The Strawberry Cheese Cake Theory & Self-Confidence

The Strawberry Cheese Cake Theory & Self-Confidence

“No one can make you feel inferior without your consent.” –Eleanor Roosevelt

You have provably seen this quote and it is so true. Being able to protect your inner peace and dignity from others is entirely your job, and here we do not mean physical protection where you fight and do certain actions, but the state of your mind looking at the attempts of disrespect and deciding that they are not actually about you but about the people around you and deciding that this attitude is not for you and you don’t allow it.

Good evening, Beauties! It is a peaceful beginning-of-October evening and I am sitting in a cafe with my laptop and I am contemplating on how most of the time we loose this initial power of self protection that we have as humans by trying to blend in society, certain groups or relationships. We try to become likeable, to be like what is liked and accepted, that is the fastest way to give up our uniqueness, our power. Because by becoming like everyone else you become replaceable.

I don’t mean to be always rebellious and stand against everyone and everything, no just don’t try to be like everyone if you initially aren’t, don’t try to be liked by everyone. Here is my strawberry cake theory that can teach you about Self-confidence.

Imagine that you’re meeting new people, who become important to you. Naturally you would want them to like you and need their validation, and they tell you that they love lemon cheese cake, but you’re not good at making it. You’re good at making strawberry one. Instead of trying to make them an average lemon care, make them the greatest strawberry cake, show them what you’re best at, you don’t have to be best at what others are best at.

When you show your uniqueness most of the time people value you more, what if they start loving strawberry cake more? What if they start loving you more than them?Only when you are your true self, when you respect and love yourself – you will know… most of the time the answer would be in your favour.

I am wishing you a wonderful new week, thank you for being here! xxx 🙂

Теорията за Ягодовия Чийзкейк и Самочувствието

“Никой не може да те накара да се чувстваш по-нисш без твоето съгласие.” – Елинор Рузвелт

Най-вероятно сте виждали този цитат и той е толкова верен. Да можеш да защитиш вътрешния си мир и достойнство от другите е изцяло твоя работа и тук нямаме предвид физическата защита, когато се биеш и извършваш определени действия, а състоянието на ума ти, гледайки опитите за неуважение и решавайки, че те не са всъщност за теб, а за хората около теб и решаваш, че това отношение не е за теб и не го допускаш.

Добър вечер, Красавици! Спокойна вечер в началото на октомври е и аз седя в кафене с лаптопа ми и размишлявам как през повечето време губим тази първоначална сила за самозащита, която имаме като хора, опитвайки се да се слеем с обществото, определени групи или взаимоотношения. Опитваме се да станем харесвани, да бъдем като това, което се харесва и приема, което е най-бързият начин да се откажем от нашата уникалност, от силата си. Защото, ставайки като всички останали, вие ставате заменими.

Нямам предвид да бъдеш винаги бунтарка и да се противопоставяш на всички и всичко, не, просто не се опитвай да бъдеш като всички, ако първоначално не си, не се опитвай да бъдеш харесвана от всички. Ето моята теория за ягодовата торта, която може да ви научи на самочувствие.

Представете си, че срещате нови хора, които стават важни за вас. Естествено, вие бихте искали да ви харесват и имате нужда от тяхното утвърждаване и те ви казват, че обичат лимонов чийзкейк, но вие не сте добри в приготвянето му. Добра си в приготвянето на ягодов чийчкейк. Вместо да се опитвате да им направите не впечатляващ лимонов чийзкейк, направете им най-страхотния ягодов такъв, покажете им в какво сте най-добри, не е нужно да сте най-добри в това, в което другите са най-добри.

Когато показвате своята уникалност през повечето време хората ви ценят повече… какво ще стане, ако започнат да обичат ягодовата торта повече? Ами ако те започнат да те обичат повече от тях? Само когато си истинското си аз, когато се уважаваш и обичаш – ще разбереш… в повечето случаи отговорът ще бъде в твоя полза.

Пожелавам ви прекрасна нова седмица, благодаря ви, че сте тук! xxx 🙂