Wounded Feminine Energy

Wounded Feminine Energy

Have you ever felt unworthy, burnout, disconnected – as if you do not belong to any places or groups; has ever work felt unbearable, or you have maybe relied too much on someone’s opinion about you and how you do something? If you have just experienced these things, you may very well be a normal human. However, if you go thorough these things quite often, that might be a sign of something I personally was not aware of till very recently – Wounded Feminine Energy. I came across this term many times on social media and after researching it, I decided to share briefly what I found. Here is how to know if your Feminine Energy is wounded (a little disclaimer – feminine energy does not refer only to women, but men too, depending on how an individual has decided to identify and express themselves).

Shame

Feeling shame or embarrassment around being sexual. Those things feel like you should hide them, including being emotional, because you see them as weakness. The wounded feminine holds a lot of shame inside, not able to be fully at ease with all parts of herself.

Insecurity

The wounded feminine finds it hard to trust, she struggles with her self-image and feelings of unworthiness. As a result, she may try to win love by people pleasing.

Hustle & Burnout Cycles

You find yourself getting stuck in hustle, working feels more like grinding than flowing, this can be a tell tale sign. Weak work/life boundaries can also be a symptom! And as a result of this, you can often end up burnt-out or inconsistent.

Wounded Masculine

One of the most powerful revelations that will aid you in doing this work, is that life is always acting as our mirror! So if you find yourself attracting wounded masculine energy, this could be hinting at your own healing that needs to be done. Wounded masculine energy looks like being controlling, aggressive, guarded or flighty. It also tends to be emotionally repressive, it can look like ghosting, gaslighting and unfaithfulness!  

Disconnection

You feel disconnected from, or mistrusting of your intuition. You feel unsupported, alone even, like you do not have a strong connection with anything bigger. Some choose to call this force the ‘divine’, God or the universe. Wounded feminine energy often causes us to shun, or just lose touch with our connection with the divine, and the spiritual. This connection is known to be one of our greatest natural gifts!

External Validation

You find yourself seeking external validation, causing you to go after the wrong relationships and opportunities? Maybe even follow a path that does not fulfil you? Stuck in the cycle of trying to get approval from others, instead of trying to make yourself happy! It can also manifest as people pleasing, to put it simply, betraying your own needs in effort to be validated.

I found this information quite interesting and it makes sense when I connect some of my experiences and emotional responses to external events. Those of you, who resonate with my small piece of research on this topic, do not be so hard on yourself – your self-concept is just a result of your past experiences and learned behaviour. However, your healing is your responsibility. Only you can do that by starting first to be aware of the signs that something about you can be improved and bring you a positive and healthy life change 🙂 xxx

Чувствали ли сте се някога недостойни, изтощени, разединени – сякаш не принадлежите към никакви места или групи; някога работата усещала ли се е непоносима или може би сте разчитали твърде много на нечие мнение за вас и как правите нещо? Ако просто сте изпитали тези неща, може да сте нормален човек. Ако обаче, минавате през тези неща доста често, това може да е знак за нещо, за което аз лично не знаех до съвсем скоро – Ранената женска енергия. Срещах този термин много пъти в социалните мрежи и след като го проучих, реших да споделя накратко какво открих. Ето как да разберете дали вашата Женска енергия е наранена (малко пояснение – женската енергия не се отнася само за жените, но и за мъжете, в зависимост от това как даден човек е решил да се идентифицира и изрази).

Срам
Чувство на срам или неудобство от това, че сте сексуални. Тези неща изглеждат така, сякаш трябва да ги скриете, включително да сте емоционални, защото ги виждате като слабост. Ранената женственост държи много срам в себе си, не може да бъде напълно спокойна с всички части на себе си.


Несигурност
На ранената жена й е трудно да се довери, тя се бори с представата си за себе си и с чувството за недостойнство. В резултат на това тя може да се опита да се бори за любов чрез опити да се хареса на хората.


Цикъли на бъркотия и претовареност. Ако откривате, че зацикляте в бъркотия, работата ви прилича повече на мъчение, отколкото на естествен процес, това може да е важен знак. Слабите граници между работа и живот също могат да бъдат симптом. И в резултат на това често може да се окажете ‘прегорели’ от умора или непоследователни.


Ранена мъжественост
Едно от най-мощните откровения, които ще ви помогнат да работите над себе си е, че животът винаги действа като наше огледало! Така че, ако откриете, че привличате наранена мъжка енергия, това може да е намек за вашето собствено изцеление, което трябва да направите. Наранената мъжка енергия изглежда контролираща, агресивна и предпазлива. Освен това има тенденция да бъде емоционално репресивна, може да изглежда като непостоянна комуникация, омаловажаване на чувства и изневяра.


Усещане за несвързаност
Чувствате се откъснати от интуицията си или не се доверявате на нея. Чувствате се неподкрепени, дори сами, сякаш нямате силна връзка с нищо по-голямо. Някои избират да наричат ​​тази сила „божествена“, Бог или Вселената. Наранената женска енергия често ни кара да избягваме или просто да губим връзка с божественото и духовното. Известно е, че тази връзка е един от най-големите ни природни дарове!


Външно валидиране
Търсите потвърждение на вашата ценност от хората, което ви кара да търсите грешни взаимоотношения и възможности. Може би дори да следвате път, който не ви удовлетворява. Засядате в цикъла на опити да получите одобрение от другите, вместо да се опитате да направиш себе си щастлива. Може да се прояви и като стремеж да угодните на хората, казано просто, изневеряване на собствените ви нужди в опит да бъдете валидирани.

Намирах тази информация за доста интересна и има смисъл, когато свържа някои от моите преживявания и емоционални реакции към външни събития. Тези от вас, които резонират с моето малко изследване по тази тема, не бъдете толкова строги към себе си – вашата представа за себе си е просто резултат от миналия ви опит и заучено поведение. Вашето изцеление обаче е ваша отговорност. Само вие можете да направите това, като започнете първо да осъзнавате признаците, че нещо във вас може да се подобри и да ви донесе положителна и здравословна промяна в живота 🙂 xxx