5 Steps To Nourish Your Self-Worth | Estee Lauder Little Black Liner

5 Steps To Nourish Your Self-Worth | Estee Lauder Little Black Liner

Good evening, Ladies! 🙂 In the month of Love I am reminding you to love yourselves more first, then others. To me self-love stems from recognising my own worth as a female and celebrating the personality I have worked hard to become. In today’s post I am giving you my tips on how to nourish your Self-Worth and love yourself more. Additionally I am showing you a little beauty treat from Estee Lauder that I am currently using.

1* Stop Comparing Yourself to Others. No matter how hard you try, you’ll never feel worthy if you don’t get rid of this habit. Instead, start journaling about the ways you are valuable as a human, often those ways are unique and you cannot compare to others anyway, because no-one is you and no-one does those valuable acts of service or simply appear in the world.

2* Do What Makes You Feel Good. For me it is anything feminine, doing my hair, makeup, shopping, reading, going out to a quality place with my laptop or positive people. Recently, I have discovered the joy in old fashioned feminine activities like, cooking something healthy and nutritious, cleaning my space or organising my outfits. Clarity and order externally bring clarity and order internally.

3* Make Things Happen. Small steps towards goals, nothing exaggerated know what you want take breaks but stay focused.

4* Don’t Beat Yourself Up. You made a mistake or you are not yet where you want to be, it takes time, dedication and persistence. Try again, forgive yourself.

5* Only You Can Define You. Only you know your silent battles, what you went through to become this version of you, your knowledge, your values and standards, how you treat yourself, how you love yourself and keep investing in mastering yourself is what makes you unique and sets your worth, not people putting price on you or defining your abilities. Treat yourself how you want to be treated and distance from those who do not recognise your worth, never try to explain it to them or convince them why they should respect you.

let me know what you think about these point on Instagram, and now let me show you this beauty from Estee lauder 🙂

I am loving this eyeliner so much! Little Black Liner is a dual-ended liquid eye liner you can wear 3 ways: Ultra-fine: with its Slim tip, Thin: Use the flat wedge tip to create a classic line and Thick: Turn the flat wedge tip on its side. Take your look from subtle daytime elegance to amped-up evening glamour, all with this easy to use product. It is waterproof, smudge-proof and flake-proof. Moreover, it always gives me a luxury vibe with its sophisticated design and touch.

Let me know what your favourite eyeliner is and I am wishing you a wonderful new week. Kisses, Gergana 🙂 xxx

5 Стъпки За Подхранване На Самооценката Ви

Добър вечер, дами! 🙂 В месеца на Любовта ви напомням да обичате първо себе си, а след това другите. За мен любовта към себе си произтича от признаването на собствената ми стойност като жена и отпразнуването на личността, която съм работила усилено да стана. В днешната публикация ви давам моите съвети как да подхранвате самооценката си и да се обичате повече. Освен това ви показвам малко ‘лакомство’ за красота от Estee Lauder, което използвам в момента.

1* Спрете да се Сравнявате с Другите. Колкото и да се опитвате, никога няма да се почувствате достойни, ако не се отървете от този навик. Вместо това започнете да водите дневник за начините, по които сте ценни като хора, често тези начини са уникални и така или иначе не можете да се сравнявате с другите, защото никой не е вас и никой няма вашия ценен принос или просто каква личност сте в света.

2* Правете Това, което ви Кара да се Чувствате Добре. За мен това е всичко женствено, правене на прическа, грим, пазаруване, четене, излизане на качествено място с моя лаптоп или среща с позитивни хора. Наскоро открих радостта от старомодните женски дейности като готвене на нещо здравословно и питателно, почистване на пространството ми или организиране на тоалетите ми. Яснотата и редът отвън внасят яснота и ред отвътре.

3* Накарайте Нещата да се Случат. Малки стъпки към целите, нищо преувеличено, знайте какво искате, правете си почивки, но останете концентрирани.

4* Не се Иронизирайте и не се самонаказвайте. Направили сте грешка или все още не сте там, където искате да бъдете, отнема време, отдаденост и постоянство. Опитайте отново, простете си.

5* Само Вие Можете да Определите Вашата Стойност. Само вие знаете вашите тихи битки, през какво сте преминали, за да станете тази версия на вас, вашите знания, вашите ценности и стандарти, как се отнасяте към себе си, как се обичате и продължавате да инвестирате в овладяването на себе си е това, което ви прави уникални и определя вашата стойност, а не хората, които ви поставят цена или определят вашите способности. Дръжте се така, както искате да се отнасят към вас и се дистанцирайте от тези, които не признават вашата стойност, никога не се опитвайте да им я обясните или да ги убеждавате защо трябва да ви уважават.

Кажете ми какво мислите за тези точки в Instagram, а сега ми позволете да ви покажа тази красота от Estee lauder 🙂

Толкова много обичам тази очна линия! Little Black Liner е двустранна течна очна линия, която можете да носите по 3 начина: Ултрафин: с тънък връх, Тънък: Използвайте плоския клиновиден връх, за да създадете класическа линия, и Дебел: Завъртете плоския клинов връх настрани. Превърнете външния си вид от фина дневна елегантност до усилен вечерен блясък, всичко това с този лесен за използване продукт. Той е водоустойчив, устойчив на размазване и лющене. Освен това винаги ми създава луксозно настроение с изтънчения си дизайн и усещане.

Кажете ми коя е любимата ви очна линия и ви пожелавам прекрасна нова седмица. Целувки, Гергана 🙂 xxx