5 Steps To Reconnect With Your Femininity By Living More Consciously

5 Steps To Reconnect With Your Femininity By Living More Consciously

How many times have felt like you get soo used to your routine and even habitual thoughts, that you feel ‘unconscious’? No, I do not mean the physical aspect of consciousness 🙂 .What I refer to by ‘unconsciousness’ is the concept of living a life full of old behaviour patterns, egoic needs and unnecessary self-created pain. These are parts of the things Eckhart Tolle talks about in his book “The Power Of Now”, which has become a read I go back to again and again. It helped me understand myself better and deal with simple situations that my mind perceives as challenging or even dramatic in a productive and positive way.

Identifying unconsciousness can get easy if you ask yourself the right questions. Ask yourself:

‘Am I holding any negativity in myself ?’, ‘Am I feeling guilty for something  I did in the past ?’ or ‘Am I looking forward to something that will make my life more meaningful and happier ?’

If you do, you are probably unconscious to a certain degree. The reasons:

Taking notes helps you memorise great ideas

having such sensations means that you are resisting something in the present moment, or the moment itself. He says ‘resist nothing’, and I love that notion for whatever you resist you strengthen. Anger, disappointment, irritation are forms of nonacceptance of what is and that leads to unhappiness. Ask yourself “Am I bored now?’ to see whether you have accepted the present moment, if you are bored then you are resisting in. Regretting something is another symptom of not enough presence. You are projecting yourself to the past where you keep dwelling on what you might have said or done but you didn’t. Accepting the now is your starting point when you approach an obstacle or deal with any unpleasant situation. Here are practical steps to dealing with unpleasant events/feelings, a simple guide to living a more conscious life and in this way reconnect with your feminine nature:

1* Don’t Take Things Personally

Often people’s attitude towards you reflects their levels of consciousness rather that your actual believes, behaviour and actions. So refrain from allowing external validation define you and your true nature.

2* Be Practical and ‘see’ the situation the way it is, without your mind judging it

I like writing lists with Pros and Cons. In this way I don’t get stuck in one thing that can bring various feelings and affect my final choice or response in a situation.

3* Do Something if any Immediate Action is required

Once the list with pros and cons is closely looked upon merely as a situation then you must make a choice, the action that is required from you in that particular moment shows itself to you on its own.

4* Remove Yourself from the Situation

There are moments, however, when things are not in our power to change, nor changing people is our right or should be our focus. We then have the choice and power to walk away from situations and people who are not serving us well. It is possible to say ‘No’ with no resentment, a ‘No’ which doesn’t try to underline the ego and which does not create further pain.

5* Surrender…

that is your power not resistance, the ego confuses them. Every time you say ‘no’ think about the reason you say it, is it because you truly disagree with something or is it just your ego trying to strengthen itself and be in charge of your life? Once you become aware of these patterns you break them, you become conscious. How does one ‘awake’ from their conditioned by past experiences mind? One way is through the intense pressure of suffering forcing you to break the identification with the unhappy and deeply fearful self. I personally ‘wake up’ when I start observing negative old patterns that reappear triggered by annoying events or people. If I am not careful enough to identify them, my remaining unconsciousness and conditioned mind create pain, which is never caused by an external thing or a person but my response to them  :).

Hope you’re all having a sunny and present weekend, Gergana xx

Колко пъти сте се чувствали така, сякаш сте свикнали толкова много с рутината си и дори с обичайните си мисли, че се чувствате „в безсъзнание“? Не, нямам предвид физическия аспект на безсъзнанието :). Това, което имам предвид под „безсъзнание“, е концепцията за живеене на живот, пълен със стари поведенчески модели, егоистични нужди и ненужна самосъздадена болка. Това са части от нещата, за които Екхарт Толе говори в книгата си „Силата на Настоящето“, която се превърна в четиво, към което се връщам отново и отново. Тя ми помогна да разбера себе си по-добре и да се справя с обикновени ситуации, които умът ми би възприел като предизвикателни или дори драматични, по продуктивен и положителен начин.

Разпознаването на безсъзнателното живеене може да стане лесно, ако си зададете правилните въпроси. Запитайте се:

„Задържам ли някаква негативност в себе си ?“, „Чувствам ли се виновна за нещо, което съм направила в миналото?“ или „Очаквам с нетърпение нещо, което ще направи живота ми по-смислен и по-щастлив?“

Ако отговорът е да, вероятно сте в безсъзнание до известна степен. Причините:

да имате такива усещания означава, че се съпротивлявате на нещо в настоящия момент или на самия момент. Той казва „не се съпротивлявай на нищо“ и аз обичам тази идея, защото на каквото и да се съпротивляваш, така го укрепваш. Гневът, разочарованието, раздразнението са форми на неприемане на това, което е и което води до нещастие. Запитайте се „Скучно ли ми е сега?“, за да видите дали сте приели настоящия момент, ако сте отегчени, значи се съпротивлявате. Съжаляването за нещо е друг симптом за недостатъчно присъствие в сегашния момент. Проектирате се в миналото, където продължавате да мислите за това, което е можело да кажете или направите, но не сте. Приемането на сегашния момент е вашата отправна точка, когато се сблъсквате с препятствие или се справяте с неприятна ситуация. Ето 5 практически стъпки за справяне с неприятни събития/чувства, семпло ръководство за по-съзнателен живот и по този начин да се свържете отново с женската си природа:

1* Не приемайте нещата лично.

Често отношението на хората към вас отразява техните нива на съзнание, а не действителните ви вярвания, поведение и действия. Така че се въздържайте да позволявате на външно валидиране да определя вас и вашата истинска природа.

2* Бъдете практични и „вижте“ ситуацията такава, каквато е, без умът ви да я преценява

Обичам да пиша списъци с плюсове и минуси. По този начин не се заклещвам в едно нещо, което може да предизвика различни чувства и да повлияе на крайния ми избор или реакция в дадена ситуация.

3* Направете нещо, ако се изисква незабавно действие

След като списъкът с плюсове и минуси се разгледа отблизо просто като ситуация, тогава трябва да направите избор, действието, което се изисква от вас в този конкретен момент, ви се показва само.

4* Отстранете се от ситуацията

Има моменти обаче, когато нещата не са в нашата власт да променим, нито промяната на хората е наше право или трябва да бъде наш фокус. Тогава имаме избора и силата да се отдалечим от ситуации и хора, които не ни служат добре. Възможно е да кажете „Не“ без негодувание, „Не“, което не се опитва да подчертае егото ви и което не създава допълнителна болка.

5* Приемете ситуацията…

това е вашата сила, а не съпротивата, егото ги обърква. Всеки път, когато казвате „не“, помислете за причината, поради която го казвате, дали е защото наистина не сте съгласни с нещо или просто егото ви се опитва да се укрепи и да управлява живота ви? След като осъзнаете тези безсъзнателни мисловни модели, вие ги нарушавате, ставате съзнателни. Как човек се „събужда“ от своя обусловен от минали преживявания ум? Един от начините е чрез интензивния натиск на страданието, което ви принуждава да прекъснете идентификацията с нещастния и дълбоко уплашен аз. Аз лично се „събуждам“, когато започна да наблюдавам моите негативни стари модели, които се появяват отново, предизвикани от досадни събития или хора. Ако не съм достатъчно внимателна, за да ги идентифицирам, моето оставащо безсъзнание и обусловеният ми ум създават болка (чрез собствените ми мисли), която никога не е причинена от външно нещо или човек, а от реакцията ми към тях  :).

 Слънчев и приятен уикенд ви желая, Гергана xx