Cleansing

Cleansing

I know people who have absolutely No skincare routine, they do not cleanse, tone, moisturise and so on, even if they remove their make-up they do it with a normal hand soap or face wipes! Yes, such people exist and if they experience no bad consequences from their beauty approach I am truly happy for them, for healthy skin is a serious commitment. For those of you, however who do not support this approach and find joy in taking care of yourselves, this post may be a little reminder of the importance of good habits and it is mainly focused on the fundamental activity of cleansing. 

❦ Познавам хора, които нямат абсолютно никаква рутина за грижа за кожата, не почистват, тонизират, хидратират и така нататък, дори и да премахнат грима си, го правят с нормален сапун за ръце или кърпички за лице! Да, такива хора съществуват и ако не изпитват лоши последствия от подхода си за красота, аз съм истински щастлива за тях, защото здравата кожа е сериозен ангажимент. За тези от вас обаче, които не подкрепят този подход и изпитват удоволствие от това да се грижат за себе си, този пост може да е малко напомняне за важността на добрите навици и е фокусиран главно върху основната дейност на прочистването на кожата.

I have always known that cleansing is enormously important to remove make-up, pollutants or toxic chemicals that prevent skin from regenerating, let alone the make-up we leave on our skin for hours. Not cleansing correctly can leave the skin tired, dull and prone to breakouts. So when I came across an article (‘The best way to cleanse your face, according to a dermatologist’) in The Independent, where a professional justified my belief with scientific proof, I decided to share my notion with you. Dr Natasha Cook recommended two steps, which I have been doing for years. She advices cleansing twice a day, which is the key to a clear complexion, which is also a good preparation of your skin to absorb best your moisturiser/ serum. She next underlines the importance of pre-cleansing the right way for different skin types and needs.

❦ Винаги съм знаела, че почистването е изключително важно за премахване на грима, замърсителите или токсичните химикали, които пречат на кожата да се регенерира, да не говорим за грима, който оставяме по кожата си с часове. Неправилното почистване може да остави кожата уморена, безжизнена и податлива на раздразнения. Така че, когато попаднах на една статия („Най-добрият начин да пoчистите лицето си, според дерматолог“) в The Independent, където професионалист потвърди убеждението ми с научно доказателство, реших да споделя това мое мнение с вас. Д-р Наташа Кук препоръча две стъпки, които аз лично следвам от години. Тя препоръчва почистване два пъти на ден, това е ключът към чист тен и е добра подготовка на кожата, за да може тя да абсорбира най-добре вашите хидратиращи кремове и серуми. Тя подчертава важността на правилното ‘предварително почистване’ на различните типове кожа и техните нужди.

Ароматът на нови козметични продукти, които използвам за първи път… вълшебно 🙂

I have come across makeup artists who don’t cleanse in the morning since they say their skin is clean from the night before and they just use a micellar water. Others don’t cleanse at all, using only toners! As I said if that works for them why not, but I personally disagree with skipping the morning wash simply because at night we use a little heavier creams that if not removed can overstimulate the production of sebum throughout the day. In terms of not cleansing at all, I don’t even want to imagine that. 

❦ Попадала съм на гримьори, които не почистват сутрин лицето си, тъй като казват, че кожата им е чиста от предходната вечер и просто използват мицеларна вода. Други изобщо не почистват, като използват само тоници! Както казах, ако това им върши работа, защо не, но аз лично не съм съгласна с пропускането на сутрешното измиване, просто защото през нощта използваме малко по-тежки кремове, които ако не бъдат премахнати, могат да стимулират производството на себум през целия ден. По отношение на това да не се почиства изобщо, дори не искам да си го представям.

Here is a range I found a few months ago and upon testing it, I can review it now. I discovered Phyris in Malta and this brand is mainly to be found in pharmacies. Overall, it is quite a safe one in terms of ingredients. The price is affordable and the quality is sufficient not just for the price but for a proper skincare routine. I love the Foam Cleanser‘s mild formula with micro-massage pearls. It removes thoroughly residues, while the pearls gently stimulate and refresh the skin. Beeswax protects it against moisture loss. I also got the Astringent Tonic from the same range. It is alcohol-free and works on refining the pores and reducing the face’s oily shine. Balancing and anti-inflammatory, this toner reduces sebaceous glands’ activity and calms the skin. I like it. Hyaluron Sensation is a moisturising eye cream for visibly refreshed, firmer and smoother skin. And the last product I got from the brand, not related to skincare is Hydro Active Body Sensation Concentrate. It is a highly concentrated body product that helps to shape legs. Its unusial description caught my attention and I can see it does firm and tightens the skin.

❦ Ето една серия, която открих преди няколко месеца и след като я тествах, мога да я коментирам сега. Открих Phyris в Малта и тази марка се намира главно в аптеките. Като цяло тя е доста безопасна по отношение на съставките. Цената е достъпна, а качеството е достатъчно не само за цената, но и за една правилна грижа за кожата. Обичам нежната формула на почистващата пяна с перли за микромасаж. Тя премахва старателно остатъците, докато перлите нежно стимулират и освежават кожата. Пчелният восък я предпазва от дехидратация. Взех също и стягащия порите тоник от същата серия. Той е без алкохол и работи за свиване на порите и намаляване на мазния блясък на лицето. Балансиращ и противовъзпалителен, този тоник намалява дейността на мастните жлези и успокоява кожата. Харесва ми. Hyaluron Sensation е хидратиращ крем за очи за видимо освежена, по-стегната и гладка кожа. И последният продукт, който получих от марката, който не е свързан с грижата за кожата на лицето, е Hydro Active Body Sensation Concentrate. Това е силно концентриран продукт за тяло, който помага за оформянето на краката. Необичайното му описание привлече вниманието ми и виждам, че наистина стяга кожата.

That’s it about these products and a bit of my cleansing-the-skin notion.  Apart from this, week 4 is nearly over… I hope you manage to stay positive, not just safe in your homes, be patient and faithful that some of our best days haven’t happened yet. Warm hugs from me xxx

❦ Това е за тези продукти и малко от моята представа за почистване на кожата. Отделно от това, 4-таta седмица почти приключи … Надявам се да успеете да останете позитивни, не само в безопасност в домовете си, бъдете търпеливи и вярвайте, че някои от най-добрите ни дни все още не са се случили. Топли прегръдки от мен xxx