Types of Clutter

Types of Clutter

Good morning, Beauties! Happy new week! 🙂

I hope you have been doing well and welcomed June in great spirit.

In today’s post I am quickly sharing with you a principle, which I sometimes neglect. By writing and sharing it with you, I intend to work further on it and hopefully inspire you to do the same, since it is an amazing way to create more peace in you life and attract more blessings to it. What I am talking about is – decluttering.

I have already written about this mental and physical process (I am attaching the article to the bottom of this one, if you haven’t seen it), so this post is a slight extension to it with a focus on the different types of clutter. Another accent today is my pink outfit entirely from Mango.

♡Emotional Clutter: grudges & unprocessed emotions, such as resentment, grief, anger & hurt. Do not let these emotions to build up in you, reflect on each experience, make peace with it and love yourself in the process.

♡Mental Clutter: constant worrying, thinking, information overload, never ending to-do lists. Learn to switch-off your brain when an important task is not assigned to it. It is a tool that you master controlling, or it will unconsciously run your life.

♡Social Clutter: In person or on social media people or events that we are engaging with, that don’t have meaning. That’s why I do not follow many people on social media, what I consume there is very important to me.

♡Spiritual Clutter: Compulsively consuming ‘self-development’ or ‘spiritual content’ but never committing to a spiritual practice. I love reading books and I find it very useful when I read slowly, reflect and implement the learned into small daily changes and new habits formation, instead of quickly absorbing much information that it is hard to fully process and use.

It is so important to have order and organisation in our lives, especially women with our tendencies to shop, storing our outfits, getting rid of what doesn’t flatter us any more and creating space for future looks can also be a mental and emotional health activity.

Let me know in the comments how you are dealing with these types of things, any advice? Have am amazing week! 🙂 xxx

Как да се Справим с Видовере Безпорядък в Живота Ни

Добро утро, красавици! Честита нова седмица! 🙂

Надявам се, че сте добре и сте посрещнали юни в добро настроение.

В днешната публикация набързо споделям с вас един принцип, който понякога пренебрегвам. Като го пиша и споделям с вас, възнамерявам да работя повече върху него и се надявам да ви вдъхновя да направите същото, тъй като това е невероятен начин да създадете повече мир в живота си и да привлечете повече благословии към него. Това, за което говоря, е – ‘разчистването‘.

Вече съм писала за този умствен и физически процес (прилагам статията в края на тази, ако не сте я виждали), така че тази публикация е леко разширение към предната с фокус върху различните ‘видове бъркотия’. Друг акцент днес е розовият ми тоалет изцяло от Mango.

♡Емоционален Безпорядък: недоволство и непреработени емоции, като негодувание, мъка, гняв и нараняване. Не позволявайте на тези емоции да се натрупват във вас, размишлявайте върху всяко преживяване, помирете се с него и обичайте себе си в процеса.

♡Психически безпорядък: постоянно безпокойство, мислене, претоварване с информация, безкрайни списъци със задачи. Научете се да изключвате мозъка си, когато не му е възложена важна задача. Това е инструмент, който умеете да контролирате, или той несъзнателно ще управлява живота ви.

♡Социален безпорядък: лично или в социалните медии хора или събития, с които се ангажираме, които нямат значение. Затова не следя много хора в социалните мрежи, много ми е важно какво консумирам там.

♡Духовен безпорядък: Натрапчиво поглъщане на книги за „саморазвитие“ или „духовно съдържание“, но никога ангажиране с реална душевна практика в следствие на четенето. Обичам да чета книги и намирам за много полезно, когато чета бавно, размишлявам и прилагам наученото в малки ежедневни промени и формиране на нови навици, вместо бързо да усвоявам много информация, която е трудно да обработя и използвам напълно.

Толкова е важно да имаме ред и организация в живота си, особено жените с нашите склонности да пазаруваме, да съхраняваме дрехите си, да се освобождаваме от това, което вече не ни подчертава в добра светлина, и да създаваме пространство за бъдещи визии също може да бъде дейност за нашето психическо и емоционално здраве.

Кажете ми в коментарите как се справяте с тези неща, някакъв съвет? Пожелавам ви невероятна седмица! 🙂 xxx

Read more: Types of Clutter