Tuesday OOTD & Reflections on the Difference and Link between Conscious & Subconcious Mind

Tuesday OOTD & Reflections on the Difference and Link between Conscious & Subconcious Mind

The power to move the world is hidden in your subconscious. William James

Good morning from sunny Malta! 🙂 Today, as I was getting ready for coffee and listening to a lecture by Eckhart Tolle, I thought about how conscious I have become in terms of what thoughts I allow in my mind. This realisation is a consequence of some books I have read in the last 5 years, as well as the one I showed you last time. It talks about the difference and the connection between the conscious and the subconscious mind. Here is in brief what we should know about this topic.

Suit & Bag from Mango, top M&S

We have two consciousnesses. The first – our conscious mind, represents the thoughts we choose every day and hour, and the other is the hidden and mysterious subconscious. The subconscious mind has great power and surpasses any imagination. It controls our bodily functions and records every event that has ever happened to us. Every incident in our personal history is recorded there, along with the emotions and thoughts it provoked. It can guide and lead us to ideas, insights and decisions necessary to realise our dreams and desires, and these guidelines can be obtained through our intuition, dreams and premonitions.

Heels from Aldo

The subconscious is the mechanism by which often repeated thoughts, accompanied by emotions, become their physical equivalent or our reality. You can put any plan, thought or goal in your subconscious and they will become their real equivalent in your life. The conscious and subconscious mind work in a team to create our reality.

Makeup by Guerlan & Dior

The subconscious is like fertile soil that accepts every plant we plant in it. Our habitual thoughts and beliefs are the seeds that we plant constantly and in our lives sprouts what is planted. You will reap what you sow. Consciousness, on the other hand, is the gardener. It is our responsibility to choose wisely what to get to our garden. The subconscious is not selective, unlike consciousness. The subconscious will cause failure, illness, or unhappiness as easily as success and abundance, depending on the thoughts the mind chooses to repeat.

To change your external state, you must first change your internal state. When you realize this, you will begin to project your thoughts and images of what you want on a daily basis, and seemingly random and unforeseen events will begin to happen to you that will not be accidental at all. This is called synchronization – your subconscious, your inner collaborator who, working according to your instructions, will present to you the people and circumstances necessary to achieve your goals, or a simple action of the natural laws that you have enforced with your thoughts.

Be conscious of your thoughts and have a positive and great day! Gergana xxx

Във вашето подсъзнание е скрита силата да преместите света. Уилям Джеймс.

Добро утро от слънчева Малта! 🙂 Днес докато се оправях за кафе и слушах една лекция на Екхарт Толе, се замислих колко съзнателна съм станала по отношение на това какви мисли допускам в съзнанието ми. Това осъзнаване е в следствие на някои книги, които чета през последните 5 години, както и тази, която ви показах миналия път. В нея се говори за разликата и връзката между съзнанието и подсъзнанието. Ето накратко какво е добре да знаем по темата.

Ние притежаваме две съзнания. Едното представлява мислите, които избираме всеки ден и час, а друготото – скритото и мистериозно подсъзнание. Подсъзнанието крие голяма мощ и надхвърля всяко въображение. То контролира нашите телесни функции и записва всяко събитие, което някога ни се е случило. Всеки инцидент в нашата лична история е записан там, заедно с емоциите и мислте, които е провокирал. То може да ни напътства и води до идеи, прозрения и решения необходими да осъществяваме мечтите и желанията си, а тези насоки може да получим чрез нашата интуиция, сънища и предчувствия.

Подсъзнанието е механизмът, чрез който често повтаряните мисли, придружавани от емоции, се превръщат във физическият им еквивалент или нашата реалност. Можете да вложите в подсъзнанието си всякакъв план, мисъл или цел и те ще се превърнат в техния реален еквивалент в живота ви. Съзнанието и подсъзнанието работят в екип, за да създадат реалността ни.

Подсъзнанието е като плодородна почва, която приема всяко растение, което посадим в нея. Привичните ни мисли и вярвания са семената, които засаждаме постоянно и в живота ни пониква, каквото е посадено. Ще пожънете, каквото сте посели. Съзнанието, от друга страна, е градинарят. То е нашата отговорност да избираме мъдро какво да стигне до нашата градина. Подсъзнанието не е избирателно, за разлика от съзнанието. Подсъзнанието ще породи провал, болест или нещастие така лесно, като успех и изобилие, в зависимост от мислите, които съзнанието избира да повтаря.

За да промените външното си състояние трябва първо да промените вътрешното. Когато осъзнаете това ще започнете ежедневно да проектирате мислите си и образите на това, което искате и ще започнат да ви се случват привидно случайни и непредвидени събития, които никак няма да са случайни. Това се нарича синхронизиране – подсъзнанието ви, вашият вътрешен сътрудник, който работо съобразно ващите инструкции, ще ви предсави хората и обстоятелствата, необходими за постигането на целите ви, или едно просто действие на естетвените закони, които сте привели в сила с мислите си.

Бъдете наясно с мислите си и ви пожелавам положителен и страхотен ден! Гергана ххх