Three Ways To Feel Better About Yourself

Three Ways To Feel Better About Yourself

Look around you. How many good looking women can you see? It doesn’t matter if they are many or a few, what I focus on is how we perceive people who are taking a good care of themselves. Speaking from the perspective of someone who likes fashion and has passion for skincare and makeup, my appearance has always been important to me, and expressing passion for them through my ‘looks’ used to make me slightly uncomfortable. Many have the attitude towards work as something that you do for living, something that do not necessarily enjoy and as such it does not motivate you to fix yourself a bit when you leave home in the morning. The weekend therefore becomes the time when they have the chance to achieve a more likeable image of themselves. It is the opposite for me. I love my job, it gives me so many opportunities for different things and each day I want to be my best self to be able to perform my duties, stick to my plans and get closer to my goals. Life is so much more productive when you approve of yourself and like and believe in the person in the mirror. So confidence is preparation and sometimes preparation means a good lipstick or a perfume 🙂 . Here are some messages, learned from experience, which I have added to my ‘Life Diary’ that I am trying not to forget and that’s why write them down (one of the purposes of this blog is to remind myself lessons related to beauty and wellness and share them with you as well):

Golden jewellery and fragrances are one beautiful start to the day. I love this sensual scent from Paco Rabanne

Златните бижута и ароматите са едно прекрасно начало на деня. Обичам този чувствен аромат от Пако Рабан

1* Dress for yourself. Often we think of ourselves as images that we have created throughout the years. Our experiences, outlooks, self-issues and strivings have contributed to building those images and at times many fail to escape the pressure of developing them further. We dress for specific situations, to meet certain people and perform tasks. Somewhere between these circumstances and determinants some get distant from their nature, from feeling and expressing themselves. That alienation from yourself builds resistance to life and people since you are not accepting yourself by not allowing yourself to be who you are, and by not giving the compassion and love to yourself you often unconsciously find it hard to give it to anyone else. So no matter what, follow your style,  make yourself comfortable in your own body and enjoy Being.

2* Enjoy the process of getting ready. This is something again that time has taught me; it’s such a pleasurable thing to give yourself love in the form of good skincare, a nice outfit or a quality makeup product. I don’t know why I still remember one of my old friend’s words : ‘I am fed up with being a woman’. What she meant was the care she felt pressured to give herself: waxing, haircare, makeup. All that pressure came from her not doing it all for herself but to maintain an image of a pretty girl. Your self care has to reflect yours self-respect, not your attempt to impress people who probably should be away from your life if they need this extra proof of your worth to like you.

These Shiseido lip colours are insane with a pleasant matte finish, light and covering texture that does not feel sticky. I am speechless.

Тези цветове за устни Shiseido са невероятни с приятен матов завършек, лека и покриваща текстура, която не се чувства лепкава. Нямам думи.

3* Be organised, take care of your possessions, keep them clean and tidy at any time. Your daily routine can get busier and when your skincare, makeup, clothing, shoes and not to underestimate your home, are ready to wear that can give you the feeling of control of a challenging situation since you feel prepared and organised enough to meet its complications. It saves time and relaxes your mind. That includes different sections of products, logical order of hangers and creating a pleasant ritual of cleaning and tidying.

I hope you have taken some time to love yourself today and enjoy the rest of your weekend. Kisses, Gergana 🙂

ТРИ НАЧИНА ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ ПО-ДОБРЕ В СЕБЕ СИ

Огледайте се около себе си. Колко добре изглеждащи жени можете да видите? Няма значение дали са много или няколко, това върху което се фокусирам е как възприемаме хората, които се грижат добре за себе си. Говорейки от гледна точка на човек, който харесва модата и има страст към грижата за кожата и грима, външността ми винаги е била важна за мен и изразяването на страстта към тях чрез моите „визии“ ме караше да се чувствам леко некомфортно. Мнозина имат отношение към работата като към нещо, което правиш за да се изхранваш, нещо на което не е задължително да се радваш и като такова не те мотивира да се оправиш малко, когато излизаш от вкъщи сутрин. Следователно уикендът се превръща във времето, когато имат шанса да постигнат по-приятен образ на себе си. За мен е точно обратното. Обичам работата ми, тя ми дава толкова много възможности за различни неща и всеки ден искам да бъда в най-добрата ми форма, за ​​да мога да изпълнявам задълженията ми, да се придържам към плановете ми и да се доближавам до целите ми. Животът е толкова по-продуктивен, когато одобряваш себе си и харесваш и вярваш в човека в огледалото. Така че увереността е подготовка, а понякога подготовката означава добро червило или парфюм :). Ето някои послания, научени от опит, които съм добавила към моя „Дневник на живота“, които се опитвам да не забравям и затова ги записвам (една от целите на този блог е да си припомням уроци, свързани с красотата и уелнес, като ги споделям и с вас):

1* Обличайте се за себе си. Често мислим за самите нас като за образи, които сме създавали през годините. Нашите преживявания, светогледи, лични пробеми и стремежи са допринесли за изграждането на тези образи и понякога мнозина не успяват да избягат от натиска да ги развиват допълнително. Обличаме се за конкретни ситуации, да се срещаме с определени хора и да изпълняваме задачи. Някъде между тези обстоятелства и детерминанти някои се отдалечават от своята същност, от това да почувстват и изразят себе си. Това отчуждение от себе си изгражда съпротива към живота и хората, тъй като вие не приемате себе си, като не си позволявате да бъдете това, което сте, и като не давта на самите себе си състрадание и любов, често несъзнателно ви е трудно да ги давате и на някой друг. Така че независимо от всичко, следвайте своя стил, почувствайте се уютно в собственото си тяло и се насладете на Битието.

2* Насладете се на процеса на приготвяне. Това отново е нещо, което времето ме научи; толкова приятно нещо e да си подарите любов под формата на добра грижа за кожата, приятно облекло или качествен грим. Не знам защо все още помня думите на моя стара приятелка: „Писна ми да бъда жена“. Тя имаше предвид грижите, които тя чувстваше като задължения: кола маска, грижа за косата, грим. Целият този натиск идваше от нея, не правейки всичко за себе си, а за да поддържа имидж на хубаво момиче. Вашите грижи трябва да отразяват вашето самоуважение, а не опита ви да впечатлите хора, които вероятно би трябвало да са далеч от живота ви, щом се нуждаят от това допълнително доказателство за вашата стойност, за да ви харесат.

3* Бъдете организирани, грижете се за притежанията си, поддържайте ги чисти и подредени по всяко време. Вашето ежедневие може да стане по-натоварено и когато грижата за кожата ви, гримът, дрехите, обувките и да не подценявате дома ви, са готови за носене, това може да ви даде усещането за контрол над предизвикателна ситуация, тъй като се чувствате достатъчно подготвени и организирани, за да посрещнете усложненията й. Това спестява време и отпуска ума ви. Това включва различни секции от продукти, логичен ред на закачалките и създаване на приятен ритуал на почистване и подреждане.

Надявам се, че сте отделили време да се обичате днес и да се наслаждавате на останалата част от уикенда. Целувки, Гергана 🙂