Как да Знаем Дали Ни Предлагат Точните За Нас Козметични Продукти

Как да Знаем Дали Ни Предлагат Точните За Нас Козметични Продукти

Приятелка ме помоли да я придружа на продуктово изложение в града преди две седмици. Тъй като това беше за продукти за красота, се развълнувах и всъщност възнамерявах да си взема почистващ продукт за лице, тъй като моят свърши. Като чух името на марката – LR, реших да направя малко проучване, за да добия представа за нея, тъй като никога не бях чувала за техните продукти. Това, което намерих в интернет, беше почти нищо. Немска марка, предлагаща „здравословни“ добавки под формата на хапчета, напитки и някои продукти за грижа за кожата. Така че бях почти предубедена по отношение на това, с което щях да се запозная. Местоположението на събитието беше в приятен местен хотел. Наистина ми хареса кафето в ретро стил, беше толкова класно, топло и уютно в сравнение със замръзналата нощ навън, че останах там малко по-дълго от останалата част от моята компания.

A good way to get ready for the ‘informative’ presentation

Другите отидоха до конферентната зала, докато аз довърша моите капучино и ягодово смути. Присъединих се към тях по средата на презентацията, но това ми беше достатъчно, за да затвърдя беглата ми предубеденост. Забелязах, че ораторите използваха някои интересни факти, които са полезни и все пак непознати за публиката, и смесиха тази достоверна информация с кратки описания на техните продукти. Те изтъкнаха, че продуктите на големи марки са неразумно скъпи поради рекламата, в която инвестират, вярно, но свързването на този факт с идеята, че опаковките на продуктите не са необходими, тъй като те правят продуктите по-скъпи, е просто нелепо. Като потребители се нуждаем от опаковката – тя ни дава информация за продукта, неговите съставки, за какъв тип кожа е и как да го използваме. Друго интересно нещо беше, че никой от петимата, които изнесоха семинара, не ми даде информация за почистващата пяна, която възнамерявах да купя, върху бутилката можех да прочета само „почистваща пяна“, нищо повече. И тук е нелепата част – след като беше попитана за какъв тип кожа е почистващият продукт, не намирайки отговор, жената отговори объркано: „Много е добър, моя приятелка много го хареса“, сериозно? Ето и моите три стъпки, които препоръчвам да следвате, когато сте изложени на непозната марка за красота.

Cosy way to spend a part of the freezing night

Самопознание. За да закупим подходящите за нас продукти, трябва да знаем някои основни неща, като нашия тип кожа. Дали кожата ви е суха, нормална, комбинирана или мазна силно влияе върху избора на продукти. Освен това прави пазаруването по-лесно, тъй като тази категория стеснява объркващото разнообразие от продукти на пазара. Трябва също да вземете предвид текущите ви нужди. Кожата като цяло променя нуждите си през различните сезони и лицето не е изключение. То има различни нужди в зависимост от сезона, промените в околната среда или хормоналните такива. Това знание отново облекчава процеса на избор на подходящия продукт. Бъдете наясно със съставки, които може да не са полезни за кожата ви. И на последно място, проверете как да използвате продукта, много от любимите ми марки имат видеоклипове на своите уебсайтове, показващи най-правилния начин за прилагане на техните продукти.

Прочетете опаковката. Тук не мога да подчертая повече колко е важно това. Бих стояла далеч от марки, които не предлагат подробна информация за посочените по-горе точки.

Една от любимите ми марки, обичам професионалния начин, по който представят продуктите си на клиентите. Наистина е удобно и лесно да научите повече, просто направете снимка на кода и телефонът ви автоматично ще отвори страницата на уебсайта, описваща продукта.

One of my favourite brands, I love the professional way they present their products to customers. It is genuinely convenient and easy to learn more, just take a picture of the code and your phone will automatically open the website’s page describing the product. 

Пробвай. Добрите марки обикновено имат тестери и проби на продукти, които можете да получите и изпробвате у дома и да видите как кожата ви реагира на тях. Ако нямат, можете да донесете свой собствен съд/кутийка и да поискате да вземете малка количество, това не би трябвало да е проблем.

