. Не харесвам фиксираните фрази и наскоро започнах да преразглеждам всичко, което знам, всички мои възприятия за събития, неща, поведение на хората, как виждам себе си. Трябваше да се справя с някои стари модели на мислене, които вече не могат да допринесат за личното ми израстване и просто се наслаждавам на най-истинската ми и най-добра досега версия на себе си.

Говорейки за стари модели на мислене, един от моите се опитваше винаги да концептуализира всичко около мен и да го преценява въз основа на това, което считам за добро или лошо. Нещата обаче не са толкова прости и не е полезно да се категоризира всичко по такъв ограничителен начин. Простичкият ми опит в една петъчна вечер потвърди, че всичко има положителна страна. Избор е обаче да се съсредоточим там или да натрупаме негодувание от нашите преживявания и да му позволим да повлияе на нашето мислене и да ограничи уникалния потенциал, който се крие във всеки от нас.

Накратко отидох на събитие в клуб Cloudberry в Слима. Бях разочарована, защото: мястото изглеждаше наистина евтино и един вид мръсно. Персоналът беше изключително груб и хората там се държаха странно. Усещането, която получих от това място, беше тъжно. Напуснахме мястото около 1 часа сутринта. Поуката, която получих, когато се прибирахме с приятелката ми: можех да напусна мястото депресирана, да остана с нежелание да излизам по-често в бъдеще и да съхраня този негатив като „урок“. Вместо това, след новата смяна на съзнанието ми, реших да призная всички хубави неща около онази нощ: видях се с приятелка след дълго време, имахме приятен разговор, не пиех (както обикновено) и в резултат се събудих по-рано и по-свежа на следващата сутрин. Най-важното е, че започнах да изграждам здравословна рутина по отношение на излизането навън, това, което визирам, е нарушеният стар навик да се яде след вечер навън. Да, в моята страна това е правилен начин да прекратиш нощта, като се завършва с консумация на неща, които не са непременно здравословни, и виждам, че не е характерно само за моята страна. Тази нощ се запитах дали наистина имам нужда да ям и осъзнаването на факта, че нямам нужда от нищо, конкретно безполезна енергия в онази част от деня, която просто е предназначена за почивка на тялото, ме накара да се почувствам в хармония със себе си.

Честит понеделник на всички! Насладете се на седмицата си без никакво съжаление, защото всяко преживяване е добро! 🙂