Emotional Eating | Guerlain Super Lips

Emotional Eating | Guerlain Super Lips

Have you ever experienced a strong emotion and ate something without asking yourself if you are hungry or not? Then you might have eaten emotionally. I used to do that in the past and even though I have learned the causes and I have managed to control it, I still feel the need to be conscious and present when I respond emotionally to things and when I experience food in relation to them or in general. According to Jennifer Kromberg for Psychology Today:

Emotional eating is a powerful and effective way to find temporary relief from many of life’s challenges. 

Recently I have been experiencing some strong emotions, luckily they were very happy, however they still made me eat ice cream at midnight. Considering the unhealthy nature of that activity, I did some reading on this matter and here is a brief moral that I am going to be keeping in mind. These are essential factors, that I have experienced personally as contributing to emotional eating. 

1* Being too tired, I am most vulnerable to emotional eating. Then my body can not fight cravings and urges. The solution is to build a healthy sleeping pattern of at least seven-hour sleep.

2* ‘Body hate’. According to the same author, there are many people who ‘hate their bodies’. That is a strong reason for them to eat emotionally. I personally do not hate my body, what I am closer to is that sometimes I do not respect my body by eating things that I know are not good. 

Happiness 🙂

3* Inability to tolerate difficult feelings. This one I am afraid is still to be mastered. I did suffer majorly from it in the past and I have made a huge progress. I believe it is because I was raised in a society where showing emotions was a sign of weakness. What a weird and damaging notion to expose to a child to suppress their emotions in order to be ‘normal’. I do not blame my family, it is a cultural thing, or it used to be, and I am grateful for even the at times painful journey I had to go on to learn to be compassionate to myself and others. My solution has been to practice letting myself experience difficult emotions, to acknowledge them in different ways. I like writing and educating myself, in this way I feel those emotions and I let them out instead of trying to distract myself from them with food. 

4* Food as pleasure. After a hectic day we think we deserve a little happiness and we reach out for a couple of biscuits, cake or anything we would normally try to stay away from. According to many sources eating sugar and fats releases opioids in our brains. Opioids are the active ingredients in cocaine, heroin, and many other narcotics. So the calming and soothing effects you feel when you eat ice cream are real. And breaking these habits can be like kicking a drug habit. One solution is to find something that brings you excitement and happiness that gradually to replace those things, for me such activities are skincare and blogging.

5* Awareness. To be able to deal with emotional eating, you first need to acknowledge that it exists for you. Not being aware of it can develop it further and make its treatment much more complicated. For this reason, we need to always be conscious in our relationships with food, eat mindfully by focusing on the food and take a moment to appreciate it.

Guerlain Super Lips, Lip Hero

6* Eat Like a lady. This notion is an extra tip that I learned from a Dior makeup artist. He was giving advice on how to make your lipstick last longer. His idea made me think about the connection between beauty and health. How the quality of our skincare/beauty products can affect the healthy habits we create and maintain. I personally enjoy food much better when I take care of myself and for instance, enjoying a piece of cake when I am wearing a Chanel lipstick is a whole new level of pleasure. This lip balm is a wonderful way to take care of your lips. I use it at night and in the morning my lips are hydrated throughout the whole day. It contains grapeseed extract for soft, smooth and plumped lips.

I hope you have been enjoying your weekends mindfully and taking care of yourselves. Kisses 🙂 xxx

Изпитвали ли сте някога силна емоция и яли нещо, без да се питате дали сте гладни или не? Тогава може би сте яли емоционално. В миналото правих това и въпреки че научих причините и успях да го контролирам, все още изпитвам нужда да бъда съзнателна и съсредоточена в конкретния момент, когато реагирам емоционално на неща и когато се храня във връзка с тях или изобщо. Според Дженифър Кромберг в статия за Съвременна Психология:

Емоционалното хранене е мощен и ефективен начин да намерите временно облекчение от много житейски предизвикателства.

Напоследък изпитвам някои силни емоции, за щастие са много щастливи, но все пак ме накараха да ям сладолед в полунощ. Имайки предвид нездравословния характер на тази дейност, прочетох по този въпрос и ето една кратка поука, която ще имам предвид. Това са съществени фактори, които лично съм преживяла като приноси за емоционалното хранене.

1* Бидейки твърде уморена, аз съм най-уязвима към емоционалното хранене. Тогава тялото ми не може да се бори с копнежите и позивите. Решението е да се изгради здравословен модел на сън с поне седем часов сън.

2* „Омраза към тялото“. Според същия автор има много хора, които „мразят телата си“. Това е силна причина те да се хранят емоционално. Аз лично не мразя моето, това, до което съм по-близо е, че понякога не уважавам тялото ми, като ям неща, за които знам, че не са добри.

3* Невъзможност за понасяне на трудни чувства. Това се страхувам, че все още предстои да бъде овладяно. В миналото страдах предимно от това и постигнах огромен напредък. Вярвам, че е така, защото бях отгледана в общество, където проявяването на емоции беше знак за слабост. Каква странна и вредна представа да се изложи на дете, да потисне емоциите си, за да бъде „нормално“. Не обвинявам семейството ми, това е културно нещо или беше, и съм благодарна дори за понякога болезненото пътуване, което трябваше да поема, за да се науча да бъда състрадателна към себе си и другите. Моето решение е да практикувам това да се оставя да изпитвам трудни емоции, да ги признавам по различни начини. Харесва ми да пиша и да се образовам, по този начин усещам тези емоции и ги пускам, вместо да се опитвам да се разсейвам от тях с храната.

4* Храната като удоволствие. След забързания ден смятаме, че заслужаваме малко щастие и посягаме към няколко бисквити, торта или нещо, от което обикновено се опитваме да стоим далеч. Според много източници яденето на захар и мазнини отделя опиоиди в мозъка ни. Опиоидите са активните съставки в кокаина, хероина и много други наркотици. Така че успокояващите ефекти, които усещате, когато ядете сладолед, са истински. И нарушаването на тези навици може да бъде като премахване на навик за наркотици. Едно решение е да намерите нещо, което ви носи вълнение и щастие, което постепенно да замести тези неща, за мен подобни дейности са грижата за кожата и блога ми.

5* Информираност. За да можете да се справите с емоционалното хранене, първо трябва да признаете, че то съществува за вас. Неосъзнаването на това може да го доразвие и да направи лечението му много по-сложно. Поради тази причина трябва винаги да сме съзнателни в отношенията си с храната, да се храним внимателно, като се фокусираме върху нея и отделим момент, за да я оценим.

6* Яжте като дама. Тази представа е допълнителен съвет, който научих от гримьор на Dior. Той даваше съвети как да направите червилото ви да издържи по-дълго. Идеята му ме накара да се замисля за връзката между красотата и здравето. Как качеството на нашите продукти за грижа за кожата / красотата може да повлияе на здравословните навици, които създаваме и поддържаме. Аз лично се наслаждавам на храната много по-добре, когато се грижа за себе си и например, наслаждавайки се на парче торта, когато нося червило на Шанел, е съвсем ново ниво на удоволствие. Този балсам за устни е прекрасен начин да се погрижите за устните си. Използвам го през нощта, а на сутринта устните ми са хидратирани през целия ден. Съдържа екстракт от гроздови семена за меки, гладки и пълни устни.

Надявам се, че се наслаждавали внимателно на почивните си дни и се грижите за себе си. Целувки 🙂 ххх