Like Attracts Like | Подготовка за Пътуване | Estee Lauder’s Perfectly Clean & Advanced Night repar EYE-CARE

Like Attracts Like | Подготовка за Пътуване | Estee Lauder’s Perfectly Clean & Advanced Night repar EYE-CARE

Добро утро в събота,

времето на острова все още е студено и съм толкова над тази зима, че имам чувството, че беше по-студена от всяка друга зима, в която съм била тук. Но предпочитам да не потвърждавам негативно това, което не ми харесва, особено когато преминахме по-голямата част от този сезон. Предпочитам да се съсредоточа върху позитивността и факта, че

Най-доброто предстои!

Грим – Clarins, Givenchy, Dior
Визия – Mango

Фокусирането върху положителния аспект на всичко винаги е най-доброто нещо, което можем да направим, за да привлечем страхотни неща. Напоследък препрочитам ‘тайната’ на Ронда Бърн (за закона на привличането) – една невероятна книга, която вече съм споменавала тук, която обяснява силата на нашите мисли, фокус и внимание. Всички тези неща изграждат нашето подсъзнание, което управлява живота ни. Това, което мислим и чувстваме, създава нашата вибрация и тя определя какви неща привличаме в живота си – ако вибрацията ни е висока и щастлива, ние привличаме мечтите си, но ако е ниска, тя може да ни отдели от тях.

Подобното привлича подобното.

Едни от най-невороятните неща, които съм ползвала, напълно очаквано от тази марка.

Това означава, че ако се чувстваме щастливи отвътре, красиви, ценни, достойни – ние се напасваме с вибрацията на най-висшите си стремежи и ги привличаме към нас. Ние получаваме това, което съответства на нашия вътрешен свят и трябва да обичаме себе си истински, за да можем да осъществим това, което желаем. Моите начини да повиша вибрацията ми и да оценя всеки момент от живота ми е четенето на книги, спорт, положителни утвърждения и красотата във всички форми. В днешната публикация продължавам с най-важните неща в багажа ми за първото ми пътуване за тази година по отношение на грижа за кожата. Както обикновено, пробвам нещо ново и оставям коментара си за него. В този период те са два продукта от Estee lauder – които много обичам.

1* Perfectly Clean – многофункционална пяна за почистване/пречистваща маска. Тази освежаваща пяна почиства нежно, но старателно. Кремообразната формула бързо се пени в богата пяна за почистване, която нежно премахва грима и други замърсявания, без да изсушава. Отпушва порите. Оставя кожата здрава, свежа и сияйна. Използвайте го по 2 начина: сутрин и вечер като ежедневно почистващо средство за пречистване на кожата. Или два пъти седмично като 3-минутна пречистваща маска. Технологията за почистване е комбинирана с естествени растения и минерали, които обичат кожата, за дълбоко, но нежно почистване. Мирише абсолютно невероятно.

Както обикновено, отваме в Tiffany.

2* Advanced Night Repair – Synchronized Recovery Eye Supercharged Complex. Този околоочен крем помага за възстановяване на видимото въздействие на липсата на сън, UV лъчите, замърсяването, дори синя светлина. Доказано е, че разкрива ярък, хидратиран, видимо съживен вид с всеобхватни ползи за зоната около очите. Драматично намалява вида на всеки ключов признак на стареене на очите, включително подпухналост, бръчки и сухота. Изсветлява тъмните кръгове само за 3 седмици. Хидратира за 24 часа благодарение на мощен усилвател на хидратацията, включително хиалуронова киселина. Предотвратява увреждането на свободните радикали с 8-часова антиоксидантна сила. Леката текстура GelCreme попива бързо, оставя кожата мека и копринена.

Това бяха моите седмични препоръки за красота, отзиви и основни неща за пътуване, сега отивам да се срещна с приятелка и ви желая прекрасен уикенд! 🙂 ххх

Good Morning on Saturday,

The weather on the island is still cold and I am so over this winter, I have a feeling it was colder than any other winter I have been here. But I prefer not to affirm negatively what I do not like, especially when we have overcome the biggest part of this season. I prefer to focus on positivity and the fact that

The best is yet to come!

Focusing on the positive aspect of anything is always the best thing we can do in order to attract great things. Recently I have been rereading the ‘The Secret’ by Rhonda Byrne (about the Lay of Attraction) – an amazing book, I have already mentioned here, that explains the power of our thoughts, focus and attention. All these things build our subconscious mind that navigates our life. What we think and feel creates our vibration and it determines what things we attract in our life – if our vibration is high and happy we attract our dreams, however if it is low it can separate us from them.

Like attracts like.

Meaning, that if we feel happy on the inside, beautiful, valuable, worthy – we match the vibration of our highest aspirations and attract them to us. We get what correspondents to our inner world & we must love ourselves truly in order what we desire to manifest. My ways to rise my vibration and appreciate every moment of my life is reading books, sport, positive affirmations & Beauty in all forms. In today’s post I continue with my luggage essentials for my first trip for this yer in terms of skincare. As usual I am trying something new and leaving my comment on it. In this period they are two products from Estee lauder – which I absolutely love.

1* Perfectly Clean – Multi-Action Foam Cleanser/Purifying Mask. Тhis refreshing foam cleanses gently yet thoroughly. The creamy formula rapidly lathers into a rich foaming cleanser that gently removes makeup and other impurities without drying. Unclogs pores. Leaves skin healthy, fresh and luminous. Use it 2 ways: Morning and night as a daily cleanser to purify skin. Or twice a week as a 3-minute purifying mask. Cleansing technology is combined with natural skin-loving botanicals and minerals for a deep but gentle cleanse. It smells absolutely amazing.

2* Advanced Night Repair – Synchronised Recovery Eye Supercharged Complex. This treatment helps repair the visible impact of lack of sleep, UV, pollution, even blue light. It is proven to reveal a bright, hydrated, visibly revived look with comprehensive benefits for the eye area. Dramatically reduces the look of every key sign of eye ageing, including puffiness, lines and dryness. Brightens dark circles in just 3 weeks. Hydrates for 24 hours thanks to a potent hydration booster, including Hyaluronic Acid. Prevents free radical damage with 8-hour anti-oxidant power. The lightweight GelCreme texture absorbs quickly, leaves skin feeling soft and silky.

Those were my weekly Beauty recommendations, reviews and travel essentials, I am now off to meet a friend & I am wishing you a wonderful weekend! 🙂 xxx