Birthday Resolutions by Louise Hay | Guerlain & Dior Make up 

Birthday Resolutions by Louise Hay | Guerlain & Dior Make up 

The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate. Oprah Winfrey

Since my Birthday was last week, I am reflecting on some ‘rules’ I want to follow in my new year. They are actually inspired by and taken from a book I am currently reading – You Can Heal Your Life by Louise Hay. It is an absolutely amazing book on Self-improvement on a very deep level. I will share in future posts different aspects from it, since they are worth knowing. In this post I am also briefly reviewing my latest makeup discoveries from Guerlain, but first the great advice from the therapist:

1* I do not criticise Myself. Viewing negatively whatever I do ‘wrong’ and using negative language to address my imperfections is not likely to help me improve. I used to think that being critical of myself is the way to improve, but not anymore. 

Weekend OOTD at Tiffany

2* I do not mistreat my Body with Food and Unhealthy Sleeping Patterns. It is easier for me to be mindful of what I eat, but not getting enough sleep is an issue I am working on, since I feel so much better, more productive and in control of my life and what matters to me when I sleep well.

3* I am not afraid to charge a decent price for my services. According to Louise Hay, we should know our value and if we know we offer something unique to the world we should not feel ashamed or shy to ask for whatever price we think we deserve. How we see our value is how others will perceive us too. 

4* I choose to Believe I am Lovable. Life happens and since children we learn various things about ourselves, that might often be negative and not necessarily true (any more). All that can create an ilusionary and inferior to others sense of self and and a feeling that we are not good enough, and we do not deserve to be loved. Changing that dysfunctional belief can literally change your life. 

La Palette 5 Couleurs 06 Bois Des Indes includes: 1 base to smooth out and illuminate, 2 nude shades and 2 smoky shades for a smouldering look. Each colour can be applied alone or layered to create a perfect harmony. Shades come in matte, satin and metallic finishes and are enriched with Light Pigments, reflecting light to make the eyes seem more open and brighter. I love the compact, elegant and luxurious design.
Guerlain KissKiss Matte 219 Tender Rose is one of the best lipsticks I have ever used. At the heart of the formula, a trio of active ingredients: hyaluronic acid, shea butter and rose petal extract, nourishes and flawlessly shapes the lips with no compromise on comfort for 16H. A second-skin texture for a light, bare-lip sensation like no other. The secret is the mattifying powders coated in shea butter to sensually glide over lips and bathe them in luminous matte colour that lasts 12H. I said goodbye to that tight, dry sensation and gave my lips the ultimate comfort and self-love. The light, delicate scent of a vanilla is so beautiful, top notes sparkle with a lemon, orange and bergamot accord. The rose and iris heart exudes sweetness.
In 2017, Dior revolutionised mascara with Diorshow Pump’N’Volume, a formula for lash volume. This year, Dior is taking it a step further and releasing the squeezable effect in a waterproof version. It is overall a lovely product, however it can feel a bit drying and heavy, moreover it is really difficult to remove, so I recommend a very sophisticated makeup remover afterwards.

5* I choose not to live in chaos and disorder. The space around us is a reflection of our inner states. Clutter, dirt and chais can attract more of the same in the form of experiences and people and block blessings from coming to us. 

6* I do not procrastinate on things that can Benefit Me. Another thing I am straggling with is procrastination, I clearly see that certain things will make such a positive impact on my life and yet I complicate it by postponing them.

7* I do not Attract Lovers and Mates who belittle Me. I believe that we should show people our best and most vulnerable Selves and if they do not appreciate us it is time to let them go. A very interesting idea I found in the book is that whatever experience we have in life we have created it, we attracted it with our subconscious mind, that is why the author recommends working on our self-concepts, because people and life are reflections of our thoughts, of Ourselves.

These are my latest reflections on Myself and my latest Beauty discoveries, I am wishing you all a peaceful evening, Gergana xxx

Колкото повече възхвалявате и празнувате живота си, толкова повече има за празнуване в живота. Опра Уинфри

Тъй като моят рожден ден беше миналата седмица, обмислям някои „правила“, които искам да спазвам през новата ми година. Те всъщност са вдъхновени и взети от книга, която чета в момента – You Can Heal Your Life от Луиз Хей. Това е абсолютно невероятна книга за самоусъвършенстване на много дълбоко ниво. Ще споделям в бъдещи публикации различни аспекти от нея, тъй като си заслужава да се знаят. В тази публикация също накратко преглеждам най-новите си открития за грим от Guerlain и Диор, но първо страхотния съвет от терапевта:


1* Не критикувам Себе Си. Да гледам негативно на всичко, което правя „грешно“ и да използвам негативен език за справяне с моите несъвършенства, няма вероятност да ми помогне да се подобря. Преди мислех, че критичността към себе си е начинът да се подобря, но вече не.


