First Travel After The Lockdown | Dior Life

First Travel After The Lockdown | Dior Life

Happy Saturday, ladies! 🙂

It has been a busy and quite emotional week for me – tonight we were supposed to fly to Bulgaria, but the airline cancelled our booking for the forth time due to Covid-19, it now feels surreal to imagine leaving the island. I was really excited to go back and do some of the things I adore. In this post I was about to share some of them and why they mean so much to me. Additionally, I am reviewing some products that I have been using for the whole quarantine now and I feel free to express my opinion. 

These images are from last August’s holiday, but about then I created my blog and since recently we have not been able to travel, I am using them now.

Тези изображения са от почивката миналия август, но около това време създадох моя блог и тъй като наскоро не сме можели да пътъваме, ги използвам сега.

So what am I generally excited about a holiday? Being born and raised in one country and having been living in another for a long time, makes seeing my friends (cousins, neighbours) a bit complicated. I sometimes feel guilty for not being able to communicate with them and I used to consider that a bad sign. But with time you educate yourself on various things and learn that ‘friendships are evolving’, according to sociologist Anna Akbari for Psychology Today. They can be affected by geographic disruptions, a new life stage, or personal points of transition and there are specific moments when we become more or less available to our social circles as a whole and specific individuals. These changes can often deplete our active adult friendship supply. That’s why I have made it clear to the people I work to keep in my circle, that whatever happens we are connected, we are friends and we can rely on each other at all times, even if it feel like we are not communicating enough. That also made me question whether it is normal to have so few friends and I was relieved to find out that it can be quite normal. According to Suzanne Degges-White, in an article again for Psychology Today (‘How Many Friends Do You Really Need in Adulthood?’), 

the number of close friends we need to feel that we have enough is somewhere between three and five.

That’s why meeting those people every time I am back is definitely a quality time. We choose a nice place, often for brunch, spend whole days together or go out in the evening and get lost in talks and laughter. 

Outfit details: Marks & Spencers, sandals – Bata, bag – Furla

Another major and delightful aspect of my holidays is shopping, beauty procedures or anything related to selfceare. Every time I am there I visit my beautician who knows my skin perfectly since 2007! I always have deep cleansing facials with mainly French products. Afterwards is the usual stroll along jewellery and clothing shops, I am obsessed with gold, and there are some Bulgarian fashion brands that I love and which pieces you can see on my social media. I have mentioned the passion for discovering new skincare products, that is a compulsory spiritual ritual for me. And between these activities there is always time for a refreshing iced coffee enjoyed best during a great catch up with dear people, who I share bright memories with and who have enriched my world with their wisdom. 

Dior Hydra Life, Lotion to Foam Fresh Cleanser and Cooling Hydration Sorbet Eye gel

In terms of the beauty products which I am briefly reviewing here and which I planned to take with me tonight, I have nothing negative to say. They are both from the Hydra Life range by Dior. The cleanser is very refreshing, highly concentrated in natural white tea leaf extract. I consider this product a nice experience for beauty lovers, if you are not that much into skincare though, it can be a bit overpriced for its qualities. The eye gel is quite interesting, it has a slightly pigmented texture that can show if you apply more and it can affect your makeup. I do not use it in the morning if I do makeup, but for the evening it is very nice, cooling and refreshing with its ceramic applicator. The texture is very gentle and gives you the feeling of an ice cube that improves microcirculation around the eyes. 

Even though I didn’t leave the island and I have a feeling that it will not happen soon, I am still find a reason to be thankful for whatever comes to my life. I am getting back to work on Monday and the overall situation on the island is quite positive. I hope you are safe and positive wherever you are and hope a wonderful weekend xxx 🙂

Честита събота, дами! 🙂
Беше натоварена и доста емоционална седмица за мен – тази вечер трябваше да летим за България, но авиокомпанията отмени резервацията ни за четвърти път заради Covid-19, сега се усеща сюрреалистично да си представя напускането на острова. Бях много развълнувана да се върна там и да направя някои от нещата, които обожавам. В този пост щях да споделя някои от тях и защо те значат толкова много за мен. Освен това преглеждам някои продукти, които съм използвала през цялата карантина и се чувствам свободна да изразя мнението ми.

