The Duck with a Human Mind | Chanel Mademoiselle L’Eau PRIVÉE

The Duck with a Human Mind | Chanel Mademoiselle  L’Eau PRIVÉE

Good afternoon and Happy Wednesday! It is a public holiday in Malta and I am having a very peaceful day, currently in a cafe. I am out to do some small things, walk slowly and enjoy the day. A big part of how I do so is always experiencing some Beauty, like discovering new products or learning interesting (ideas from) books. In today’s post I am sharing a very little but deep story about animals, the human mind and happiness, and my latest fragrance which has brought me a lot of joy.

Earlier in August…

Here is the story. 🦆 Two ducks get into a fight. It is a short one and after that they separate and float off in opposite directions. Each duck will flap its wings a few times to release the energy that built up during the fight. Finally they float on peacefully as if nothing has happened. If the duck had a human mind, it would keep the fight alive by thinking and story-making. Its story would probably look like: ‘I do not believe what he just did. He thinks he owns this pond. He has no consideration for my private space…’, and so on the mind can spin its stories for months or years.

Valletta by night.

The moral of the story, as humans we tend to ruminate endlessly on negative experiences when all we need to do is to be present, examine the thoughts around the event, acknowledge the emotions they provoke, accept the situation, surrender to it, learn what needs to be learned and let go. We need to pay close attention to our conditioned mind patterns and learn from nature and animals how to respond to challenging situations and live a richer life. This will help us stop accumulating negative energies that strengthen our ‘pain-bodies’ (according to Eckhart Tolle – every human has such and it is an entity formed by the accumulated and unprocessed well negative emotions and pain) and build a healthy, mindful, present and joyful state of mind and living.

Same street, different lights. Dress – Zara, leather belt – Tom Tailor, shoes – Aldo

Moreover, if we spend such amount of energy on overthinking past events, when would we have time to honour the present moment and appreciate even the small physical things? It is important we process intentionally what we experience, but once we do so we should close the page. I have decided that I do not wish to waste any more time on unproductive emotional thinking and focus on things that matter, that are beneficial to my growth and bring me Joy. Like my latest Chanel fragrance. Have a peaceful evening and a wonderful week. 🙂 xxx

COCO Mademoiselle L’Eau PRIVÉE is absolutely divine! A delicate and sensual scent to be worn at night. This soft floral-woody fragrance celebrates the sensuality of night with enveloping notes of white musk illuminated by a soft jasmine absolute and rose petal accord. Here is also the book I have took the idea and the pen is Parker Jotter (I adore fine writing tools).

COCO Mademoiselle L’Eau PRIVÉE е абсолютно божествен! Деликатен и чувствен аромат, който да се носи през нощта. Този мек цветен дървесен аромат празнува чувствеността на нощта с обгръщащи нотки на бял мускус, осветени от мек абсолют на жасмин и акорд на розови листенца. Тук е и книгата, от която съм взела идеята и химикалката е Parker Jotter (обожавам фините инструменти за писане).

Добър ден и честита сряда! Национален празник е в Малта и аз имам много спокоен ден, в момента в кафене. Аз съм навън по дребни задачи, ходя бавно и се наслаждавам на деня. Голяма част от начина, по който го правя, винаги е да изживявам някаква форма на красота, като откриване на нови продукти или изучаване на интересни (идеи от) книги. В днешната публикация споделям много малка, но дълбока история за животните, човешкия ум и щастието и последния ми аромат, който ми донесе много радост.

Ето историята. 🦆 Две патици се ‘карат’. Сблъсъкът им е кратък и след това те се разделят и изплуват в противоположни посоки. Всяка патица ще размахва крила няколко пъти, за да освободи енергията, натрупана по време на битката. Накрая те отплуват спокойно, сякаш нищо не се е случило. Ако патицата имаше човешки ум, тя щеше да поддържа борбата жива чрез мислене и създаване на истории. Историята й вероятно щеше да изглежда така: „Не вярвам на това, което той току-що направи. Той смята, че притежава това езерце. Той не обръща внимание на личното ми пространство … “и така умът може да върти историите си месеци или години.

Поуката от историята, като хора сме склонни да мислим безкрайно за негативните преживявания, когато всичко, което трябва да направим, е да присъстваме, да изследваме мислите около събитието, да признаем емоциите, които те предизвикват, да приемем ситуацията, да научим какво трябва да се научи и да се освободим от всичко останало. Трябва да обърнем голямо внимание на нашите обусловени модели на мислене и да се научим от природата и животните как да реагираме в предизвикателни ситуации и да живеем по-богат живот. Това ще ни помогне да спрем да натрупваме отрицателни енергии, които укрепват нашите „болкови тела“ (според Екхарт Толе – всеки човек има такова и това е образувание, формирано от натрупаните и необработени добре негативни емоции и болка) и да изградим здравословно и съсредоточено в настоящето състояние на ума и начин на живот.

Освен това, ако изразходваме такова количество енергия за преосмисляне на минали събития, кога бихме имали време да уважим настоящия момент и да оценим дори малките физически неща? Важно е да обработваме умишлено това, което преживяваме, но след като го направим, трябва да затворим страницата. Реших, че не искам да губя повече време за непродуктивно емоционално мислене и да се съсредоточа върху важни неща, които са от полза за развитието ми и ми носят радост. Като последния ми аромат на Chanel. Приятна вечер и прекрасна седмица. 🙂 xxx