The 90/10 Principle & How To Stop Feeling Unworthy | Clarins Extra Firming Jour

The 90/10 Principle & How To Stop Feeling Unworthy | Clarins Extra Firming Jour

Feeling unworthy and acting desperate is a behavior that makes you feel and appear less feminine. No matter how perfect your makeup is and how elegant your outfit is, if you have this behaviour you might not leave a good impression. But what mindset generates this behaviour, because our actions reflect our perception of Self.

Outfit of the day.

Good morning, Beauties! It is a beautiful and sunny March day, I am in one of my favourite cafes in Malta, finishing this post where I share with you possible reasons why you sometimes feel unworthy, anxious or needy. I am also leaving you a couple of beauty recommendations that have been acts of self-love to myself recently.

So why do you have this trait and how to healthily approach it?

The more you fail to recognize your worth, the more intensely you will seek validation externally. Unless you address your unresolved feelings from past experiences (a negative experience can be anything, including someone not approving of you, or a mean word from a jealous person…), they will come back in different forms. That is why working on ourselves internally is vital. There are many ways to do that, find one that you enjoy. I have already written about such inner-work techniques, like journalling, writing letters and reading certain books, you can have a look at the Wellness section of my blog and let me know on Instagram whether you need more clarification or just share with me your thoughts.

I read in a book about the ‘The 90/10 Principle’, claiming that when we are upset, about 90% of the upset is related to our past and has nothing to do with what we think is upsetting us. So, Beauties, before you obsess over looks, make sure you look internally and cultivate a healthy and beautiful inner world, that type of Beauty never goes out of style, nor does it ever age. 

When it comes to ageing, taking care of your skin is a must, act of love that you should practise along with your inner work. I love my AM & PM Skincare Rituals and these products are ones that I have greatly approved of.

Extra-Firming Day Cream for all skin types  is an expert firming wrinkle control day cream with a fresh and silky texture that puts the spring back into your skin. Key ingredient, extract of kangaroo flower, helps plump and firm the skin for a smoother, radiant and visibly younger-looking complexion. Benefits: wrinkles visibly reduced > facial contours appear sculpted > Instant smoothing effect > Radiance. Skin protected from the harmful effects of pollution. I love it! 🙂

I am hoping that you enter the new week fresh, positive, beautiful and focused on your dreams. Ramadan Mubarak to all my Muslim beauties! Kisses, Gergana xxx 🙂

Принципът 90/10 и как да спрем да се чувстваме Недостойни | Clarins Extra Firming Jour

Да се чувствате недостойни и да се държите отчаяно е поведение, което ви кара да се чувствате и да изглеждате по-малко женствени. Без значение колко перфектен е гримът ви и колко елегантен е тоалетът ви, ако имате това поведение, може да не оставите добро впечатление. Но какъв начин на мислене генерира това поведение, защото нашите действия отразяват нашето възприятие за себе си.

Добро утро, красавици! Красив и слънчев мартенски ден е, аз съм в едно от любимите си кафенета в Малта, завършвам тази публикация, в която споделям с вас възможни причини, поради които понякога се чувствате недостойни, тревожни или ‘нуждаещи се’. Оставям ви и няколко препоръки за красота, които напоследък бяха прояви на обич към мен.

И така, защо имате тази черта и как да подходите здравословно към нея?

Колкото повече не успявате да разпознаете стойността си, толкова по-интензивно ще търсите утвърждаване отвън. Освен ако не обърнете внимание на неразрешените си чувства от минали преживявания (отрицателно преживяване може да бъде всичко, включително някой, който не ви одобрява, или злобна дума от завистлив човек…), те ще се върнат под различни форми. Ето защо работата върху себе си вътрешно е жизненоважна. Има много начини да направите това, намерете този, който ви харесва. Вече писах за такива техники за вътрешна работа, като водене на дневник, писане на писма и четене на определени книги, можете да погледнете раздела за уелнес на моя блог и да ме уведомите в Instagram дали имате нужда от повече разяснения или просто да споделите с мен вашите мисли.

Четох в една книга за „Принципа 90/10“, който твърди, че когато сме разстроени, около 90% от разстройството е свързано с нашето минало и няма нищо общо с това, което смятаме, че ни разстройва. Така че, красавици, преди да започнете да се обсебвате прекалено от външния си вид, погледнете вутре в себе си и култивирайте здрав и красив вътрешен свят, този тип красота никога не излиза от мода, нито остарява.

Когато става дума за стареене, грижата за кожата ви е задължителна, акт на любов, който трябва да практикувате заедно с вътрешната си работа по вашата душевност. Обичам моите сутрешни и вечерни ритуали за грижа за кожата и тези продукти са такива, които силно одобрявам.

Допълнително стягащ дневен крем за всички типове кожа е експертен крем за контрол на бръчките със свежа и копринена текстура, която връща пролетта в кожата ви. Основната съставка, екстрактът от цвят на кенгуру, спомага за стегната кожа и за по-гладък, сияен и видимо по-млад тен. Предимства: видимо намалени бръчките > контурите на лицето изглеждат изваяни > Моментален изглаждащ ефект > Сияние. Защитена кожа от вредното влияние на замърсяването. Обичам го! 🙂

Надявам се да влезете в новата седмица свежи, позитивни, красиви и съсредоточени върху мечтите си. Честит Рамазан на всички мои мюсюлмански красавици! Целувки, Гергана xxx 🙂