Protest Behaviour Vs. Effective Communication

Protest Behaviour Vs. Effective Communication

How many times have you stopped talking to someone in an attempt to influence their behaviour, or acted distant until they change?

** Withdrawing and ** Keeping Score are some of the protest behaviours that some people use when they don’t know how to express their feelings and needs. The opposite method – ** Excessive attempts to reestablish contact, is also part of these ineffective behaviours, when you call and text anxiously many times and yet not feeling that you are being understood.

Good morning, Beauties! 🙂 In this post I am sharing my tips for better communication with our closest people, as usual inspired by a book I have read.

Protest behaviours can also look like:

** Acting Hostile. Rolling your eyes when you speak, looking away, getting up and leaving the room/conversation.

** Threatening to leave/do certain things hoping that people will change.

** Manipulations. When you act busy or unapproachable, ignoring phone calls, messages, saying you have plans when you don’t.

** Making him/her/them jealous. Making plans for a night out with friends , showing off or telling who gave you attention.

Protest behaviour is any action that tries to reestablish contact with your someone and get their attention. There are many ways that protest behaviour can manifest itself… It can cause you to act in ways that are harmful to the relationship. It is very important to learn to recognise them when they happen.

Dr. Amir Levine, ‘Attached’

But what can happen if you don’t resort to those futile attention seeking methods and express your needs and expectations from people in a direct and non-accusatory manner? This is an incredibly powerful tool and here are The 5 Principles For Effective Communication, according to the author of this book.

1* Be Genuine and Completely Honest About Your Feelings. Be emotionally brave.

2* Focus on Your Needs and Take Into Consideration the Other Person’s Needs too.

3* Be Specific. When you use vague and general language, people have less chances to understand what you need and therefore would find it harder to make you happy.

4* Don’t Blame. Effective communication is not about highlighting other people’s shortcomings. Discuss these things when you are calm.

5* Be Assertive and Non-apologetic. Your needs are valid. Some people may not see your concerns as legitimate, but they are essential for you and your happiness and expressing them is crucial.

Heels Lover. Those are from Aldo

Effective communication works on the understanding that we have specific beliefs and needs in our communication and relationships with people. These needs are not good or bad, they are part of us. In order to be happy we need to find a clear way to communicate them without attacks and defensives. I hope my reflections gave you some food for thought, for more I recommend reading the ‘Attached’, it is an amazing book! Have a peaceful weekend, Gergana 🙂 xxx

Протестно поведение vs. Ефективна Комуникация

Колко пъти сте спирали да говорите с някого в опит да повлияете на поведението му или сте се държали дистанцирано, докато не се промени?

** Дистанцирането и **‘Воденето на Точки’ (да се помни кой къде е сгрешил и да му се отвърне) са някои от протестните поведения, които някои хора използват, когато не знаят как да изразят чувствата и нуждите си. Обратният метод – ** Прекомерните Опити за Възстановяване на Контакта също е част от тези неефективни поведения, когато се обаждате и изпращате съобщения тревожно много пъти и въпреки това не чувствате, че сте разбрани.

Добро утро, красавици! 🙂 В тази публикация споделям моите съвети за по-добра комуникация с най-близките ни хора, както обикновено вдъхновени от прочетена книга.

Протестното поведение може също да изглежда като:

** Враждебно Поведение. Въртене на очи, когато говорите, гледане настрани, ставане и напускане на стаята/разговора.

** Заплашване да напуснете/да направите определени неща с надеждата, че хората ще се променят.

** Манипулации. Когато се държите заети или недостъпни, игнорирате телефонни обаждания, съобщения, казвате, че имате планове, когато нямате.

** Карате го/нея/тях да ревнуват. Правете планове за вечер навън с приятели, показвате се или казвате кой ви е обърнал внимание.

Протестното поведение е всяко действие, което се опитва да възстанови контакта с някого и да привлече вниманието му. Има много начини, по които протестното поведение може да предизвика негативни резултати… То може да ви накара да действате по начини, които са вредни за връзката. Много е важно да се научите да ги разпознавате, когато се случат.

Но какво може да се случи, ако не прибягвате до тези безполезни методи за търсене на внимание и изразявате нуждите и очакванията си от хората по директен и необвинителен начин? Това е невероятно мощен инструмент, наречен Ефективна Комуникация и ето 5-те принципа за нея, според автора на тази книга.

1* Бъдете Искрени и Напълно Честни Относно Чувствата Си. Бъдете емоционално смели.

2* Съсредоточете Се Върху Вашите Нужди и Вземете Под Внимание и Нуждите на Другия Човек.

3* Бъдете конкретни. Когато използвате неясен и общ език, хората имат по-малко шансове да разберат от какво се нуждаете и следователно ще им е по-трудно да ви направят щастливи.

4* Не Обвинявайте. Ефективната комуникация не означава да подчертавате недостатъците на другите хора. Обсъждайте тези неща, когато сте спокойни.

5* Бъдете Уверени и Не Се Извинявайте. Вашите нужди са валидни. Някои хора може да не смятат притесненията ви за основателни, но те са от съществено значение за вас и вашето щастие и изразяването им е от решаващо значение.

Ефективната комуникация работи върху разбирането, че имаме специфични вярвания и нужди в нашата комуникация и взаимоотношения с хората. Тези нужди не са добри или лоши, те са част от нас. За да бъдем щастливи, трябва да намерим ясен начин да ги комуникираме без нападки и отбрани. Надявам се моите размишления да ви дадат малко храна за размисъл, за повече препоръчвам да прочетете „Приложеното“, това е невероятна книга! Спокоен уикенд, Гергана 🙂 xxx