3 Rules of High Value Females For Inner-Peace and Confidence

3 Rules of High Value Females For Inner-Peace and Confidence

Good morning, Beauties! 🙂

It is another scorching July day in Malta, and my Russian breakfast and coffee are bringing me the aliveness I needed to finish this blog post. I haven’t been very active here, which is due to some major changes I am considering making to my blog. But that is another subject. Today I want to share some mindset shifts I made over the years, that brought me a lot of inner-peace. They have also made me appear more confident and refined in the world. These 3 rules are specifically common amongst high-value women.

What is a High Value Woman though? It is often someone who has high self-esteem; she knows her worth and stands up for herself. A high-value woman embraces her femininity, so she’s intuitive, nurturing and creative. Here are 3 things that she doesn’t do:

1* Criticise. Expressing your disapproval of someone or something by saying what you think is focusing on others’ lives and shrinking yourself to mental concepts that are limiting. A high value female knows that this action is futile, a waste of her feminine energy. Instead, she inspires positive changes in people or walks away from what doesn’t resonate with her.

2* Sulk. Being silent and refusing to smile or be pleasant to people because you are angry about something that they have done is not a typical behaviour of those girls. Instead, they communicate healthily what the issue is in a non demanding manner, open to accept another point of view.

3* Hold a Grudge. Having and maintaining a feeling of anger, bitterness or resentment toward someone for something they did, especially a wrong that you think they committed against you is another waste of precious time and feminine energy.

How many of these things are you doing? What are you going to loose if you stop doing them? What might you gain by not doing them? Questions, worth asking… 🙂

I am heading to school after breakfast, hoping this read gaves you something valuable. Have a lovely weekend, hugs, Gergana 🙂 xxx

3 Правила за Вътрешен Мир и Увереност на Жената с Висока Стойност

Добро утро, красавици!

Поредният парещ юлски ден е в Малта и моята Руска закуска и кафе ми носят жизнеността, която ми трябваше, за да завърша тази публикация в блога. Не бях много активна тук, което се дължи на някои големи промени, които обмислям да направя в моя блог. Но това е друга тема. Днес искам да споделя някои промени в мисленето, които направих през годините, които ми донесоха много вътрешен мир. Те също ме накараха да изглеждам по-уверена и изискана. Тези 3 правила са особено разпространени сред жените с висока стойност.

Какво обаче е жена с висока стойност? Често това е някой с високо (но заслужено) самочувствие; тя знае стойността си и отстоява себе си. Тя прегръща своята женственост, така че е интуитивна, грижовна и креативна. Ето 3 неща, които тя не прави:

1* Критикува. Изразяването на неодобрението ви към някого или нещо, като казвате това, което мислите, е да се съсредоточите върху живота на другите и да се свиете до умствени концепции, които са ограничаващи. Жената с висока стойност знае, че това действие е безсмислено, загуба на нейната женска енергия. Вместо това тя вдъхновява положителни промени в хората или се отдалечава от нещата, които не резонират с нея.

2* Мрънка. Да мълчиш и да отказваш да се усмихнеш или да се държиш приятно с хората, защото си ядосан за нещо, което те са направили, не е типично поведение на тези момичета. Вместо това те комуникират здравословно какъв е проблемът по невзискателен начин, отворени да приемат друга гледна точка.

3* Таи Злоба. Да имате и поддържате чувство на гняв, горчивина или негодувание към някого за нещо, което е направил, особено зло, което смятате, че е извършил срещу вас, е още една загуба на ценно време и женска енергия.

Колко от тези неща правите? Какво ще загубите, ако спрете да ги правите? Какво можете да спечелите, ако не ги правите? Въпроси, които си струва да бъдат зададени… 🙂

Тръгвам към училище след закуска, надявайки се това четиво да ви е дало нещо ценно. Хубав уикенд, прегръдки, Гергана 🙂 xxx