Emotional Needs | OOTD & Dior Red Lips

Emotional Needs | OOTD & Dior Red Lips

Love is not our only emotional need. Among our basic needs are the need for Security, Self-worth and Significance…

Good afternoon, Beauties and welcome back to my blog :-)!

Our emotional needs seems like a deep topic and I recently thought of it by reading ‘The Five Love Languages’. I have blog post on it, but there is a part of the book I skipped so as I was rereading it and moving the book to the ‘read and learned’ self, I decided to share this brief idea, along with my weekend outfit and makeup details. Gary Chapman says:

1* Wanting to Feel Significant  is the emotional force behind much of our behaviour. Life is driven by the desire for success and we work hard to reach our goals, because we want to make a difference in the world.

2* Self-Worth is something you build on your own with your values, mindset and how you feel about yourself and appear in the world.

3* The Feeling of Security, however, including the previous two needs, can be affected by our circle & people who we allow to come closer to us. Therefore, the best way to feel more secure, significant and self-worthy is by selecting a circle of people who lovingly invest time, energy and effort in you.

I love these ideas, and the whole book is amazing. I believe everyone should read it. Another amazing thing I experienced this weekend was the Rouge DIOR 999 Liquid lipstick. You have seen it all over my Instagram and it is simply perfect. I like it because of it universal shade, that suits all skin colours and tones. Its light and yet very pigmented texture doesn’t dry the lips while it remains on them for hours untouchable. The dress is from M&S, shoes from Aldo. I had a couple of meetings related to my blog at Corinthia Place in Malta. I love this place, if you have been to Malta and visited it you know why.

This was my brief life update and a daily dose of beauty, I hope you had a great (long – for those living in Malta) weekend. Have a wonderful new week, Gergana 🙂 xxx

Любовта не е единствената ни емоционална нужда. Сред основните ни нужди са нуждата от сигурност, самооценка и значимост…

Добър ден, красавици и добре дошли отново в моя блог 🙂 !

Нашите емоционални нужди изглеждат дълбока тема и наскоро се сетих за това, като прочетох „Петте езика на любовта“. Имам публикация в блога за нея, но имаше ена част от книгата, която пропуснах, така че докато я препрочитах и ​​преместих книгата към рафта „прочетох и научих“, реших да споделя тази кратка идея, заедно с аутфит идеята си през уикенда и подробности за грима ми. Гари Чапман казва:

1* Желанието да се чувстваме значими е емоционалната сила зад голяма част от нашето поведение. Животът се ръководи от желанието за успех и ние работим усилено, за да постигнем целите си, защото искаме да променим света.

2* Самооценката е нещо, което изграждате сами с вашите ценности, начин на мислене и как се чувствате за себе си и как се появявате в света.

3* Усещането за сигурност обаче, включително предишните две нужди, може да бъде повлияно от нашия кръг и хора, които позволяваме да се доближат до нас. Затова най-добрият начин да се почувствате по-сигурни, значими и достойни за себе си е като изберете кръг от хора, които с любов инвестират време, енергия и усилия във вас.

Обичам тези идеи и цялата книга е невероятна. Вярвам, че всеки трябва да я прочете. Друго невероятно нещо, което преживях този уикенд, беше течното червило Rouge DIOR 999. Виждали сте го навсякъде в моя Instagram и е просто перфектно. Харесвам го заради универсалния му нюанс, който пасва на всички цветове и тонове на кожата. Неговата лека и същевременно много пигментирана текстура не изсушава устните и остава върху тях часове наред недокоснат. Роклята е от M&S, обувки от Aldo. Имах няколко срещи, свързани с моя блог в Corinthia Place в Малта. Обичам това място, ако сте били в Малта и сте го посетили, знаете защо.

Това беше моята кратка актуализация на живота ми и ежедневна доза красота, надявам се, че сте имали страхотен (дълъг – за живеещите в Малта) уикенд. Прекрасна нова седмица, Гергана 🙂 xxx