Relationships | Miss Dior & Capture Totale

Relationships | Miss Dior & Capture Totale

Hello, dear Ladies! 🙂

It is still February and many celebrated ‘The Day of Love’ earlier this month. This inspired me to share my reflections on relationships, inspired by a book I have mentioned endless times. This post will speak about a specific chapter entitled the same way and it is probably going to be my last reference to the book, before I put it on he shelf with processed and put into practice new knowledge. In the beauty section I am showing you my latest discoveries from one if the brands I associate with Love – Dior.

1* How Do You Define a Relationship?

It is an open concept. We have relationships with objects, food, people… they all reflect the relationship you have with yourself.

The relationship you have with yourself is highly influenced by the relationships you had with the adults around you as a child. The way the adults reacted to us then is often the way we react towards ourselves now, both positively and negatively. – Louise Hay

Another thought I found interesting is by Sondra Ray, she claims that:

Еvery major relationship is a reflection of the relationship we we had with one of our parents.

Brunch at a local cafe

2* Like Attracts Like So far so good, but there is something elusive and quite difficult to grasp on Hay’s perspective to relationships. She believes that:

Relationships are mirrors of ourselves. What we attract always mirrors either qualities we have or beliefs we we have about relationships… whether it is a friend, colleague, lover, a child, etc.

So next time you complain about the quality of people in your life, ask yourself what qualities in you attracted those people and what qualities of yours they mirror. Work on yourself, since this is the only way to change others – by changing ourselves first. Change your patterns and you fill find that people who irritate you change too. Blaming is useless and it only takes your power away, keep it, because without your power you cannot make any changes.

3* Attracting Love

Love is a state of mine and it is always within us, not outside. A lot of people are stuck in unhealthy relationships but unable to leave them. People feel pressured by society to form relationships because of the feeling ‘to belong’, or the notion that people’s worth is associated with whether they’re single or not… which ideas are not the point of my post, but the core and fundamental understanding that love starts with us and how loving, compassionate and deep relationship we build and envelop with Ourselves. Self-love for me is often associated with taking care of myself internally and externally. How I look is a powerful tool to generate positive attitudes and outcomes. And perfume is essential! Here are my latest recommendations from Dior.

Miss Dior is a very fresh fragrance. Top notes – Sparkling zests of Blood Orange and Mandarin. At the heart, a Lily of the Valley accord brings freshness and lightness to the spicy burst of a Grasse Rose note. Base – Patchouli accord. I love it, so classy and elegant.
CAPTURE TOTALE C.E.L.L. ENERGY – FIRMING & WRINKLE-CORRECTING CRÈME – a total age-defying creme born from Dior’s research on stem cells and its floral expertise, for radiantly youthful and healthy skin; wrinkles appear plumped from within, the skin is firmer and glows with health. 
CAPTURE TOTALE INTENSIVE ESSENCE LOTION – a face lotion that helps strengthen the skin barrier and even out skin texture, reactivating its radiance from deep within to the surface. Enriched with two types of hyaluronic acid, the lotion seems to saturate the skin from within, visibly plumping it. Its ultra-fresh, liquid texture feels like an essence.
CAPTURE TOTALE SUPER POTENT SERUM – makes skin look younger, stronger and glowing with health. The facial contours appear redefined, the skin seems more toned and firmer, its elasticity is significantly improved and the skin texture is refined.
CAPTURE TOTALE SUPER POTENT EYE SERUM – is the 1st total anti-fatigue and age-defying eye contour serum that helps redefine the entire eye area all the way to the brow bone for a smoother, firmer, more luminous eye contour.
All of the products came in this cute Dior pouch.

I hope you are having a peaceful, loving and full of whatever makes you joyful weekend. Thanks for visiting & hugs from me! 🙂 x

Отношения и Връзки | Mss Dior & Capture Totale

Здравейте, мили дами! 🙂

Все още е февруари и мнозина отбелязаха „Деня на любовта“ по-рано този месец. Това ме вдъхнови да споделя разсъжденията си за взаимоотношенията, вдъхновени от книга, която съм споменавала безкрайно много пъти. Тази публикация ще говори за конкретна глава, озаглавена по същия начин и вероятно ще бъде последното ми позоваване на книгата, преди да я сложа на рафта с обработени и приложени на практика нови знания. В раздела за красота ви показвам последните си открития от една от марките, които свързвам с любовта – Dior.