В заключение, тази марка LR може да се окаже добра, но информацията, която предоставят на своите клиенти, е напълно недостатъчна, да не говорим за добавките и хапчетата / напитките, които препоръчват на хората да включат в хранителните си режими. Считам, че това е опасно и ако искат да бъдат по-уважителни към клиентите си, трябва да инвестират в обучението на своите представители, защото това е тяхното основно задължение. Това, което почувствах по време на семинара беше, че срещам хора, които се опитват да ме убедят да се присъединя към бизнеса, колко ще се възползвам финансово от него, дори уточниха, че част от бонусите включва нова кола и възможността вашите деца да наследят това, което сте допринесли за развитие на компанията. Обърках се, мислех, че ще се запозная с техните продукти, за да намеря нещо практично за мен, но това, на което попаднах беше беседа, целяща да привлече хората да разпространяват бизнеса. Наистина досадно, въпреки това, вечерта беше интересна и се забавлявах. 🙂 .Kisses, Gergana xxx

Earlier that day, lunch, a salmon fillet with vegetables…

Two weeks ago a friend of mine asked me to accompany her to a product showcase in the town. Since it was for beauty and wellness products I got excited and I actually intended to get a cleanser, since I had finished mine. Upon hearing the brand’s name – LR, I decided to do a little bit of research to get an idea of it, since I had never heard of their products. What I found on the Internet was almost nothing. A German brand offering ‘healthy’ supplements in the forms of pills, drinks and some skincare products. So I was almost biased in terms of what I was going to get familiar with. The event’s location was in a pleasant local hotel. I really liked the retro style cafe, it was so classy, warm and cozy compared to the freezing night outside, so I stayed there little longer than the rest of my company. They went to the conference facility, while I finish my cappuccino and strawberry smoothie. I joined them halfway through the presentation, but that was enough for me to consolidate my vague bias. I noticed that the speakers did use some interesting facts that are useful and yet unknown to the audience and mixed that trustful information with short descriptions of their products. They pointed out that many big brands’ products are unreasonably expensive due to the advertisement they invest in, true, but linking that fact with the notion that packaging is not necessary since it makes the product more expensive, is merely ridiculous. As consumers, we need the packaging – it give us information about the product, its ingredients, what skin type it is for and how to use it. Another interesting thing was that among the 5 people giving this seminar, none gave me information about the cleanser I intended to buy, on the bottle I could only read ‘cleansing foam’, no more information. And here is the ridiculous part – after being asked for what skin type the cleanser was, not finding an answer, the woman responded confusedly: ‘it is very good, a friend of mine liked it a lot’, seriously? So here are my 3 steps I recommend to follow when you are being exposed to an unfamiliar beauty brand.

Self-Knowledge. In order to buy the right products for us, we need to know some basics like our skin type, whether you skin is dry, normal, combination or oily hugely affect the choice of products. It also makes shopping easier since this category narrows down the confusing variety of products on the market. You should also consider your current needs. Skin in general changes its needs during different seasons and the face is not an exception. It has different needs depending on the season, environmental or hormonal changes. That knowledge again eases the process of choosing the right product. Be aware of ingredients that might not be beneficial to your skin. And lastly, check how to use the product, many of my favourite brands have videos on their websites showing the best way to apply their products. 

Read Packaging. Here I cannot emphasise how important this is. I would stay away from brands that do not offer detailed information about the points I mentioned above. 

Try. Good brands normally have products’ testers and samples that you can get and try at home and see how your skin reacts to them. If they don’t, you can bring your own pot and ask to get a small amount, it should not be an issue. 

In conclusion, this brand LR may be good, however the information they provide for their customers is completely insufficient, let alone the supplements and pills/drinks that they recommend for people to incorporate into their nutrition. I consider that dangerous and if they want to be more respectful to they customers they need to invest in training their representatives, because that is their main duty. What I felt during the seminar was people trying to persuade me to join the business, how much I will benefit financially from it, they even specified that part of the perks included a new car and that your children can inherit what you have contributed to the company’s development. I got confused, I thought I was going to be introduced to and get familiarised with their products in order to finds something practical for me, but what I encountered was a fishy talk aiming to attract people to spread the business. Really annoying, despite of that, I found the night interesting and had fun. 🙂 x