Soft Life | Dior Backstage Eye Palette 007 Coral Neutrals

Soft Life | Dior Backstage Eye Palette 007 Coral Neutrals

Have you heard about the concept of ‘Soft Life?’ No, it doesn’t mean a life without hardships and difficult decisions.

Soft life refers to a lifestyle of comfort and relaxation with minimal challenges or stress. Some people use the term in reference to a life that involves wealth and luxury, while others interpret it as simply being a simplified life unburdened from stress and responsibilities. To build that life though, one needs to be able to make difficult decisions, it requires discipline and sticking to your core values and distance from anything and anybody that disturbs your inner peace and your feminine growth.

Good Morning, beauties, welcome to my blog again and to those who celebrate this blessed month – عيد مبارك! 🙂 In this post I will briefly share with you my principles for a softer life and some feminine beauty from Dior.

★ Do Not Be in a Situation You Do not Want to Be. Remove yourself from circles, places, connections that don’t align with your aspirations and higher Self. You can choose your environment and replace anything boring and uninspiring with valuable things, activities and people, which will support your peace and growth. 

★ Never Complain and Never Explain. Communicate clearly your standards and needs to people once, whoever values you will pay attention and take note, whoever doesn’t – let them be. Silence is power.

Here is the latest eyeshadow palette I use from Dior. The shades are a bit different from my usual brown-ish ones, but this change feels really adventurous and so lovely.

★ Use Your Best Things Now. Do not keep that beautiful dress for special occasions, do not use that expensive perfume only when you meet important people. Wear and use them now. Build a life you truly enjoy with all your means. In this way you create a powerful high vibration, that can manifest more great things to you. 

★ Get Rid of People Who Make You Struggle. Why would you choose to give you precious energy and time to people and get something negative in return. People should inspire and support you, and we do not use them, simply coexist in peace and try to be useful to each other. Choose your people, you have this right and power. 

★ Deploy Discipline Instead of Regret. Choose your hardships, make choices from wisdom not from fear. To live a soft life you might need to do hard things sometimes, like make eating choices or let toxic and disrespectful people go. Practise discipline, be mindful what you allow in your private circle, in your body and mind. 

Exquisite…

★ Learn the Art of Detachment. Your worth is not tied to any outcome, people, situation, etc. Work on the fundamental belief that you are always worthy no matter what, be your authentic self that nothing can touch.

★ Your Phone Is Not More Important Than The Present Moment and You. Do not rush to replay to every message, react to a notification or call/email. Whoever wants your attention – they can wait for you to finish what you are doing now, prioritise wisely.

★ Your Time is More Precious than Money. Use your time for valuable things, like your family. Make time for your hobby, for health and joy. This doesn’t mean that you stop working, no – just do not put work before everything else, it is supposed to be a tool that helps you build a better quality of the more important things in life. 

★ Trust God. Let go of things and people, what is meant for you will find you. 

That is it, my Ladies. I hope this post was useful to you, thank you for visiting my blog and I wish you a wonderful weekend. 🙂 Gergana xxx

‘Мек Живот’ | Dior Backstage Eye Palette 007 Coral Neutrals

Чували ли сте за концепцията „Мек живот“? Не, това не означава живот без трудности и трудни решения.


Мекият живот се отнася до начин на живот на комфорт и релаксация с минимални предизвикателства или стрес. Някои хора използват термина във връзка с живот, който включва богатство и лукс, докато други го тълкуват просто като опростен живот, необременен от стрес и отговорности. За да се изгради този живот обаче, човек трябва да може да взема трудни решения, това изисква дисциплина и придържане към основните ви ценности и дистанция от всичко и всеки, който нарушава вътрешния ви мир и вашия женски растеж.

Добро утро, красавици, добре дошли отново в моя блог и на празнуващите този благословен месец – عيد مبارك! 🙂 В този пост ще ви споделя накратко моите принципи за по-мек живот и малко женствена красота от Dior.

★ Не Бъдете в Ситуация, в Която Не Искате Да Бъдете. Отстранете се от кръгове, места, връзки, които не са в съответствие с вашите стремежи и висш Аз. Можете да изберете вашата среда и да замените всичко скучно и невдъхновяващо със стойностни неща, дейности и хора, които ще поддържат спокойствието и растежа ви.


★ Никога Не Це Оплаквайте и Никога Не Се Обяснявайте. Комуникирайте ясно своите стандарти и нужди на хората веднъж, който ви цени, ще вземе под внимание думите ви, който не – нека бъде. Мълчанието е сила.


★ Използвайте Най-Добрите Си Неща Сега. Не пазете тази красива рокля за специални поводи, не използвайте този скъп парфюм само когато се срещате с важни хора. Носете ги и ги използвайте сега. Изградете живот, на който наистина се наслаждавате, с всичките си средства. По този начин вие създавате мощна висока вибрация, която може да ви донесе още велики неща.


★ Отървете Се От хората, Които Ви Карат Да Страдате. Защо бихте избрали да дадете ценна си енергия и време на хората и да получите нещо негативно в замяна. Хората би трябвало да ви вдъхновяват и подкрепят, ние не ги използваме, просто съжителстваме в мир и се опитваме да бъдем полезни един на друг. Избирайте си ги, вие имате това право и сила.


★ Използвайте Дисциплина Вместо Съжаление. Изберете трудностите си, вземайте решения продиктувани от мъдрост, а не от страх. За да живеете спокоен живот, понякога може да се наложи да правите трудни неща, като например избор на храна или оставяне на токсичните и неуважителни хора. Практикувайте дисциплина, внимавайте какво допускате в личния си кръг, в тялото и ума си.


★ Научете ,Изкуството На Откъсването’. Вашата стойност не е обвързана с никакъв резултат, хора, ситуация и т.н. Работете върху фундаменталното убеждение, че винаги сте достойни, независимо от всичко, бъдете автентичното си аз, което нищо не може да докосне.

★ Вашият Телефон Не Е По-Важен От Настоящия Момент и Вас. Не бързайте да отговаряте на всяко съобщение, да реагирате на всяко известие или обаждане/имейл. Който иска вашето внимание – може да изчака да свършите това, което правите в момента, подредете приоритетите си разумно.


★ Вашето Време Е По-Ценно От Парите. Използвайте времето си за ценни неща, като семейството си. Отделете време за вашето хоби, за здраве и радост. Това не означава да спрете да работите, не – просто не поставяйте работата пред всичко останало, тя трябва да бъде инструмент, който ви помага да изградите по-добро качество на по-важните неща в живота.


★ Доверете Се На Бог. Освободете се от нещата и хората, които не са за вас, това което е предназначено за вас, ще ви намери.

Това е, мои дами. Надявам се тази публикация да ви е била полезна, благодаря ви, че посетихте моя блог и ви пожелавам прекрасен уикенд. 🙂 Гергана xxx