How to have more Meaningful Connections with People | 1st Week in Bulgaria: Update & Beautiful sensations from Guerlain La Petite Robe Noire

How to have more Meaningful Connections with People | 1st Week in Bulgaria: Update & Beautiful sensations from Guerlain La Petite Robe Noire

Good afternoon from Bulgaria! I hope you all – Beauties, are enjoying the summer wherever you are. I have already been in Bulgaria for ten days and my holiday is moving towards its end. We have been quite busy with the house, but it hasn’t been as stressful as it used to be, every time we come back it’s more comfortable and enjoyable here.

The journey was very comfortable – no stress at airports, it felt like life before Covid, furthermore people here do no seem to remember wearing masks! 🙂

Travelling has this feature to make one look deeply in themselves and reflect on connections/relationships, especially with people who you do not see often due to living in different countries.

In Today’s post I am sharing some points on how to create more meaningful connections with people, based on what I have read and learned from experience. As usual, in the beauty section of the post I am recommending a perfume from Guerlain, which I absolutely adore.

Personal relationships are as important to us as the air we breathe. We need friends, lovers, company, people with whom we can share joy and pain, but we are often unable or unwilling to make that contact.

Guerlain lover forever…

If some of our relationships with others are not exactly what we would like them to be – we need a new approach and a greater desire to explore the possibilities that exist in human relationships. We can be a rich source of growth and support for each other, so instead of feeling vulnerable we become free, alive, vibrant and awaken in ways unknown to us.

Every Person is Special. Learn to see beyond what people see in themselves. The seed of greatness lies within each of them, and you can help them see beyond their flaws and problems to their potential, to see their inner beauty and its possibilities. When you develop a positive attitude toward people, you will also develop meaningful relationships with everyone you meet.

At the airport in Malta

Be Careful. All human beings are sentient beings to one degree or another. Often when people are hurt, they hurt those around them. Remember this the next time someone does something unpleasant to you. Do not react to such an attitude, but create new relationships by changing the way you think about someone – they will also change their attitude towards you.

Empowering Others. This can often happen with minimal effort – by feeding them with positive energy, and this can happen without you saying anything – just through our thoughts. Another way to empower others is by making people feel special, wanted and needed. Before we give strength and love to others, however, we must…

Guerlain La Petite Robe Noire – its iconic rose is embroidered with tangy fruity notes. White amber paired with white musk brings softness and comfort to this delicate sillage.

Empower Ourselves. To be kind to ourselves, to love ourselves so that we are strong, healthy and loving. Acknowledge your own uniqueness, often and regularly. Affirm your good qualities, work on your self-esteem, like yourself and be a good friend to Yourself.

Thanks for reading, stay positive and thankful, see you soon with next update from here! 🙂 xxx

Добър ден от България! Надявам се всички вие – Красавици, се наслаждавате на лятото, където и да сте. Вече съм в България от десет дни и почивката ми е към своя край. Бяхме доста заети с къщата, но не беше толкова стресиращо, колкото е било преди, всеки път, когато се връщаме тук е по-удобно и приятно.

Пътуването беше много удобно – нямаше стрес по летищата, усещаше се като живот преди Covid, освен това хората тук изглежда не помнят да са носили маски! 🙂

Пътуването има тази особеност, да кара човек да се вгледа дълбоко в себе си и да размишлява върху връзките/отношенията, особено с хора, които не виждате често поради това, че живеете в различни страни.

В днешната публикация споделям някои точки за това как да създаваме по-смислени връзки с хората въз основа на това, което съм чела и научила от опит. Както обикновено, в секцията за красота на публикацията препоръчвам парфюм на Guerlain, който абсолютно обожавам.

Личните взаимоотношения са така важни за нас, както въздуха, който дишаме. Нуждаем се от приятели, половинки, компания, хора, с които можем да споделим радост и болка, но често сме неспособни или нежелаещи да осъществим този контакт. 

Ако някои от взаимоотноешенията ни с някои са не точно такива, каквито бихме искали – имаме нужда от нов подход и по-голямо желание да изследваме възможностите, които съществуват в човешките взаимоотношения. Ние можем да бъдем богат извор на растеж и подкрепа един за друг, така вместо да се чувстваме уясвими ставаме свободни, живи, жизнерадостни и се пробуждаме по начини непознати за нас. 

Всеки Човек е Специален. Научете се да виждатеоте отвъд онова, което хората виждат в себе си. Семето на величието се крие във всеки от тях и вие можете да им помогнете да прогледнат отвъд недостатъците и проблемите си към своя потенциал, да видят вътрешната си красота и нейните възможности. Когато изграждате позитивна нагласа към хората, ще развиете и пълноценни връзки с всички, които срещате. 

Бъдете Внимателни. Всички човешки същества са чувствотели до една или друга степен. Често когато хората са наранени, те нараняват тези около тях. Спомнете си това следващия път, когато някой ви причини нещо неприятно. Не реагирайте на такова отношение, а създавайте нови взаимоотношения като промените мислите си за някого – той също ще промени отношението си към вас. 

Да Дадаем Сили на Другите. Това често може да се случи с минимално усилие – като ги захраним с положителна енергия, а това може да стане без да казвате нищо – само чрез мислите ни. Друг начин за даване на сили на другите е като карате хората да се чувастват специални желани и необходими. Преди да даваме сили и обич на другите обаче, трябда да…

Да Дадем Сили на Себе Си. Да бъдем добри към себе си да се обичме, за да сме силни здрави и обичащи. Признавайте собствената си уникалност, често и редовно. Утвърждавайте добрите си качества, работете върху самооценката си, харесвайте се и бъдете свой добър приятел.

Накратко за този фантастичен парфюм – неговата емблематична роза е бродирана с остри плодови нотки. Белият кехлибар в съчетание с бял мускус придава мекота и комфорт на този деликатен аромат.

Благодаря за четенето, бъдете позитивни и благодарни, ще се видим скоро със следващата актуализация от тук! 🙂 xxx