1* Как определяте връзката?

Това е отворена концепция. Имаме взаимоотношения с предмети, храна, хора… всички те отразяват връзката, която имате със себе си.

Връзката, която имате със себе си, е силно повлияна от взаимоотношенията, които сте имали с възрастните около вас като дете. Начинът, по който възрастните са се отнасяли с нас тогава, често е начинът, по който ние се отнасяме със себе си сега, както положително, така и отрицателно. – Луиз Хей

Друга мисъл, която ми се стори интересна, е на Сондра Рей, тя твърди, че:

Всяка голяма връзка е отражение на връзката, която сме имали с някой от нашите родители.

2* Нещата, Които Си Приличат – Се Привличат

Дотук добре, но има нещо неуловимо и доста трудно за разбиране в перспективата на Хей за взаимоотношенията. Тя вярва, че:

Връзките са огледало на самите нас. Това, което привличаме, винаги отразява или качествата, които притежаваме, или вярванията, които имаме относно взаимоотношенията… независимо дали е приятел, колега, любовник, дете и т.н.

Така че следващия път, когато се оплаквате от качеството на хората в живота си, запитайте се какви качества във вас са привлекли тези хора и какви ваши качества отразяват те. Работете върху себе си, тъй като това е единственият начин да променим другите – като променим първо себе си. Променете моделите си на мислене и поведение и ще откриете, че хората, които ви дразнят, също се променят. Обвиненията са безполезни и само отнемат силата ви, запазете я, защото без силата си не можете да направите никакви промени.

3* Привличане на Любов

Любовта е наше състояние и винаги е вътре в нас, а не отвън. Много хора са заседнали в нездравословни връзки, но не могат да ги напуснат. Хората се чувстват притиснати от обществото да създават връзки поради чувството „да принадлежат“ или представата, че стойността им е свързана с това дали са обвързани или не… които идеи не са целта на моя пост, а фундаментално разбиране, че любовта започва с нас и колко любящи, състрадателни и дълбоки взаимоотношения изграждаме със себе си. Любовта към себе си за мен често се свързва с грижата за себе си вътрешно и външно. Как изглеждам е мощен инструмент за генериране на положителни нагласи и резултати. И парфюмът е от съществено значение! Ето последните ми препоръки от Dior.

Miss Dior е много свеж аромат. Връхни нотки – червен портокал и мандарина. В сърцето – акордът на момина сълза внася свежест и лекота в пикантния изблик на нотката на роза от Грас. База – акорд пачули. Обичам го, толкова класен и елегантен.
CAPTURE TOTALE C.E.L.L. ЕНЕРГИЕН – СТЯГАЩ И КОРИГИРАЩ БРЪЧКИТЕ КРЕМ – цялостно противодействащ на стареенето крем, създаден от изследванията на Dior върху стволовите клетки и неговия флорален опит, за сияйна млада и здрава кожа; бръчките изглеждат изпълнени отвътре, кожата е по-стегната и блести от здраве.
CAPTURE TOTALE INTENSIVE ESSENCE LOTION – лосион за лице, който помага за укрепване на кожната бариера и изравнява текстурата й, като реактивира нейното излъчване от дълбоко до повърхността. Обогатен с два вида хиалуронова киселина, лосионът сякаш насища кожата отвътре, видимо я уплътнява. Неговата ултра свежа, течна текстура се усеща като есенция.
CAPTURE TOTALE SUPER POTENT SERUM – прави кожата да изглежда по-млада, по-силна и блестяща от здраве. Контурите на лицето изглеждат предефинирани, кожата изглежда по-тонизирана и по-стегната, нейната еластичност е значително подобрена и текстурата й е усъвършенствана.
CAPTURE TOTALE SUPER POTENT EYE SERUM – е първият цялостен серум против умора и стареене за околоочния контур, който помага за предефиниране на цялата зона около очите чак до веждите за по-гладък, по-стегнат и по-ярък околоочен контур.
Всички продукти дойдоха в тази сладка чантичка на Dior.

Надявам се, че имате спокоен, любящ и пълен с всичко, което ви прави радостни уикенд. Благодаря за посещението и прегръдки от мен! 🙂 х