Food Diaries

Food Diaries

Добро утро от Слима 🙂

В момента съм в едно кафе, почивайки си от изпълнението на листа ми със задачи за деня.

Обикновените неща са на този лист – след приключването на тази среща се отправям към фитнеса, а после ще се справя с някои дребни задачки, които си поставям за да организирам живота си.

It is time for tights already, those are from Calzedonia, dress by Calvin Klein

Говорейки за листове със задачи, подкрепям идеята за ‘хранителните дневници’ (не знам дали така се превежда на български Food Diaries 🙂 ). Много хора биха ме погледнали разочаровано във връзка с това, казвайки че броенето на калории е безполезно. Аз лично не съм съгласна  с това, тъй като си водя кратък дневник с целите и плановете ми, както и разсъждения около важни събития; пишейки какво съм яла през деня ме прави по-отговорна към живота ми и това, което е важно за мен. Обичам “канцеларските материали” и това прави изразяването на мен самата на картия по-приятно.

Stationary lover

Показвам ви последния си бележник от Accessorize Malta. Това, което е по-важно за мен обаче, е какво съм научила от преживяванията ми, тези послания ще записвам в този бележник и тях споделям в този пост. Това е също и начин да си напомням тези уроци, които биха ми помогнали в трудни моменти – това е и основната причина за моя блог. 

Водете дневник за храните, които консумирате (и напитките). Това е начин да сте напълно наясно с изборите си като записвате своите действия. 

…and the inside.

Яжте съзнателно, бъдете в сегашния момент и се фокусирайте върху храната. Склонни сме да потъваме в толкова много неща около нас, разговори, мисли, хора, които ни отвличат от сегашния момент, и веднъж загубили го, ние губим пълния контрол над волята и действията си. Хубаво погледнете храната си, тя е подарък, помиришете и я опитайте, и й дайте пълното ви внимание и я оценете. 

Не бъдете толкова твърди към себе си. Натоварените дни, стресиращи събития, повечето работа и недостатъчното ни присъствие в сегашния момент всяка минута от ежедневието ни, може да направи дневниците ни с храни дълъги и плашещи. Простете си и започнте отново с усмивка. 

Приятен уикенд 🙂

Good Morning from Sliema. I am currently at a cafe, having a break from following my agenda for the day.

Usual things are on the list today – after finishing my meeting, I am heading to the gym and later on arranging some simple tasks I give myself daily to keep my life organised.

Speaking of agendas, I am currently supporting the idea of food diaries. Many would give me a rather disappointed look in relation to this, saying that counting calories is useless. I personally, strongly disagree with that, since I love keeping a short diary of my goals, agendas and reflections on important events, and writing down what I have eaten on a day or after a bad meal/even a day makes me more responsible towards my own life and what matters to me.Being a stationary lover, it has even been more pleasurable for me to express myself on paper.

I am exposing my latest notepad which I found at Accessorize Malta. What is more important to me though, is what I have learned from my experiences, those lessons I will write down in this notepad I am sharing them them in this post. This is also a way of reminding myself of those helping tips that would prevent me from getting lost at challenging times – the core reason for my blog. 

Keep a food diary. It is a way to be fully aware of your choices by keeping track of your actions.

Eat mindfully, be present and focus on the food. We tend to get absorbed in so many external things around us, conversations, thoughts, other people which take us away from the present moment and once we lose it we lose the full control of our willpower and actions. Have a good look at your food, it is a gift, smell and taste it, give it your full attention and appreciate it. 

Don’t be too hard on yourself. Busy days, stressful events, more work and not being present enough every minute of your daily routine can make your food diary long and scary. Forgive yourself and start over with a smile.

Have a good weekend 🙂 Gergana xxx