Thoughts For More Prosperity In 2023

Thoughts For More Prosperity In 2023

How many of the following beliefs do you hold?

  • Money doesn’t grow on trees.
  • I am poor, but good.
  • Rich people are bad.
  • Money goes out faster than it comes in.
  • My parents were poor, and I will be poor.

How many of them are yours, and how many have you been taught by your parents?

Good evening, Beauties. Welcome back to my blog 🙂

Today I am going to share with you some of my post Birthday thoughts and intentions for 2023, particularly about Prosperity.

One of my favourite breakfast spots on the island 🙂

The above statements might be very true in certain situations, but assuming they are always trustful can do more harm than help. To be, and many psychologists and wellness/business coaches, these beliefs are old, limited thinking, and if you want to prosper, you need to get rid of it. Define what prosperity means to you. To me, prosperity:

…begins with feeling good about Myself. It is also the freedom to do what you want to do, when you want to do it. It is never an amount of money; it is a state if mind. Prosperity or lack of it is an outer expression of the ideas in my head.

Розов OOTD

I deserve it

A lot of people stop themselves from receiving abundance by not believing they deserve it. I used to be one of them, no matter of my progress and achievements. I no longer do. Our own belief in lack and limitation is the only thing that is limiting us. What belief is limiting you? Be sure you are not rejecting prosperity now. If a friend invites you to lunch or dinner, accept with joy and pleasure. Don’t feel uncomfortable or that you’re ‘using’ someone. If you receive a gift, accept it graciously with a ‘Thank you’. In this way you let the Universe know that you’re ready to receive your good.

Make Room for the New

In order to attract more prosperity to your life, you need to first make room for it. Clean out your closets, get rid of all the stuff you haven’t used in the last six months. Do so with the affirmation: ‘I am cleaning out the closets of my mind’, to open yourself to the potential of receiving the flow of money and all good.

Makeup: Guerlain & Dior

Rejoice in Others’ Good Fortune

Don’t delay your own prosperity by being resentful or jealous that someone else has more than you. Don’t criticise the way they have acquired wealth or the way they spend it. Bless their fortune and know that there is plenty for everyone. You cannot rob another and they cannot rob you. There is a law of ‘demand and supply’. demand comes first. Money goes to where it is needed.

Accept Compliments

I am a person who till recently struggled to receive compliments. The reason is complex combining old-aged values from my upbringing, low self-esteem, undiscovered self-value and totally uncultivated set-love. I have been on a long inner-growth journey and after many books much inner-work, I now have a totally different mindset and receiving compliments is merely a source of joy and gratitude. Now I know that compliments are gifts of prosperity. It is even better to accept the compliment and return it so the giver feels as though she or she has received a gift.

Grateful 🤲🏻

I rejoice in the abundance of being able to awaken each morning and experience a new day, a new Birthday. I am so grateful for the messages, positive thoughts sent to me, flowers and gifts. Unboxing of Beauty I will do in next posts. Thank you for being here and have a wonderful weekend. Gergana 🙂 xxx

МИСЛИ ЗА ПОВЕЧЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ ПРЕЗ 2023г

Колко от следните вярвания имате?

  • Парите не растат по дърветата.
  • Аз съм беден, но добър.
  • Богатите хора са лоши.
  • Парите изтичат по-бързо, отколкото влизат.
  • Родителите ми бяха бедни и аз ще бъда беден.

Колко от тях са твои и на колко са те учили родителите ти?

Добър вечер, красавици. Добре дошли отново в моя блог 🙂

Днес ще споделя с вас някои от моите мисли и намерения след рождения ми ден, особено относно просперитета ми през 2023 г.

Горните твърдения може да са много верни в определени ситуации, но приемането, че те винаги са истини, може да навреди повече, отколкото да помогне. Според много психолози и уелнес/бизнес треньори тези вярвания са стари, ограничено мислене и ако искате да просперирате, трябва да се отървете от тях. Определете какво означава просперитет за вас. За мен просперитет:

…започва с това да се чувствам добре със себе си. Това е и свободата да правиш това, което искаш, когато искаш да го правиш. Това никога не е сума пари; той е състояние на ума. Просперитетът или липсата му е външен израз на идеите в главата ми.

Заслужавам Го

Много хора се спират да получат изобилие, като не вярват, че го заслужават. Аз бях един от тях, независимо от моя напредък и постижения. Вече не го правя. Нашата собствена вяра в липсата и ограничението е единственото нещо, което ни ограничава. Кое убеждение ви ограничава? Уверете се, че не отхвърляте просперитета сега. Ако приятел ви покани на обяд или вечеря, приемете с радост и удоволствие. Не се чувствайте неудобно или че „използвате“ някого. Ако получите подарък, приемете го любезно с „Благодаря“. По този начин давате на Вселената да разбере, че сте готови да получите своето добро.

ION The Harbour at Iniala

Направете Място за Новото

За да привлечете повече просперитет в живота си, първо трябва да освободите място за него. Почистете гардеробите си, отървете се от всички неща, които не сте използвали през последните шест месеца. Направете го с утвърждението: „Почиствам килерите на ума си“, за да се отворите към потенциала да получите потока от пари и всичко добро.

Радвайте Се на Късмета на Другите

Не забавяйте собствения си просперитет, като се възмущавате или завиждате, че някой друг има повече от вас. Не критикувайте начина, по който са придобили богатство или начина, по който го харчат. Благословете тяхното богатство и знайте, че има изобилие за всеки. Не можеш да ограбиш друг и те не могат да ограбят теб. Има закон за „търсене и предлагане“. Търсенето е на първо място. Парите отиват там, където се нуждаят от тях.

Приемайте Комплименти

Аз съм човек, който доскоро се притесняваше да получава комплименти. Причината е комплексна комбинация от остарели ценности от моето възпитание, ниско самочувствие, ниска самооценка и тотално некултивирана любов към себе си. Бях на дълъг път на вътрешно израстване и след много книги, много вътрешна работа, сега имам напълно различно съзнание и получаването на комплименти е просто източник на радост и благодарност. Сега знам, че комплиментите са подаръци за просперитет. Още по-добре е да приемете комплимента и да го върнете, така че подаряващият да се почувства така, сякаш е получил подарък.

Радвам се на изобилието от възможността да се събуждам всяка сутрин и да изживявам нов ден, нов рожден ден. Толкова съм благодарна за посланията, положителните мисли, изпратени до мен, цветята и подаръците. Разопаковане на продуктите за красота ще направя в следващите публикации. Благодаря ви, че сте тук и прекрасен уикенд. Гергана 🙂 xxx