Self-Concepts: Как Начинът, по Който Възприемаме Себе си Определя Нашата Реалност | Estee Lauder DayWear Eye

Self-Concepts: Как Начинът, по Който Възприемаме Себе си Определя Нашата Реалност | Estee Lauder DayWear Eye

You do not have to chase anything or anyone once you master your Self-Concept. The world will act accordingly.

This is something very simple that I have learned in my life so far. How I think of myself determines my relationships with people, my overall performance in life. Often we perceive our goals as too challenging and even impossible which is not likely to help us achieve them. Not seeing our Self-Worth can also build unhealthy communication with people and prevents us from exploring life fully. That is why being mindful of my self-concept has been a priority to me over the last few years.

Good morning, Beauties! 🙂 In today’s post I am sharing in brief the idea of self-concepts, reminding you that you should not underestimate this important aspect of Inner-Work, because it is worth the investment.

What Is Self-Concept?

Rogers’ Three Parts of Self-Concept.

Humanist psychologist Carl Rogers believed that your self-concept was made up of three different parts:

♡Ideal self: The person you want to be.

♡Self-image: How you see yourself, including attributes like your physical characteristics, personality traits and social roles.

♡Self-esteem: How much you like, accept, or value yourself, which can be impacted by a number of factors including how others see you, how you think you compare to others, and your role in society.

Incongruence and Congruence.

As mentioned earlier, your self-concept is not always perfectly aligned with reality. When it is aligned, your self-concept is said to be “congruent.” But when there is a mismatch between how you see yourself (your self-image) and who you wish you were (your ideal self), your self-concept is “incongruent.”

This incongruence can negatively impact your self-esteem. Rogers believed that incongruence has its earliest roots in childhood. When parents place conditions on their affection for their children (only expressing love if children “earn it” through certain behaviors and living up to the parents’ expectations), children begin to distort the memories of experiences that leave them feeling unworthy of their parents’ love. Unconditional love, on the other hand, helps to foster congruence. Children who experience such love feel no need to continually distort their memories in order to believe that other people will love and accept them as they are.

Beauty section: as usual, here a is a tiny review of a skincare product I highly approve of. Estee Lauder DayWear Eye Cooling Anti-Oxidant Moisture GelCreme – instant refresh for eyes, infused with Cucumber Extract and Super Anti-Oxidant Complex to help keep eyes looking fresh. It brightens and de-puffs & minimises visible dark circles. Eyes feel soothed and look renewed. Fine, dry lines are smoothed.

Other Self-Concept Theories.

★ According to social psychologist Henri Tajfel‘s social identity theory, self-concept is composed of two key parts:

Personal identity: The traits and other characteristics that make you unique.

Social identity: Who you are based on your membership in social groups, such as sports teams, religions, political parties, or social class.

★ On the other hand, psychologist Bruce A. Bracken believed self-concept was multidimensional and could be broken down into six independent traits:

Academic: Your success or failure in school.

Affect: Your awareness of emotional states.

Competence: Your ability to meet basic needs.

Family: How well you work in your family unit.

Physical: How you feel about your looks, health, physical condition, and overall appearance.

Social: Your ability to interact with others.

Happy Weekend, Beauties. I hope this blogpost reminded you of how important it is to think highly of Yourself, or to master your Self-concept, and always assume the best since that is what you will get from life. 🙂 xxx

Не е нужно да преследвате нищо или никого, след като усъвършенствате своята ‘Аз-концепция’. Светът ще действа съобразно нея.

Това е нещо много просто, което научих в живота си досега. Начинът, по който мисля за себе си, определя отношенията ми с хората, цялостното ми представяне в живота. Често възприемаме целите си като твърде предизвикателни и дори невъзможни, което е малко вероятно да ни помогне да ги постигнем. Невъзможността да видим собствената си стойност също може да изгради нездравословна комуникация с хората и да ни попречи да изследваме живота напълно. Ето защо внимаването към моята Аз-концепция е приоритет за мен през последните няколко години.

