30-Day Weight ‘Release’ Challenge | Day 8 & STYLO SOURCILS By Chanel

30-Day Weight ‘Release’ Challenge | Day 8 & STYLO SOURCILS By Chanel

Good morning, Sunshines! I am currently sitting at the lobby of Hilton Malta, finishing this post and enjoying the refreshing breeze after a scorching day on the island. It has been sooo hot, my friends from the UAE are even surprised that we have the same weather with them! 🙂

One positive aspect of these temperatures, to me, is that I don’t have much appetite, I drink more water and I am actually loosing weight in my survival mode outside. In turns of ‘releasing’ weight, it has been a week since I started this challenge, which I introduced to you in my previous blogpost. Tonight I am updating you on my progress and the changes I have been implementing to reach my goal. In the beauty section, I am sharing а lovely eyebrow suggestion by Chanel.

3 Changes I Made in My Routine

*** I am back to Running. After nearly tree years of no other physical activity than walking, I am back to this sport that I used be obsessed as a student. It feels great and I can already see changes. One of them is that after a good run in this weather I am more conscious of my food choices.

*** I Prioritise Sleep and Rest. Not getting enough sleep can become such a normality nowadays, when many of us are working on establishing our brans and stand out with what we are unique and useful to others. I am not saying the change is big, I am a Capricorn – I need the deep sense of getting closer to my dreams, but I am trying and it works.

*** Mindset Work. The most important and difficult aspect of the journey has been my perception of it. Keeping my ‘Why’ strong and focused on my best self. I look at loosening way as an opportunity to experience life much better by being and feeling my best self. We all can find advice online on what foods to eat, what to avoid, what sports are best, and so on, so I am not focusing on this, as these things can be very individual for each one of us. My top advise for creating your best shape is to work on your mindset, do everything from a loving place, where you already approve of your body. You cannot start from a place of nonacceptance, shame or hate. Those negative emotions will create more of them and make your journey much harder.

Overall, this first week of the challenge went amazingly. I have lost 1 kg, I sense a difference and I feel fantastic. Next week I am planning to be back with more practical advice. Now moving to what’s new in the beauty industry.

STYLO SOURCILS WATERPROOF Eyebrow Pencil by Chanel is not exactly a new product on the market, but it was new to me. It is a long-lasting tool for impeccable brows. With a twist-up pencil end to define and fill in, and a spooley brush to groom and blend, it provides precise application and buildable intensity. In 6 shades. I would say it’s not the easiest to use, unless your brows’ shape is defined by a professional or they have a natural shape, but I have experience and I am enjoying using it.

This is all from me for this week, I hope I was useful with my beauty recommendation, and inspired you to be more mindful with your diets and perceptions of them. Take care of yourselves in this heat, stay beautiful… stay positive, see you next week! 🙂 xxx

30-ДНЕВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО „ОСВОБОЖДАВАНЕ“ НА ТЕГЛО | ДЕН 8 И красиви вежди ОТ CHANEL

Добро утро, слънчица! В момента седя във фоайето на Hilton Malta, завършвам тази публикация и се наслаждавам на освежаващия бриз след парещия ден на острова. Беше много горещо, моите приятели от Обединените Арабски Емирства дори се учудиха, че имаме същото време като при тях! 🙂

Един положителен аспект на тези температури за мен е, че нямам много апетит, пия повече вода и всъщност отслабвам в режима си на оцеляване навън. В този ред на „освобождаване“ от теглото мина седмица, откакто започнах това предизвикателство, което ви представих в предишната си публикация в блога. Тази вечер ви информирам за напредъка ми и промените, които прилагам, за да постигна целта си. В раздела за красота споделям едно чудесно предложение за красиви вежди от Шанел.

3 Промени, които направих в Моята Рутина

*** Върнах се към Бягането. След почти три години без никаква друга физическа активност освен ходене, се върнах към този спорт, от който бях обсебена като студентка. Чувствам се страхотно и вече виждам промени. Една от тях е, че след добро бягане съм по-съзнателна в избора ми на храна.

*** Давам Приоритет на Съня и Почивката. Недостатъчният сън може да се превърне в нещо нормално в днешно време, когато много от нас работят върху установяването на нашите брандове и изпъкват с това, с което сме уникални и полезни за другите. Не казвам, че промяната е голяма, аз съм Козирог – имам нужда от дълбокото чувство да се доближавам до мечтите си, но се опитвам и работи.

*** Работа по начина ми на Мислене. Най-важният и труден аспект от преживяването беше моето възприятие за него. Поддържам моето „Защо“ силно и фокусирано върху най-доброто ми аз. Гледам на отслабването като на възможност да изпитам живота много по-добре, като бъда и се чувствам в най-добрата форма на себе си. Всички можем да намерим онлайн съвети какви храни да ядем, какво да избягваме, кои спортове са най-добри и т.н., така че не се фокусирам върху това, тъй като тези неща могат да бъдат много индивидуални за всеки един от нас. Моят основен съвет за създаване на най-добрата ви форма е да работите върху начина си на мислене, да правите всичко от любящо място, където вече одобрявате тялото си. Не можете да започнете от място на неприемане, срам или омраза. Тези негативни емоции ще създадат повече от тях и ще направят пътуването ви много по-трудно.

Като цяло тази първа седмица от предизвикателството мина невероятно. Отслабнах с 1 кг, усещам разлика и се чувствам фантастично. Следващата седмица планирам да се върна с повече практични съвети. Сега преминаваме към новостите в индустрията за красота.

STYLO SOURCILS WATERPROOF Eyebrow Pencil на Chanel не е точно нов продукт на пазара, но за мен беше нов. Това е дълготраен инструмент за безупречни вежди. Със завъртащ се край на молива за дефиниране и запълване и четка с ролка за поддържане и смесване, той осигурява прецизно нанасяне и интензивност, която може да се натрупа. В 6 нюанса. Бих казала, че не е от най-лесните за използване, освен ако формата на веждите ви не е дефинирана от професионалист или имат естествена форма, но аз имам опит и ми е приятно да го използвам.

Това е всичко от мен за тази седмица, надявам се да съм била полезна с моята препоръка за красота и да съм ви вдъхновила да бъдете по-внимателни към диетите си и възприятията си за тях. Пазете се в тази жега, бъдете красиви… бъдете позитивни, до следващата седмица! 🙂 xxx