The Power of Loving Yourself

The Power of Loving Yourself

Have you ever told yourself any of these things:

My body hurts and ages…

My relationships are absent and people never listen to me…

My finances are never enough and they slip through my fingers…

All I do is procrastinate…

OOTD from M&S

Good evening on Friday! 🙂 I am appearing quickly to share some of my latest random reflections, OOTD and places my eyes enjoyed. Straight to the point…

These complains might just be only outer effects of inner thought patterns. If you have said them, you may also have asked yourself the question:

What is wrong with me?

The first ‘problems’ that your mind identifies and the language you would describe them with indicate the thought patters that created those problems. And before you disagree with me, pointing at them, a situation , something, that created the problem, and not you – Louise Hay will contradict you with the notion that your mind creates everything you would ever go through. According to her: 

Thoughts and feelings create our future experiences.

Blog work/ beautiful meeting location

Once we think we know what our problems are, some of us might create a list with actions to take to change things. We often use ‘should’ to refer to our future plans. However, this word might not be that useful:

I believe that should is one of the most demaing  words in our language. Every time we use should , we are, in fact, saying ‘wrong’. Either we ae wrong or we were wrong or we are are going to be wrong… I would replace it with the word could. Could gives us choice, and we are never wrong.

Whatever change we decide to make, however, it must come from a loving place, from already approving the self and being kind to yourself.

Love is the miracle cure. Loving ourselves works miracles in our lives. – Louise Hay

But she is not talking about vanity, which is only fear, but having a great respect for ourselves and a gratitude for the miracle of our bodies and our minds. Here are some examples of how you don’t love yourself.

✐ You criticise yourself.

✐ You mistreat your body with food, alcohol, etc.

✐ You choose to believe you are unlovable.

✐ You procrastinate on things that would benefit you.

✐ You live in chaos and disorder.

✐ You attract people who belittle you.

Lack of self-worth is another expression of not loving ourselves. When we feel shy and deny our good in any way, when we compare to others – and assume it is our fault when people don’t treat us right.

Exercise: Mirror. Pick up a small mirror, look into your own eyes, and say your name and:

I love and accept you exactly as you are.

Not accepting ourselves, according Louse Hay is the core issue beneath the outer problems. And if we only work on the level of the problem, we can spend endless time working out each and every detail; and the minute we think e have fixed the problem, it will appear in another form.

Overweight is another example of how we can waste a lot of energy to correct a problem that is not the real problem. The excess weight is only an outer effect of a deep inner problem. According to Hay it is fear and a need for protection. When we feel frightened or insecure or not good enough, many of us will put on extra weight for protection.

The conclusion I am making after years of self-improvement, is that self-love, self-acceptance and appreciating myself in a modest and present way is the foundation for real growth, peace and manifesting greater things. I hope this brief read was a reminder for you to practise these things and watch how your existence changes. Have a great weekend, kisses Gergana xxx

СИЛАТА ДА ОБИЧАШ СЕБЕ СИ

Казвали ли сте си някога някое от тези неща:

Тялото ме боли и старее…

Връзките ми липсват и хората никога не ме слушат…

Финансите ми никога не са достатъчни и се изплъзват между пръстите ми…

Всичко, което правя, е да отлагам…

Добър вечер в петък! 🙂 Появявам се бързо, за да споделя някои от най-новите си произволни разсъждения, дневна визия и места, на които се радваха очите ми. Направо по същество…

Тези оплаквания може просто да са само външни ефекти от вътрешни мисловни модели. Ако сте си ги казали, може също да сте си задавали въпроса:

Какво не е наред с мен?

Първите „проблеми“, които умът ви идентифицира, и езикът, с който бихте ги описали, показват мисловните модели, които са създали тези проблеми. И преди да не се съгласите с мен, посочвайки ‘тях’, ситуация, нещо, което е създало проблема, а не вие – Луиз Хей ще ви противоречи с идеята, че вашият ум създава всичко, през което някога бихте преминали. Според нея:

Мислите и чувствата създават нашите бъдещи преживявания.

След като решим, че знаем какви са нашите проблеми, някои от нас може да създадат списък с действия, които да предприемат, за да променят нещата. Често използваме „трябва“, за да посочим нашите бъдещи планове. Въпреки това, тази дума може да не е толкова полезна:

смятам, че ‘трябва’ е една от най-унищожителните думи в нашия език. Всеки път, когато я използваме, ние всъщност казваме „погрешно“. Или грешим, или сме грешили, или ще грешим… Бих я заменила с думата ‘бих могъл’. Тя ни дава избор и ние никога не грешим.

Каквато и промяна да решим да направим обаче, тя трябва да дойде от любящо място, от вече одобряване на самите нас и добро отношение към себе си.

Любовта е чудодейният лек. Да обичаме себе си прави чудеса в живота ни. – Луиз Хей

Но тя не говори за суета, която е само страх, а за голямо уважение към себе си и благодарност за чудото на нашите тела и умове. Ето няколко примера за това как не обичате себе си.

✐ Критикъвате себе си.

✐ Отнасяте се зле към тялото си с храна, алкохол и т.н.

✐ Избирате да вярвате, че не заслужавате любов.

✐ Отлагате неща, които биха ви били от полза.

✐ Живеете в хаос и безпорядък.

✐ Привличате хора, които ви омаловажават.

Липсата на самооценка е друг израз на това, че не обичаме себе си. Когато се чувстваме срамежливи и отричаме доброто си по какъвто и да е начин, когато се сравняваме с другите – и приемаме, че вината е наша, когато хората не се отнасят правилно с нас.

Упражнение: с Огледало.

Вземете малко огледало, погледнете се в собствените си очи и кажете името си и:

Обичам и те приемам точно такава, каквато си.

Неприемането на себе си според Луус Хей е основният проблем под външните проблеми. И ако работим само на нивото на проблема, можем да прекараме безкрайно време в изглаждане на всеки един детайл; и в момента, в който си помислим, че сме решили проблема, той ще се появи в друга форма.

Наднорменото тегло е друг пример за това как можем да хабим много енергия, за да коригираме проблем, който не е истинският проблем. Наднорменото тегло е само външен ефект от дълбок вътрешен проблем. Според Хей това е страх и нужда от защита. Когато се чувстваме уплашени или несигурни, или не достатъчно добри, много от нас ще наддават допълнително тегло за защита.

Заключението, което правя след години на самоусъвършенстване, е че любовта към себе си, себеприемането и оценяването на себе си по скромен и присъстващ начин са основата за истински растеж, мир и проявяване на по-големи неща. Надявам се, че това кратко четиво ви е напомнило да практикувате тези неща и да наблюдавате как се променя вашето съществуване. Хубав уикенд целувки от мен. Гергана xxx