И така, за какво се вълнувам най-общо около една почивка? Това, че съм родена и израснала в една държава и дълго време живея в друга, прави виждането на приятелите ми (братовчеди, съседи) малко сложно. Понякога се чувствам виновна за това, че не мога да общувам с тях и възприемах това като лош знак. Но с времето се образоваш за различни неща и научаваш, че „приятелствата се развиват“, според социолога Ана Акбари за „Психологията Днес“. Те могат да бъдат засегнати от географски смущения, нов жизнен етап или лични точки на преход и има конкретни моменти, когато ние ставаме повече или по-малко достъпни за нашите социални кръгове като цяло и конкретни личности. Тези промени често могат да изтощят нашето активно приятелство за възрастни. Ето защо съм разяснила на хората, които се старая да поддържам в моя кръг, че каквото и да се случи, ние сме свързани, приятели сме и можем да разчитаме един на друг по всяко време, дори и да се усеща сякаш не общуваме достатъчно. Това също ме накара да се запитам дали е нормално да имам толкова малко приятели и с облекчение разбрах, че може да е съвсем нормално. Според Сюзан Дегейз-Уайт в статия отново за „Психологията днес“ („От колко приятели наистина се нуждаят възрастните хора?“),

броят на близките приятели, от които се нуждаем, за да усетим че имаме достатъчно, е някъде между три и пет.

Ето защо срещата с тези хора всеки път, когато се връщам, определено е качествено време. Избираме приятно място, често за брънч, прекарваме по цели дни заедно или излизаме вечер и се губим в разговори и смях.

Друг основен и възхитителен аспект на моите почивки са пазаруването, процедурите за красота или всичко, свързано със самостоятелната ми грижа за мен. Всеки път, когато съм там, посещавам моята козметчка, която познава кожата ми перфектно от 2007 г.! Винаги си правя дълбоко почистване на лицето с предимно френски продукти. След това е обичайната разходка из магазините за бижута и дрехи, обсебена съм от златото, а има и някои български модни марки, които обичам и чиито дрехи можете да видите в моята социална медия. Споменах страстта ми да откривам нови продукти за грижа за кожата, това е задължителен духовен ритуал за мен. И между тези занимания винаги има време за освежаващо айс кафе, на което се наслаждавам най-добре по време на хубав разговор със скъпи хора, с които споделям светли спомени и които са обогатили моя свят със своята мъдрост.

По отношение на козметичните продукти, които преглеждам накратко тук и които щях да взема със себе си днес, нямам нищо отрицателно да кажа. И двата са от гамата Hydra Life на Dior. Почистващата пяна е много освежаваща, силно концентрирана на натурален екстракт от листа на бял чай. Считам този продукт за приятно изживяване за любителите на красотата, ако все пак не се занимавате толкова с грижа за кожата, той може да бъде малко завишен като цена за качествата му. Гелът за очи е доста интересен, има леко пигментирана текстура, която може да се види, ако нанесете повече и може да се отрази на грима ви. Не го използвам сутрин, ако се гримирам, но за вечерта е много хубав, охлаждащ и освежаващ с керамичния си апликатор. Текстурата е много нежна и ви дава усещането за кубче лед, което подобрява микроциркулацията около очите.

Въпреки че не напуснах острова и имам чувството, че това няма да стане скоро, все пак намирам причина да бъда благодарна за всичко, което идва в живота ми. Връщам се на работа в понеделник и общата ситуация на острова е доста положителна. Надявам се да сте в безопасност и позитивни, където и да сте, прекрасен уикенд xxx 🙂