Добро утро, Красавици! 🙂 В днешната публикация споделям накратко идеята за Аз-концепциите, напомняйки ви, че не бива да подценявате този важен аспект на работа по себе си, защото си заслужава инвестицията.

Какво е Аз-концепция?

Аз-концепцията е как възприемате своето поведение, способности и уникални характеристики. Например, вярвания като „Аз съм добър слушател или „Аз съм ориентиран към целта“ са част от цялостната Аз-концепция. Аз-концепцията има тенденция да бъде по-податлива на промяна, когато сте по-млади и все още преминавате през процеса на самооткриване и формиране на идентичност. С напредването на възрастта и научаването на това кой сте и какво е важно за вас, тези себевъзприятия стават много по-подробни и организирани. В основната си аз-концепцията е съвкупност от вярвания, които човек има себе си и отношението на другите към него. Въплъщава отговора на въпроса “Кой съм аз?”

Трите части на Аз-концепцията на Роджърс

Психологът-хуманист Карл Роджърс вярва, че вашата Аз-концепция е съставена от три различни части:

Идеално Аз: Човекът, който искате да бъдете.

♡Представа за Себе си: Как виждате себе си, включително атрибути като вашите физически характеристики, личностни черти и социални роли.

♡Самочувствие: колко харесвате, приемате или оценявате себе си, което може да бъде повлияно от редица фактори, включително как ви виждат другите, как смятате, че се сравнявате с другите и вашата роля в обществото.

Несъответствие и Конгруентност.

Както споменах по-рано, вашата представа за себе си не винаги е идеално съобразена с реалността. Когато е, вашата Аз-концепция е “конгруентна”. Но когато има несъответствие между това как виждате себе си (вашата представа за себе си) и това, което искате да сте (вашата идеална същност), вашата Аз-концепция е „несъвместима“. Това несъответствие може да повлияе негативно на самочувствието ви. Роджърс вярва, че несъответствието има своите най-ранни корени в детството. Когато родителите поставят условия за привързаността си към децата си (изразявайки любов само ако децата я „спечелят“ чрез определени поведения и живеят според очакванията на родителите), децата започват да изкривяват спомените за преживявания, които ги карат да се чувстват недостойни за любовта на родителите си. Безусловната любов, от друга страна, помага за насърчаване на конгруентността. Децата, които изпитват такава любов, не изпитват нужда непрекъснато да изкривяват спомените си, за да вярват, че другите хора ще ги обичат и приемат такива, каквито са.

Други теории за Аз-концепцията.

★ Според теорията за социалната идентичност на психологa Анри Таджфел, Аз-концепцията се състои от две ключови части:

Лична идентичност: Чертите и други характеристики, които ви правят уникални.

Социална идентичност: Кой сте въз основа на членството си в социални групи, като спортни отбори, религии, политически партии или социална класа.

★ От друга страна, психологът Брус А. Бракен вярва, че Аз-концепцията е многоизмерна и може да бъде разделена на шест независими черти:

Академична: Вашият успех или неуспех в училище.

Афект: Вашето осъзнаване на емоционалните състояния.

Компетентност: Вашата способност да се справяте с основни нужди.

Семейство: Колко добре работите в семейната си единица.

Физическа: Как се чувствате относно външния си вид, здравето, физическото си състояние и цялостното ви излъчване.

Социална: Способността ви да общувате с другите.

Раздел за красота: както обикновено, ето малък преглед на продукт за грижа за кожата, който силно одобрявам. Estee Lauder DayWear Eye Cooling Anti-Oxidant Moisture GelCreme – моментално освежаване за очите, с екстракт от краставица и супер антиоксидантен комплекс, за да поддържа очите свежи. Изсветлява и премахва подпухналостта и минимизира видимите тъмни кръгове. Очите се чувстват успокоени и изглеждат обновени. Изглажда фините сухи линии.

Хубав уикенд, Красавици. Надявам се, че тази публикация в блога ви напомни колко е важно да мислите високо за себе си или да подобрите своята Аз-концепция и винаги да очаквате най-доброто, тъй като това е, което ще получите от живота. 🙂 ххх