Three Ways to Recognise your Ego | Dior Contour & Brow Styler

Three Ways to Recognise your Ego | Dior Contour & Brow Styler

I have heard people mentioning the word Ego many times in the past and learned from their intonation that is has a negative connotation. How negative, dysfunctional and crucial the ego was for one’s life and happiness I was not aware of till I discovered Eckhart Tolle‘s work. I have previously written about his books, I possess all of them, the only one I haven’t read from him – New Earth, I am currently half way through. A huge part of his teaching is focused on identifying the egoic thought patterns and the limited life they have the power to create. In today’s post I am sharing three common ways to identify the ego in yourself as a way to healthily deal with it and not to let it run your life. Good morning on Saturday 🙂 . I am also revealing my latest contour tool and eyebrow enhancer by Dior.

I am totally in love with these two products. The DiorSkin Mineral Nude Bronze 05 is simply beautiful. I think the shades are a but darker for me, but with slow and light application with a Dior brush they blend and turn quite natural. The product comes in a classy and yet lighter design. DiorShow Brow Styler is an ultra-fine retractable pencil, that naturally fills in brows and helps shape with precision. My colour is 002 Dark Brown.

♡ 1 You Identify Yourself with Objects and Certain Thoughts. If someone invests a sense of self in the things they possess, cars, houses, phones, etc. it is a way of their ego to strengthen itself, since the person derives an identity from them. Certain beliefs and opinions also can become a source of identity. Your understanding of wright and wrong, your likes and dislikes. Some people find their self-worth in their fiscal strength, looks, external appearance. What shocked me to read was that in order to strengthen itself the ego can create negative situations, drama and even illnesses. Such mindset consists of content and structure. The objects you identify with are the content, whereas the reason you identify with those specific things is structural. When you derive your sense of self from objects you keep buying more and more and the ego’s satisfaction is short-lived. That is why some people find it so hard to stop shopping, to get rid of certain possessions or to be proven wrong, that is a partial loss of their identity and a little death to the their ego.

Cute coffee spot in Sliema

♡ 2 Your Mind is Conditioned by the Past. If you feel the need to constantly think about what happened to you in the past, you unconsciously try to protect an image of yourself you have created through those experiences. Some people keep alive negative past experiences in their mind because, even though being unhappy, they give them a victim identity. Eckhart Tolle says that, the story and the thoughts that create it have nothing to do with who you are. That is why your past should be a quick reference to learned lessons, it serves no purpose and going back there is a waste of energy.

My latest, delicate, golden reading tool from Guess

♡ 3 You Compare with Others. You always want to have the things people don’t. If everyone has the latest iPhone or a pool in their backyard, it does not matter if you have them, since your possessions are not unique. You derive your sense of self from how others see you, their opinions of you become your self-worth. This toxic attachment to things drops away by itself when you no longer identify with them.

The Book itself – Highly recommend!

Happy Weekend, enjoy it consciously, be present and appreciate everything! 🙂 xxx

Чувала съм хора да споменават думата Его много пъти в миналото и съм научила от тяхната интонация, че тя има отрицателна конотация. Колко отрицателно, нефункционално и решаващо е егото за живота и щастието на човека, не знаех, докато не открих работата на Екхарт Толе. И преди съм писала за книгите му, притежавам всички, единствената, която не съм чела от него – Нова Земя, в момента съм на половината. Голяма част от неговото учение е фокусирано върху идентифицирането на егоистичните мисловни модели и ограничения живот, които те имат силата да създадат.

В днешната публикация споделям три често срещани начина да идентифицирате егото в себе си като средство да се справите здравословно с него и да не го оставяте да управлява живота ви. Добро утро в Събота 🙂 . Също така показвам най – новото си средство за контуриране и подобрителят на вежди от Dior.

♡ 1 Вие се Идентифицирате с Предмети и Определени мисли. Ако някой инвестира чувство за себе си в нещата, които притежава, като коли, къщи, телефони и т.н., това е начин на егото му да се укрепи, тъй като човекът извлича идентичност от тях. Някои вярвания и мнения също могат да станат източник на идентичност. Вашето разбиране за правилно и грешно, вашите харесвания и антипатии. Някои хора намират собствената си стойност в своята физическа сила, във външния си вид. Това, което ме шокира да прочета, е, че за да се укрепи, егото може да създава негативни ситуации, драми и дори болести. Такова мислене се състои от съдържание и структура. Обектите, с които се идентифицирате, са съдържанието, докато причината да се идентифицирате с тези конкретни неща е структурна. Когато извличате чувството за себе си от предмети, продължавате да купувате все повече и повече, но удовлетворението на егото е краткотрайно. Ето защо на някои хора им е толкова трудно да спрат да пазаруват, да се отървават от определени вещи или да признаят, че грешат, това е частична загуба на тяхната идентичност и малка смърт за егото им.

♡ 2 Умът ви е Обусловен от Миналото. Ако чувствате необходимостта постоянно да мислите за това, което ви се е случило в миналото, то вие несъзнателно се опитвате да защитите образ на себе си, който сте създали чрез тези преживявания. Някои хора поддържат живи негативните минали преживявания в съзнанието си, защото въпреки отрицателни, те им дават самоличност на жертва. Екхарт Толе казва, че историята и мислите, които я създават, нямат нищо общо с това кой сте. Ето защо миналото ви трябва да бъде бърза справка за научени уроци, то няма никаква цел и връщането там е загуба на енергия.

♡ 3 Сравнявате се с Другите. Винаги искате да имате нещата, които хората нямат. Ако всеки има най -новия iPhone или басейн в задния си двор, няма значение дали вие ги имате, тъй като притежанията ви не са уникални вече. Вие извличате чувството си за себе си от това как другите ви виждат, техните мнения за вас стават ваша самооценка. Тази токсична привързаност към нещата отпада сама, когато вече не се идентифицирате с тях.

По отношение на гореизложените продукти, аз съм напълно влюбена в тях. DiorSkin Mineral Nude Bronze 05 е просто уникален. Мисля, че нюансите са по – тъмни за мен, но с бавно и леко нанасяне с четка на Dior те се смесват и стават съвсем естествени. Продуктът се предлага в елегантен и по – лек от преди дизайн. DiorShow Brow Styler е ултра фин прибиращ се молив, който естествено запълва веждите и помага за оформянето с прецизност. Цветът ми е 002 тъмно кафяв. Очилата са от последната колекция на Guess и са в тон в последните ми предпочитания към деликатни, златни дизайни.

Честит уикенд, насладете му се съзнателно, присъствайте и оценявайте всичко! 🙂 xxx