Do Not Chaise, Attract | Clarins Extra-Firming Jour & Contour

Do Not Chaise, Attract | Clarins Extra-Firming Jour & Contour

I do not chaise, I attract.

You have probably seen this quote on social media, like I do all the time. But why is it so popular and how does it actually work. How to attract better things to come to us, including people and situations, is actually a simple shift of consciousness or how we look at what we desire. Here are some steps to get you closer to anything you dream of.

OOTD Marks & Spencer

1♡ Turn the Focus Inward. Focus on Yourself. Almost always, when we want something, we put all our energy into it and let it obsess us. That state of mind is dominated by needy energy, which is generated by fear, lack of self-awareness and self-esteem and in the end pushes things away. When we focus on ourselves we grow and improve and the positive energy that is generated attracts to us anything we wish easier.

Meeting

2♡ Upgrade Your Belief System. let go of misconceptions. According to psychologists, we learned some basic beliefs about ourselves when we were children, some of them may have been true, but not any more. In order to develop and attract better things in life, one must constantly question and upgrade what they think of themselves, since what we believe about ourselves manifests in our reality and attracts more of the same. So do not believe everything negative your mind tells you, work on your limiting believes (identify yours, e.g. I am not good enough, not beautiful, valuable, etc.) and always assume the best.

I love the always different and fresh flowers at the Phoenicia Hotel, Malta

3♡ Take Charge of Your Emotions. Heal your Emotional wounds. Life happens and various past experiences can leave unpleasant memories, which if we do not process healthily, learn from them and let them go, can affect our present and future experiences. What happened in the past has no control over you now, it does not give you identity and your value as a person does not depend on it. The point of Power is always in the Present moment as it gives us the chance to recreate ourselves and be whatever we want.

Extra – Firming Day Cream – Formulated with organic kangaroo flower extract, it visibly improves skin firmness, plumps and helps prevent skin from sagging. 8 other powerful plant extracts reinforce its anti-ageing action for instantly smooth and even skin, leaving it radiant, hydrated and protected from pollution. Wrinkles are visibly reduced and I love its beautiful rose and camellia fragrance. For all skin types.
Ever Matte Compact Powder – is a lovely contouring tool which also controls shine and blurs imperfections. The organic strawberry tree extract helps reduce the production of sebum to prevent shiny skin, while the infusion of peach milk brings softness and nutrition to the skin.

In conclusion, in order to attract better, you need to think and act better. Most importantly, you must feel all this, because everything is energy. We can create or strengthen this positive mindset internally or by using external things. I practise both and one of my favourite external tools is Beauty in all aspects: places, tastes, experiences, ideas and specifically skincare & make up. Today I am showing you my latest Clarins face cream & contour and I briefly mention why these products instantly improve my mood.

Happy Weekend! 🙂 xxx

Аз не преследвам, аз привличам.

Вероятно сте виждали този цитат в социалните медии, както аз през цялото време. Но защо е толкова популярен и как всъщност работи. Как да привлечем по-добри неща да дойдат при нас, включително хора и ситуации, всъщност е проста промяна на съзнанието или как гледаме на това, което желаем. Ето няколко стъпки, чрез които да се доближим до всичко, за което мечтаем.

1♡ Завъртете Фокуса Навътре. Съсредоточете се върху себе си. Почти винаги, когато искаме нещо, ние влагаме цялата си енергия в него и го оставяме да ни обсеби. Това състояние на ума е доминирано от нуждаеща се енергия, която се генерира от страх, липса на самосъзнание и самочувствие и в крайна сметка отблъсква нещата от нас. Когато се фокусираме върху себе си, ние растем и се подобряваме и генерираната положителна енергия привлича по-лесно към нас всичко, което пожелаем.

2♡ Надградете Своята Система от Вярвания. Освободете се от погрешните схващания. Според психолози ние сме научили някои основни вярвания за себе си, когато сме били деца, някои от тях може да са били верни, но вече не. За да се развива и привлича по-добри неща в живота, човек трябва постоянно да поставя под въпрос и да надгражда какво мисли за себе си, тъй като това, което вярваме за себе си, се проявява в нашата реалност и привлича повече от същото. Така че не вярвайте на всичко негативно, което ви казва умът ви, работете върху ограничаващите си вярвания (идентифицирайте вашите, напр. аз не съм достатъчно добра, не съм красива, ценна и т.н.) и винаги предполагайте най-доброто.

3♡ Поемете отговорност за емоциите си. Излекувайте своите емоционални рани. Животът се случва и различни минали преживявания могат да оставят неприятни спомени, които ако не преработим здравословно, не се поучим от тях и ги оставим да си тръгнат, могат да повлияят на настоящите и бъдещите ни преживявания. Това, което се е случило в миналото, няма контрол над вас сега, не ви дава идентичност и стойността ви като личност не зависи от него. Силата винаги е в настоящия момент, тъй като ни дава възможност да се пресъздадем и да бъдем каквото искаме.

В заключение, за да привлечете по-добро, трябва да мислите и да действате по-добре. Най-важното е, да да усетите всичко това, защото всичко е енергия. Можем да създадем или укрепим този положителен начин на мислене вътрешно или като използваме външни средства. Практикувам и двете и един от любимите ми външни инструменти е Красота във всички аспекти: места, вкусове, преживявания, идеи и по-специално грижа за кожата и грим. Днес ви показвам най-новия си крем за лице и контур на Clarins и накратко споменавам защо тези продукти моментално подобряват настроението ми.

Накратко за продуктите. Екстра – Стягащ дневен крем – Формулиран с органичен екстракт от цветя от кенгуру, той видимо подобрява твърдостта на кожата, изпъква и помага за предотвратяване на увисване на кожата. 8 други мощни растителни екстракта засилват нейното действие против стареене за моментално гладка и равномерна кожа, оставяйки я сияйна, хидратирана и защитена от замърсяване. Бръчките са видимо намалени и харесвам красивия му аромат на роза и камелия. За всички типове кожа.
Ever Matte Compact Powder – е прекрасен инструмент за контуриране, който също така контролира блясъка и замазва несъвършенствата. Органичният екстракт от ягодово дърво помага за намаляване на производството на себум за предотвратяване на лъскава кожа, докато инфузията на млякото от праскова придава мекота и подхранване на кожата.

Хубав уикенд! 🙂 ххх