Contouring With Guerlain’s Terracotta Sun Trio

Contouring With Guerlain’s Terracotta Sun Trio

Това е снимка от събитие на InterNations. Присъствах на него, защото ме убеди приятелка и не мога да кажа, че ми хареса. Концепцията на това събитие беше да се срещнат хора от различни страни и различни области на работа и да общуват. Провежда се също и в много страни от същата организация, така че когато тя ме покани, изглеждаше интересно. Всъщност не беше, може би просто аз не съм социален характер или по онова време не ми липсваха нови социални контакти … като цяло не ми липсват, срещам много нови хора всяка седмица на работа и често през почивните дни просто искам да общувам с приятели, за които нямам много време, но събитието беше скучно. Както и да е, това беше обстановката на снимката, това, което искам да подчертая тук, е контуриращата пудра, която използвам оттогава и това, което научих за закупуването на подходящия за мен продукт за контуриране. Като цяло пазаруването на продукти за контуриране може да бъде трудно, освен ако имате предвид следното, което може значително да промени това преживяване за вас. Ето моите 4 Dos и Donts за избор на правилните продукти въз основа на професионални съвети и моя собствен опит.

Alcohol-free wine for me…

 ✔ Вземете под внимание тона и подтона на кожата си, когато купувате контуриращи продукти. За да изглеждате естествено, опитайте се да не преминавате в по-тъмно от два нюанса, трябва да постигнете ласкателна естествено изглеждаща форма, а не фалшив тен.

✘ Не вземайте продукт, който просто казва ‘контур’ върху него. Знайте каква текстура – крем или прах, действа най-добре на кожата ви.

✘ Не оставяйте резки линии, разнесете равномерно и ‘запечете’ за мек и естествен вид, пухкава четка може да бъде наистина полезна. Вашият контур трябва да изглежда без усилие. ‘Запичането’ е притискане на количество пудра до определена зона за задържане и чисти линии.

✔ Следвайте ‘правилото на 3′. Следвайте фигурата 3 от всяка страна на лицето. Така трябва да движите четката си за контуриране. 

Bronzing Contouring Palette, Light and Shadow/ Natural

Продуктът, който споменах, е Terracotta SunTrio от Guerlain. Това е първата им бронзираща и контурираща пудра, която комбинира три нюанса в една палитра, за тен, контур и осветляване на тена. По естествен начин произвежда слънчевите отражения върху лицето, контурите са изваяни с матово, естествено покритие. Има красив аромат – микс от портокалов цвят, ванилия и бял мускус. Тя поддържа хидратацията на кожата и след 6 часа, тъй като съставките й не изсушават кожата.

Насладете се на неделята си, Гергана 🙂 x

This is a picture from an InterNations event. I attended it for a friend persuaded me and I cannot say I enjoyed it. The concept of that event was to meet people from different countries and different fields of work and to network. It is also being held in many countries by the same organisation so when she invited me It seemed interesting. In fact, it wasn’t, maybe it’s just me who is not social or at that time I was not lacking any new social contacts… in general I am not, I meet lots of new people every week at work and often at weekends I just want to hang out with friends for whom I don’t have much time, but the event was boring. Anyways, that was the setting of the picture, what I want to emphasise here is the contouring powder I have been using since then and what I have learned about buying the right contouring product for me. In general, shopping for contouring products can be difficult unless you keep in mind the following, which can significantly change that experience for you. Here are my 4 Dos and Donts for choosing the right products based on professional advice and my own experience. 

Do ✔ Consider your skin tone and undertone when buying contouring products. To look natural try not to go darker than two shades, you must achieve a flattering natural looking shape, not fake tan. 

Don’t ✘ just get a product that says ‘contour’ on it. Know what texture – cream or powder, works best on your skin.

Don’t ✘ leave harsh lines blend and bake for a soft and natural appearance, a fluffy brush can be really useful. Your contour should look effortless. Baking is pressing in amount of powder to a certain area for a serious hold and clean lines. 

Do ✔ follow the rule of 3. Trace a figure 3 on each side of the face. That’s how you should move your contouring brush.

So the product I mentioned is Terracotta SunTrio from Guerlain. It is their first bronzing and contouring powder that combines three shades in one palette to tan, contour and light the complexion. It naturally produces sun’s reflections on the face, the contours are sculpted with a matte, natural finish. It has a beautiful fragrance – a mix of orange blossom, vanilla and white musk. It keeps the skin’s hydration after 6 hours since its ingredients do not dry out the skin.
Enjoy your Sunday, Gergana 🙂 x