Keratin Treatment | Kérastase Bain Fluidealiste

Keratin Treatment | Kérastase Bain Fluidealiste

Good afternoon, Ladies!

It has been a while since I last got you updated on Beauty in my life. Quite a lot of things happened in this field, but today I am sharing one particular experience I thought would be useful to you to know about. Last week I did a Keratin treatment, which was very recommended to me by my hair stylist. I had reached a point where my hair felt and looked very tired due to the summer heat, humidity, some stress, but most importantly – due to the hot styling tools I had to use consistently. So I decided to try.

Keratin is a structural protein found in our hair, skin, and nails. It is also commonly found in styling products to help strengthen hair. I decided to add it as a supplement to my food additionally. I believe it will be very beneficial this way in the long run. 

Keratin treatments, from the other and, are semi-permanent hair straightening treatments that smooth and add shine to frizzy hair. How the treatments work is not through the use of keratin, though. To make hair straighter, a solution containing a formaldehyde derivative or (the much safer) glyoxylic acid is worked through the hair to break the bonds and reseal them in a straighter position. The solution is then blow-dried and sealed with a flat iron, and the results can last anywhere from three to six months. The treatments work well on most hair types, especially for people like me, who want to reduce frizz, boost shine and cut out blow-drying or straightening their hair on a regular basis.

The treatment takes a few hours, though it varies based on hair length and type. The hairstylist first washed my hair, then applied the keratin treatment onto the wet hair, where it then sat for about 30 minutes; however, some stylists might blow dry the hair first and then apply the treatment. Lastly, since the treatment is heat activated, the stylist flat ironed my hair in small sections to seal it in.

Bain Fluidealiste Shampoo is a Sulfate-free shampoo for smoothing frizzy hair leaving it soft and healthy. The formula feels very gentle, main ingredient is: Morpho-Kératine™ Complex which Restores the hair fiber’s uniformity, provides manageability and anti-frizz protection.

After the treatment it is recommend to completely avoid washing your hair for at least 3 days, or to stop touching it entirely. It has been quite a change for me, no ponytails or other hair accessories. But the results are amazing – I literally wash my hair and go! I have barely used the hair straightener over the last 10 days, which hadn’t happened in the last 10 years. It can be an expensive procedure, but I look at it at an investment in my hair health. One important thing to keep in mind after the treatment is to use sulphate-free shampoo. Let me know if you have any questions about this treatment, I am wishing you a wonderful weekend and thank you for visiting my blog. 🙂 Gergana xxx

ЛЕЧЕНИЕ С КЕРАТИН | KÉRASTASE BAIN FLUIDEALISTE

Добър ден, дами!

Мина известно време, откакто последно ви информирах за ‘красотата’ в живота ми. Доста неща се случиха в тази област, но днес споделям едно конкретно преживяване, за което сметнах, че ще ви е полезно да научите. Миналата седмица направих процедура с кератин, която ми беше много препоръчана от моя фризьор. Бях стигнала до момент, в който косата ми се чувстваше и изглеждаше много изтощена поради летните горещини, влажност, малко стрес, но най-вече – поради горещите инструменти за стилизиране на коса, които трябваше да използвам постоянно. Затова реших да опитам.

Кератинът е структурен протеин, намиращ се в нашата коса, кожа и нокти. Също така често се среща в стилизиращи продукти за укрепване на косата. Реших да го включа като добавка към храната ми допълнително. Вярвам, че ще бъде много полезно по този начин в дългосрочен план.

Кератиновите процедури, от друга страна, са полу-постоянни процедури за изправяне на коса, които изглаждат и придават блясък на чупливата коса. Начинът на лечение обаче не е чрез използването на кератин. За да направите косата по-права, разтвор, съдържащ производно на формалдехид или (много по-безопасната) глиоксилна киселина, се обработва през косата, за да разкъса връзките и да ги запечата отново в по-права позиция. След това разтворът се изсушава със сешоар и се запечатва с преса за коса, а резултатите могат да продължат от три до шест месеца. Терапиите действат добре на повечето типове коса, особено на хора като мен, които искат да намалят чупливостта на косата, да увеличат блясъка й и да намалят значително редовното изсушаване или изправяне на косата си.

Процедурата отнема няколко часа, въпреки че варира в зависимост от дължината и вида на косата. Фризьорът първо изми косата ми, след това нанесе кератиновото лечение върху мократа коса, където след това престоя около 30 минути; въпреки това, някои стилисти може първо да изсушат косата със сешоар и след това да приложат лечението. И накрая, тъй като лечението се активира с топлина, стилистът изправи косата ми на малки участъци с преса, за да я запечата.

След третирането се препоръчва напълно да избягвате миенето на косата поне 3 дни или да спрете да я докосвате напълно. Това беше голяма промяна за мен, без конски опашки или други аксесоари за коса. Но резултатите са невероятни – буквално си измивам косата и тръгвам! Почти не използвах пресата за коса през последните 10 дни, което не се беше случвало през последните 10 години. Може да е скъпа процедура, но аз гледам на нея като на инвестиция в здравето на косата ми. Едно важно нещо, което трябва да имате предвид след лечението е да използвате шампоан без сулфати.

Ето какъв шампоан намерих след дълго търсене. Bain Fluidealiste е шампоан без сулфат за изглаждане на фризирана коса, оставяйки я мека и здрава. Формулата се чувства много нежна, основна съставка е:
Комплексът Morpho-Kératine ™, който възстановява равномерността на влакната на косата, осигурява управляемост и защита от фриз.
Уведомете ме, ако имате въпроси относно тази терапия, желая ви прекрасен уикенд и ви благодаря, че посетихте моя блог. 🙂 Гергана xxx