Appreciate Life | Update

Appreciate Life | Update

♥ We hear all the time that ‘life is short’, we like ideas such as ‘carpe diem’, we tend to believe that the present moment is all we have and yet we get carried away by our routines, small and big duties, plans and wishes for the future, we regret things as if the past defines us better than the present. Amidst all of this, life goes on and whether we appreciate it or not it doesn’t wait, it doesn’t look back, it doesn’t look at the future either, life is simply now.

These are the presents I made myself. I have discovered that gold is my metal, since my skin colour has yellow undergoes… This a little golden necklace with a swan, I love how delicate it looks on my neck. For my nails I chose Revlon Colorstay Gel Envy in a coral shade. And the lipstick is orangey – ‘kiss me coral’, very pigmented.

Това са подаръците, които си направих сама. Открих, че златото е моят метал, тъй като цветът на кожата ми е топъл… Това е малко златно колие с лебед, обичам колко деликатно изглежда на врата ми. За ноктите си избрах Revlon Colorstay Gel Envy в коралов нюанс. А червилото е оранжево – „целуни ме корал“, много пигментирано.

I was contemplating these matters on a day when something sad happened to some of my relatives. It was a regular Friday and I had just finished my workout at the gym, when I read the sad announcement of a cousin on social media. I am not sure I can describe how I felt, everything slowed down in that rainy day, I just needed to sit down and no thinking was happening, I was just feeling the moment and my own breathing fully present. I was speechless. That event provoked many thoughts since then and consequently conclusions. Here are some ‘morals’ I will always be keeping in my mind:

1* Take care of your mental and physical health, always! Whenever you feel something is wrong seek help and never fear what you can come across, the sooner you identify problems, the more chances you have to deal with them successfully.

2* Don’t be concerned with what other people think of you, the way you spend your life is only your own business. Feel comfortable to live it according to what you believe in, love and consider to be the best for you, think of yourself first, it is not selfish. Just make sure you are shifting your focus from considering how others perceive you to building a meaningful routine, full of presence and joy, that works on achieving goals, competing healthily with yourself and your self-growth.

3* Make yourself happy no matter what. Your inner peace, comfort, confidence and happiness are an inside work and only you are responsible for keeping and nourishing them, if that includes a facial, a new bag, outing or whatever cheers you up go for it, because you don’t know how long you will be able to enjoy it.

I hope you’re having a bright and peaceful Thursday, kisses Gergana 🙂 xxx

♥ Чуваме през цялото време, че „животът е кратък“, харесваме идеи като „carpe diem“, склонни сме да вярваме, че настоящият момент е всичко, което имаме, и въпреки това се увличаме в нашите рутини, малки и големи задължения, планове и желания за бъдещето, съжаляваме за неща, сякаш миналото ни определя по-добре от настоящето. На фона на всичко това животът продължава и независимо дали го оценяваме или не, той не чака, не гледа назад, нито гледа към бъдещето, животът е просто сега.

Обмислях тези въпроси в ден, когато нещо тъжно се случи с някои от моите роднини. Беше обикновен петък и току-що бях приключила с тренировката ми във фитнеса, когато прочетох печалното съобщение на братовчед в социалните медии. Не съм сигурна, че мога да опиша как се почувствах, всичко се забави в онзи дъждовен ден, просто трябваше да седна и никакво мислене не се случваше, просто усещах момента и собственото си дишане напълно. Бях безмълвна. Това събитие провокира много мисли оттогава и съответно изводи. Ето някои „поуки“, които винаги ще имам в ума ми:

1* Винаги се грижете за психическото и физическото си здраве! Винаги, когато почувствате, че нещо не е наред, потърсете помощ и никога не се страхувайте от това, което на което можете да попаднете , колкото по-рано установите проблеми, толкова повече шансове имате да се справите успешно с тях.

2* Не се занимавайте с това, което другите хора мислят за вас, начинът, по който прекарвате живота си, е единствено ваша работа. Чувствайте се удобно да го живеете според това, в което вярвате, обичате и считате за най-доброто за вас, помислете първо за себе си, не е егоистично. Просто се уверете, че измествате фокуса си от това да обмисляте как другите ви възприемат към изграждането на смислена рутина, изпълнена с присъствие и радост, която работи за постигането на цели, здравословно съревноваване със самите вас и вашето самостоятелно израстване.

3* Правете се щастливи, независимо какво. Вашият вътрешен мир, комфорт, увереност и щастие са вътрешна работа и само вие сте отговорни да ги съхранявате и подхранвате, ако това включва процедура за лице, нова чанта, разходка или каквото и да ви развеселява, направете го, защото не знаете колко дълго ще можете да му се наслаждавате.

Светъл и спокоен четвъртък, целувки Гергана 🙂 ххх