How To Ask For Support In A Feminine Way And Get It | Hair Salon Day

How To Ask For Support In A Feminine Way And Get It | Hair Salon Day

If you are not getting the support you want in your relationships with people, a significant reason may be that you do not ask enough or you may ask in a way that doesn’t work.

Good morning, Beauties! 🙂 It is finally spring and I hope we are all feeling it! 🙂 For me Spring is associated with freshness, health and beauty, that is why healthy hair is a priority and hair appointments are a pleasure. Here are photos from my latest one and my advice on how to enhance your soft, feminine lifestyle. One way is to delegate tasks or ask for support, so that you have energy left to love and take care of yourself.

One mistake females make is that we expect people to read our minds, if they love us they should know what we need. However, this often doesn’t work. Waiting for people to give us what we want without letting them know, build resentment in us and we end up asking in the wrong way when they do ask. We are exhausted from waiting and the built resentment turns our request into demands. The truth is people don’t respond well to demands.

Here are 5 steps towards asking for support in a feminine way and get it.

1* Appreciate What you’re Already Getting. When people gradually realise that they are appreciated and not taken for granted they will feel motivated to respond positively to your future requests and start offering you their support. Avoid demanding tone, no matter how nicely you phrase your words demanding tells people that they are not doing enough.

2* Appropriate Timing. If people are going something important and seem focused on that, don’t expect a positive or immediate outcome.

3* Be Brief and Direct. Assume that people don’t need to be convinced in order to help you. long explanations validating your request make them feel as though you are are manipulating them. Avoid indirect requests since they may seem like criticism.

4* Use Correct Wording. Instead of ‘Could you…’, use ‘Would you…’. People think it doesn’t matter. but these verbs are actually different questions. We want to be polite, but sending the right question is more important. Could is asking for general ability, whereas Would is a direct question to a person.

5* Be Assertive. It is important to show people that t is okay if they say no to small things, not to things that are important to you. For the vital requests you need to be assertive in a respectful way. The art of assertive asking is to remain silent after you have made a request. Expect people to mumble, their grumbles are a sign that they are in process of considering your request. Do not argue, ignore that.

I hope this was useful for you in terms of finding support in a feminine way, since it is important to feel that can rely on our community and especially closest people. I am wishing you a beautiful week, take care, Gergana 🙂 xxx

Как да Поискате Подкрепа по Женски и да я Получите | Ден за Фризьорски Салон

Ако не получавате желаната подкрепа в отношенията си с хората, значителна причина може да е, че не питате достатъчно или може да питате по начин, който не работи.

Добро утро, красавици! 🙂 Най-после е пролет и се надявам, че всички я усещаме! 🙂 За мен пролетта се свързва със свежест, здраве и красота, затова здравата коса е приоритет, а посещенията при фризьора са удоволствие. Ето снимки от последното ми такова и моите съвети как да подобрите своя мек, женствен начин на живот. Един от начините е да делегирате задачи или да поискате подкрепа, така че да ви остане енергия да се обичате и да се грижите за себе си.

Една грешка на жените е, че очакваме хората да четат мислите ни, ако ни обичат, трябва да знаят от какво имаме нужда. Това обаче често не работи. Да чакаме хората да ни дадат това, което искаме, без да ги уведомим, изгражда негодувание в нас и в крайна сметка искаме подкрепа по грешния начин, когато те питат. Изтощени сме от чакане и натрупаното негодувание превръща молбата ни в изискване. Истината е, че хората не реагират добре на такива искания.

Ето 5 стъпки към това да поискате подкрепа по женски и да я получите.

1* Оценявайте това, което вече получавате. Когато хората постепенно осъзнаят, че са оценени и не са приемани за даденост, те ще се почувстват мотивирани да отговорят положително на бъдещите ви искания и ще започнат да ви предлагат своята подкрепа. Избягвайте взискателния тон, колкото и добре да изразите думите си, взискателният тон казва на хората, че не правят достатъчно.

2* Подходящо време. Ако хората се занимават с нещо важно и изглеждат съсредоточени върху това, не очаквайте положителен или незабавен резултат.

3* Бъдете кратки и директни. Приемете, че хората не трябва да бъдат убеждавани, за да ви помогнат. Дългите обяснения, потвърждаващи вашата заявка, ги карат да се чувстват така, сякаш ги манипулирате. Избягвайте косвените молби, тъй като може да изглеждат като критика.

4* Използвайте правилна формулировка на думите си. Вместо „Можете ли…“, използвайте „Бихте ли…“. Хората си мислят, че няма значение, но тези глаголи всъщност са различни въпроси. Искаме да сме учтиви, но потането на правилния въпрос е по-важно. ‘Можеш ли’ пита за обща способност, докато ‘Би ли’ е директен въпрос към човек.

5* Бъдете уверени. Важно е да покажете на хората, че е добре, ако казват „не“ на дребни неща, а не на неща, които са важни за вас. За жизненоважните искания трябва да сте настоятелни по уважителен начин. Изкуството на настойчивото питане е да мълчите, след като сте отправили молба. Очаквайте хората да мърморят, мърморенето им е знак, че са в процес на разглеждане на молбата ви. Не спорете, игнорирайте това.

Надявам се, че това е било полезно за вас по отношение на намирането на подкрепа по женски начин, тъй като е важно да чувствате, че можете да разчитате на нашата общност и особено на най-близките хора. Хубава седмица ви желая, пазете се, Гергана 🙂 xxx