2* Не малтретирам тялото си с храна и нездравословни навици за сън.
По-лесно ми е да внимавам какво ям, но липсата на достатъчно сън е проблем, върху който работя, тъй като се чувствам много по-добре, по-продуктивна и контролирам живота ми и това, което има значение за мен, когато спя добре.


3* Не се страхувам да Искам Прилична Цена за Моите Услуги. Според Луиз Хей, ние трябва да знаем стойността си и ако знаем, че предлагаме нещо уникално на света, не трябва да се срамуваме да поискаме каквато и цена да смятаме, че заслужаваме. Как виждаме нашата стойност е как другите ще ни възприемат.


4* Избирам да вярвам, че съм Обичана. Неща се случват в живота и от деца научаваме различни неща за себе си, които често може да са отрицателни и не непременно верни (или поне все още). Всичко това може да създаде илюзорно и по-ниско от другите усещане за себе си и усещане, че не сме достатъчно добри и не заслужаваме да бъдем обичани. Промяната на това дисфункционално убеждение може буквално да промени живота ви.


5* Избирам да не живея в хаос и безредие. Пространството около нас е отражение на нашите вътрешни състояния. Безпорядъкът, мръсотията и хаосът могат да привлекат повече от същото под формата на преживявания и хора и да попречат на благословиите да идват при нас.


6* Не отлагам неща, които Могат да ми Бъдат от Полза. Друго нещо, с което се затруднявам, е отлагането, ясно виждам, че някои неща ще окажат толкова положително влияние върху живота ми и въпреки това го усложнявам, като ги отлагам.


7* Не привличам Любими хора и Приятели, които ме омаловажават. Вярвам, че трябва да покажем на хората нашето най-добро и най-уязвимо Аз и ако те не ни оценяват е време да ги пуснем да си вървят. Една много интересна идея, която открих в книгата е, че каквото и преживяване да имаме в живота, ние сме го създали, привлекли сме го с подсъзнанието си, затова авторът препоръчва да работим върху нашите Аз-концепции, защото хората и животът са отражение на нашите мисли, на нас самите.

Ето малко информация за гореизложените продукти, от които съм обсебена. La Palette 5 Couleurs 06 Bois Des Indes включва: 1 основа за изглаждане и осветяване, 2 нюд нюанса и 2 опушени нюанса за тлеещ вид. Всеки цвят може да се прилага самостоятелно или наслоен, за да се създаде перфектна хармония. Сенките се предлагат в матово, сатенено и метално покритие и са обогатени със светли пигменти, отразяващи светлината, за да направят очите да изглеждат по-отворени и по-ярки. Харесвам компактния, елегантен и луксозен дизайн.
Guerlain KissKiss Matte 219 Tender Rose е едно от най-добрите червила, които съм използвала. В основата на формулата, трио от активни съставки: хиалуронова киселина, масло от ший и екстракт от листенца от роза, подхранва и безупречно оформя устните без компромис с комфорта за 16 часа. Текстура на втора кожа за леко усещане за голи устни като никои други. Тайната е в матиращите пудри, покрити с масло от ший, за да се плъзга продуктът чувствено по устните и да ги изкъпе в блестящ матов цвят, който издържа 12 часа. Сбогувах се с това стегнато, сухо усещане, които предизвикват много други червила и дадох на устните ми върховен комфорт и себелюбов. Лекият, деликатен аромат на ванилия е толкова красив, а връхните нотки блестят с акорд на лимон, портокал, бергамот, роза и ирис, които излъчват сладост.
През 2017 г. Dior революционизира спиралата с Diorshow Pump’N’Volume, формула за обем на миглите. Тази година Dior прави крачка напред и пуска ефекта на притискане във водоустойчива версия. Като цяло е прекрасен продукт, но може да се усети малко изсушаващ и тежък, освен това е наистина труден за премахване, така че препоръчвам много професионален продукт за отстраняване на грим след това.

Това са последните ми разсъждения за себе си и последните ми открития за красотата, желая на всички спокойна вечер, Гергана xxx