4 Steps to Create Inner Happiness in a Feminine Way

4 Steps to Create Inner Happiness in a Feminine Way

Making the world within you peaceful & valuable is the only way to make the world around you beautiful.

But how to cultivate this peaceful and naturally beautiful inner world? In today’s post I am giving you my perspective and I hope you find it useful.

Good evening Ladies 🙂 ! I have been on a much needed break, I traveled back to Bulgaria and apart from recharging my energy, I made lots of beauty discoveries that I will be sharing with you in future posts. Without further due, my tips for creating inner happiness in a feminine way.

1* Allow Time for Grounding, Healing, and Balancing Your Energy  

Women are often caught up with everyday tasks and most often neglect to protect our energy. It is important to recognise our needs and nurture our spirit. Recharge your energy and maintain overall well-being with various activities you enjoy doing. Some of mine are journaling, resting, mindful retail therapy (yes, its possible… I love looking for and buying things that I am actually in need of), so…

2* Treat Yourself to Some Retail Therapy

Rewarding yourself with simple pleasures can lift your energy. Go shopping for things that make you feel beautiful. Radiate feminine energy through colours and textures, complimenting your skin tone, body shape and personality. From outfits ,accessories, beauty care products, makeup and anythings that makes you happy.

3* Do Things that Spark Your Creativity

Let your creative juices flow and immerse yourself in artistic expression. Attend a workshop to hone your creative force and learn a new skill, learn a new language… for example engage your senses through a perfume-making workshop, join a cooking or painting courses, anything that you are passionate about.

4* Make Your Own Self-Care a Priority

As women, we tend to put the needs of others before our own, but taking care of ourselves is vital to our overall health and happiness. By prioritising self-care, we can reduce stress, improve our physical health, boost our mood, and enhance our relationships with loved ones. Self-care for women can encompass a wide range of activities, including taking care of your mental health each day. Awaken your divine feminine goddess by focusing on and embracing your own feelings and self-perception. 

That’s it from me for now. The photo above shows many of these products that I found during my vacation, but most of all, this cute journal where I share my emotions, quick lesson plans, and future project ideas. Write to me on Instagram what thoughts this article gave rise to in you. Have a great week 🙂 xxx

4 Стъпки за Създаване на Вътрешно Щастие по Женски Начин

Да направите света във вас мирен и ценен е единственият начин да направите света около вас красив.

Но как да култивираме този спокоен и естествено красив вътрешен свят? В днешната публикация ви давам моята гледна точка и се надявам да ви е полезна.

Добър вечер, дами 🙂 ! Бях в така необходима почивка, бях в България и освен че презаредих енергията ми, направих много открития в областта на красота, които ще споделя с вас в следващите публикации. Без повече думи, моите съвети за създаване на вътрешно щастие по женски начин.

1* Отделете Време за Лечение и Балансиране на Вашата Енергия

Жените често се занимават с ежедневни задачи и най-често пренебрегват да пазят енергията си. Важно е да разпознаваме нуждите си и да подхранваме духа си.
Презареждайте енергията си и поддържайте общото си благосъстояние с различни дейности, които обичате да правите. Някои от моите са водене на дневник, почивка, шопинг терапия (да, възможно е… обичам да търся и купувам неща, от които всъщност имам нужда), така че…

2* Поглезете се с Такава Терапия

Самонаграждаването с малки удоволствия може да повиши позитивната ви енергия. Отидете да пазарувате за неща, които ви карат да се чувствате красиви. Излъчвайте женска енергия чрез цветове и текстури, които подчертават тена на кожата, формата на тялото и личността ви. От тоалети, аксесоари, продукти за грижа за красотата, грим и всичко, което ви прави щастливи.

3* Правете Неща, Които Предизвикват Вашата Креативност

Оставете вашите творчески сокове да потекат и се потопете в артистично изразяване. Посетете работилница, за да усъвършенствате творческата си сила и да научите ново умение, да научите нов език… например ангажирайте сетивата си чрез посещение в работилница за правене на парфюми, присъединете се към курсове по готвене или рисуване, всичко, по което сте увлечени.

4* Направете Грижата за Себе Си Приоритет

Като жени сме склонни да поставяме нуждите на другите пред нашите собствени, но грижата за себе си е жизненоважна за цялостното ни здраве и щастие. Като даваме приоритет на грижата за себе си, можем да намалим стреса, да подобрим физическото си здраве, да повишим настроението си и да подобрим отношенията си с близките. Грижата за себе си за жените може да включва широк спектър от дейности, включително грижа за вашето психично здраве всеки ден.
Събудете вашата божествена женствена богиня, като се фокусирате и прегърнете своите собствени
чувства и себевъзприятия.

Това е от мен за сега. Снимката по-доре показва много от тези продукти, които намерих по време на почивката ми, но най-вече – този сладък дневник, в който споделям емоциите ми, бързи учебни планове и бъдещи идеи за проекти. Пишете ми в Инстаграм какви мисли е породила у вас тази статия. Успешна седмица 🙂 ххх