30-Day Weight ‘Release’ Journey | Day 28 | Shiseido Essential Energy Spf20

30-Day Weight ‘Release’ Journey | Day 28 | Shiseido Essential Energy Spf20

Good Morning, Ladies!

It’s now the end of my ‘Weight Release Journey which I sat a month ago! Time flies, especially when you are having fun like I did over the last 30 days. I consider my goal reached – I am down with 4kg! But I realised something, the achievement of this goal itself is less important compared to the lessons I learned during this journey. What I mean is that, people can lose weight in unhealthy ways quickly and without enjoyment. But they can also become more peaceful by learning to respect their bodies with their approaches to food. We can pay close attention to ourselves while being present during meal times, we can rediscover ourselves, change what we no longer resonate with and build the body we desire. Here a 3 lessons I learned while enjoying releasing unnecessary weight.

1* Mindful Eating. I already knew how important it is to eat slowly and focused on the food, but this month made me even more careful with meal experiences. I leave the table slightly hungry having eaten less and enjoyed more the food.

2* Eat Like a Lady. This is such a small step that can have an enormous impact on your measurements. I like eating with my expensive designer lipsticks and trust me dining turns into such a special occasion. You take smaller bites graciously, trying not to ruin your look and that makes you feel much more like a lady.

3* Variety & Adventurousness. I like ordering things that I haven’t tried, or prepare various meals. Tasting new or different foods makes you more conscious, you use your senses better and the more thinking and focus on the food the less you eat since we also eat with our other senses (look, smell, touch…), including brain perceptions.

I am glad I did this challenge, I’m more knowledgeable about my own thinking patterns behind less healthy eating and I left it different, better and more determined to keep my good results and even improve more. I am setting a new challenge, I will tell you about it in my next blogpost.

A bit of details about my look here, dress and heels are from Marks & Spencer, Makeup – Dior. But there is something I want to sincerely recommend to you, Beauties, and it is this amazing day cream from Shiseido. It is fantastic because it has SPF and the texture is wonderful. Essential Energy Hydrating Day Cream Broad Spectrum SPF 20 is a gel-cream featuring Ginseng Root Extract and Hyaluronic Acid to deliver deep, intense hydration so skin is protected and ready for makeup. Sensitive skin-friendly, it also minimises the appearance of pores and fine lines.

So That is all from me, until next time – stay beautiful and mindful of what you eat! Love, Gergana x 🙂

30-дневно пътешествие за „освобождаване“ от тегло | Ден 28 | Shiseido Essential Energy Spf20

Това е краят на моето „Пътешествие за отслабване“, което започнах преди месец! Времето лети, особено когато се забавляваш като мен през последните 30 дни. Смятам, че целта ми е постигната – свалих с 4 кг! Но разбрах нещо, постигането на тази цел само по себе си е по-малко важно в сравнение с уроците, които научих по време на това пътуване. Имам предвид, че хората могат да отслабнат по нездравословни начини бързо и без удоволствие. Но те също могат да станат по-миролюбиви, като се научат да уважават телата си с подхода си към храната. Можем да обърнем голямо внимание на себе си, докато присъстваме по време на хранене, можем да се преоткрием, да променим това, с което вече не резонираме, и да изградим тялото, което желаем. Ето 3 урока, които научих, докато се наслаждавах на освобождаването от ненужните килограми.

1* Внимателно Хранене. Вече знаех колко е важно да се храним бавно и съсредоточено върху храната, но този месец ме накара да бъда още по-внимателна с преживяванията при хранене. Ставам от масата леко гладна, след като съм яла по-малко и съм се наслаждавала повече на храната.

2* Яжте Като Дама. Това е толкова малка стъпка, която може да има огромно влияние върху вашите ‘мерки’. Обичам да ям със скъпите си дизайнерски червила и повярвайте ми вечерята се превръща в такъв специален повод. Отхапвате по-малки хапки любезно, опитвайки се да не развалите визията си и това ви кара да се чувствате много повече като дама.

3* Разнообразие и Приключенски Дух. Обичам да поръчвам неща, които не съм опитвала, или да приготвям различни ястия. Опитването на нови или различни храни ви прави по-съзнателни, вие използвате сетивата си по-добре и колкото повече мислите и се фокусирате върху храната, толкова по-малко ядете, тъй като ние също ядем с другите си сетива (гледане, мирис, допир…), включително мозъчни възприятия.

Радвам се, че се справих с това предизвикателство, сега познавам повече собствените си модели на мислене зад по-малко здравословното хранене и го приключих различна, по-добра и по-решена да запазя добрите си резултати и дори да се подобря повече. Поставям си ново предизвикателство, ще ви разкажа за него в следващия ми блог пост.

Малко подробности за визията ми тук, роклята и токчетата са от Marks & Spencer, Makeup – Dior. Но има нещо, което искрено искам да ви препоръчам, красавици, и това е този невероятен дневен крем от Shiseido. Фантастичен е, защото има SPF и текстурата е страхотна. Essential Energy Hydrating Day Cream Broad Spectrum SPF 20 е гел-крем с екстракт от корен на женшен и хиалуронова киселина за осигуряване на дълбока, интензивна хидратация, така че кожата да е защитена и готова за грим. Благоприятен за чувствителната кожа, той също така минимизира появата на пори и фини линии.

Това е всичко от мен, до следващия път – бъдете красиви и внимавайте какво ядете! С любов, Гергана х 🙂