Силата на Утвърждаващите Думи

Силата на Утвърждаващите Думи

You may have heard the expression:

‘The tongue has the power of life and death.’

meaning that what we say to ourselves and others is so powerful.

Good evening, Beauties. I am quickly coming on here to say hello, while I share with you my latest outfit for a meeting and my latest food for thought and intention for minor character improvement. Here are 4 Types of Words of Affirmation that are very useful if you want to improve your communication/relationship with people.

1* Verbal compliments are strong communicators of love. Authors like Gary Chapman claim that we should completely avoid nagging as a way to motivate someone to change, do something or simply express our disappointment from them. Instead he suggests that we should focus on their strengths, compliment on them and that is what motivates people to change or respond positively to our disappointment.

2* Humble words. He also suggests that we must stop demanding things from people, but simply respectfully request them. That gives people freedom of choice, and love is a free choice. These request should be made with humble and respectful words.

3* Encouraging Words. The word ‘encourage’ means to inspire courage. All of us have insecurities in some area, and we lack courage there. The encouraging words we can give to others about their insecurities, can empower someone to write their first book, to launch their business or create what they thought were incapable of creating.

4* Kind Words. Love is kind. The manner however, not only the words, in which we say these words is exceedingly important. Our voice, intonation, how we look are all ways to consider, especially when dealing with person who is angry. Gary advises when someone is in such negative state – to not reciprocate with the same energy, but speak slowly, kindly and lovingly – that will transform their perspective and attitude.

That is pretty much all, the dress is from Marks & Spencer and these images reveal my latest OOTD for a meeting and a moment from my mother’s birthday dinner by the sea. I hope this small read gave you some positive perspective to how to approach the people you care about in a healthier manner that will lead to better communication with them. I wish you a peaceful and productive August! See you soon, Gergana 🙂 xxx

The Power of Words of Affirmation

Може би сте чували израза:

„Езикът има силата на живота и смъртта.„

което означава, че това, което казваме на себе си и на другите, е толкова силно.

Добър вечер, красавици. Бързо минавам през тук, за да ви поздравя, докато споделям с вас последното си облекло за среща и последната си храна за размисъл и намерение за малко подобрение на характера ми. Ето 4 Типа Утвърждаващи Думи, които са много полезни, ако искате да подобрите комуникацията/връзката си с хората, които са важни за вас.

1* Вербалните Комплименти са силни комуникатори на любовта. Автори като Гари Чапман твърдят, че трябва напълно да избягваме заяждането като начин да мотивираме някого да се промени, да направи нещо или просто да изразим разочарованието си от него. Вместо това той предлага да се съсредоточим върху техните силни страни, да им правим комплименти и това е, което мотивира хората да се променят или да реагират положително на нашето разочарование.

2* Скромни Думи. Той също така предлага да спрем да изискваме неща от хората, а просто да ги поискаме с уважение. Това дава на хората свобода на избор, а любовта е свободен избор. Тези молби трябва да бъдат отправени със смирени и уважителни думи.

3* Насърчителни Думи. Думата „насърчавам“ означава да вдъхвам кураж. Всеки от нас има несигурност в дадена област и ни липсва смелост там. Окуражаващите думи, които можем да дадем на другите по отношение на тяхната несигурност, могат да дадат сила на някого да напише първата си книга, да започне свой бизнес или да създаде това, което е смятал, че е неспособен да създаде.

4* Добри Думи. Любовта е мила. Начинът обаче, не само думите с които изричаме тези думи, е изключително важен. Нашият глас, интонация, как изглеждаме са начини, които трябва да вземете предвид, особено когато имате работа с човек, който е ядосан. Гари съветва, когато някой е в такова негативно състояние – да не отвръщате със същата енергия, а да говорите бавно, любезно и с любов – това ще промени тяхната гледна точка и отношение към вас.

Това е горе-долу всичко, роклята е от Marks & Spencer и тези изображения разкриват последния ми OOTD за среща и момент от вечерята за рождения ден на майка ми край морето. Надявам се това кратко четиво да ви даде някаква положителна гледна точка за това как да подходите към хората, на които държите, по по-здравословен начин, който ще доведе до по-добра комуникация с тях. Пожелавам ви спокоен и ползотворен август! До скоро, Гергана 🙂 xxx