Nail Care Routine | Dior Vernis

Nail Care Routine | Dior Vernis

Добър ден красиви хора, 🙂

нов ден е и поредната седмица със затворени салони за красота и жени, които се тревожат за ‘начупените’ си нокти (въпреки че в някои страни са започнали да ги отварят отново). Знам, че ще прозвучи ненормално, но никога ноктите ми не са били правени от друг човек. Обичам да пробвам различни лакове за нокти и процеса на нанасянето им, но от доста време мисля да опитам нещо различно. Затова проучих типовете грижа за нокти, които можем да имаме в салон.

❦ Good afternoon beautiful people, 🙂

it is another day and another week with closed beauty salons and females going anxious about their chipped nails (even though they have started reopening them in some countries). I know it will sound crazy but I have never had my nails done by another person. I love trying different nail polishes and the process of applying them, but for a long time I have been thinking of trying something different. So I researched the types of nail care we can have in a salon. 

The first Dior nail polish I tried

Акрилни нокти – са удължения на вашите естествени нокти. Този процес включва филиране на естественото нокътно легло и добавяне на смес от акрилен прах и течност за оформяне на изкуствения нокът. Лак за нокти се нанася върху тази повърхност. Това, което ме спира да пробвам, е възможността да повредя естествените си нокти. Този тип процедура включва химикали и изпарения, освен това, за да се отстранят ноктите, трябва да се напоят с вреден ацетон.

Гел ноктите – могат да изглеждат по-малко изкуствени, тъй като те не са удължения. Оформят се чрез нанасяне на три слоя гел върху естествените нокти – основен слой, лак и защитен горен слой. След нанасяне всеки слой се втвърдява под ултравиолетова светлина за няколко минути. Тази ултравиолетова светлина може да бъде опасна за кожата и да причини болка в нокътното легло, като премахването отново включва накисване в ацетон.

Politely ноктите (не можах да намеря името на български), може да бъдат по-скъпи от предишните два вида, тъй като са проектирани да комбинират позитивните аспекти и от двата. Приложението включва смес от акрилен прах в гелова основа, като се започне с основен слой, последван от лак и след това горен слой.

Second one – Wild Earth 🙂

Acrylic nails – are extensions of your natural nails. This process includes filing the natural nail bed and adding a mix of acrylic powder and liquid to mould the artificial nail. Nail polish is applied on top of that surface. What stops me from trying this is the possibility to damage my natural nail beds. This type of treatment involves chemicals and fumes, furthermore to remove it nails have to be soaked in harmful acetone. 

Gel nails – can look less artificial, since they are not extensions. They re formed by applying three coats of gel on the natural nails – base coat, polish colour and a protective top coat. After application each coat is cured under a UV light for a few minutes. That UV light can be dangerous to the skin and cause pain to the nail bed, again removing involves soaking in acetone. 

Politely nails – can be more expensive than the previous two types, since they are designed to combine the positives aspects of both of them. The application involves a mix of acrylic powder in a gel base, starting with a base layer, followed by polish and then a top layer.

Все още имам смесени чувства и засега предпочитам да се грижа сама за ноктите си. Практично е да ги поддържам вкъщи, спестявайки време от резервации и чакане в шумни салони. Освен това, продуктите, които използват там, може да не са с най-добро качество. В края на краищата обаче зависи от всеки един от нас дали си правим ноктите сами или ни ги прави някой дръг, какво ни прави щастливи, не всеки има време и търпение да се грижи за себе си вкъщи и разнообразието от възможности съществува, за да отговори на всяка нужда. В тази публикация ви показвам любимите ми лакове за нокти от Dior. Да кажа, че обичам Диор Вернис би било доста слабо твърдение. Тези лакове за нокти са повече от невероятни, цветовете са вдъхновени от техните модни колекции. Формулата е много лека, гладка и блестяща. Обогатена с органичен силиций, тя укрепва повърхността на ноктите. Не съдържа толуен, формалдехид, фталати или камфор. Нанасянето на тези лакове за нокти е изключително приятно поради по-меката, по-дълга и плоска с четка със заоблен връх, която гарантира безупречно приложение дори за начинаещи.

И накрая, искам да подчертая нещо. Много хора не разбират защо аз и много други биха платили значително повече за лак за нокти, когато вместо това можете да намерите десет пъти по-евтин вариант. Отговорът е в качеството на продукта и неговите съставки. По-специално Dior Vernis не съдържа вредните – толуен, формалдехид, фталати или камфор, които са свързани с влошаване на умствените и храносмилателни функции, плодовитостта, тежки дихателни проблеми и т.н.
Положителна, красива и спокойна седмица и Рамазан, на тези, които го празнуват. 🙂 ххх

Последното допълнение. Доста си приличат с предишния, но има отчетлива разлика в нюансите

❦ I still have mixed feelings and for the time being I prefer to take care of my nails on my own. It is practical to do them at home, saving time from appointments and waiting in noisy salons. Furthermore, the products they use there may not be of the best quality. At the end, however, it is all up to everyone of us whether we do our nails alone or have them done, what makes us happy, not everyone has the time and patience to treat themselves at home and the variety of options is there to suit every need. In this post I am showing you my favourite nail polishes from Dior. To say I love Dior Vernis would be quite a weak statement. These nail polishes are beyond amazing, the colours are inspired by their couture collections. The formula is very light, smooth and shiny. Enriched with organic silicon it strengthens the nail surface. It also does not contain toluene, formaldehyde, phthalates or camphor. Applying these nail polishes is so pleasant due to the softer, longer and flat with a rounded tip brush, ensuring flawless application even for beginners. 

Lastly, I want to emphasise something. Many people do not understand why I and many others would pay significantly more for a nail polish when you can get a ten-time cheaper option instead. The answer is the quality of the product and its ingredients. Dior Vernis in particular does not contain the harmful toluene, formaldehyde, phthalates or camphor, which are associated with worsening mental and digestive functions, fertility, heavy respiratory issues, and so on. 

Have a positive, beautiful and peaceful week and Ramadan, to those celebrating it. 🙂 xxx