Book Review: Five Things I Got for Myself from ‘Anna Karenina’ by Leo Tolstoy | My Latest Dior Skincare & Makeup

Book Review: Five Things I Got for Myself from ‘Anna Karenina’ by Leo Tolstoy | My Latest Dior Skincare & Makeup

Има хора, които, след като видят, че съперникът им е щастлив в каквото и да било, са готови да си затворят очите за всичко хубаво в него и да виждат само лошо; но има хора, които, наопаки, преди всичко искат да намерят в тоя щастлив съперник ония качества, с които ги е затъмнил, и с остра болка в сърцето търсят в него само добрите качества. ~ Лев Толстой

Колко вдъхновяващо е да се учим и мотивираме от успехите на другите, вместо да се сравняваме с тях, да изпадаме в депресия или да завиждаме. Цитатът е от една от любимите ми руски книги – романът на Лев Толстой “Ана Каренина”. Публикувана като книга през 1878 г., тя се смята от много писатели за най-доброто литературно произведение, а самият автор го нарича първият си истински роман. Широко възприемана като кулминация на литературния реализъм, „Анна Каренина“ разказва любовната история на петербургската аристократка Анна Каренина на фона на феодалното руско общество от края на ХІХ век.

Романът се състои от осем части, с повече от дузина главни герои. Сюжетът се фокусира върху извънбрачната връзка между Ана и дръзкия и богат кавалерийски офицер граф Алексей Кирилович Вронски, който скандализира обществените среди на Санкт Петербург. Това е трагична история на омъжена аристократка от хайлайфа, която започва, когато тя пристига в семейство, разбито от необузданото женкарство на брат си – нещо, което намеква за бъдещото й положение, въпреки че тя ще бъде по-малко толерантна от другите.

Визия за вечерта: рокля и чанта от Зара, грим – Dior и Shiseido

Все още ерген, Вронски е нетърпелив да се ожени за нея, ако тя се съгласи да напусне съпруга си Каренин, висш държавен служител, но тя е уязвима на руските социални норми, моралните закони на Руската православна църква, нейната собствена несигурност и нерешителността на Каренин. Въпреки че Вронски и Ана заминават за Италия, където могат да бъдат заедно, те срещат трудности в намирането на приятели. Обратно в Русия, тя е отбягвана, ставайки още по-изолирана и тревожна, докато Вронски има своя социален живот. Въпреки поредните уверения на Вронски, тя развива широко собственическо чувство и параноя за неговата въображаема невярност. Страхувайки се от загубата на контрол, Ана решава да остави съпруга и сина си. Двамата с Вронски имат дъщеря, но майчинството не носи радост на героинята: тя чувства, че той се отнася с нея по-студено. Това тласка младата жена към отчаян акт – самоубийство. Изкусния начин, по който Толстой описва краят на геринята е изключително дълбок и трогателен, оприличен с изгасваща свещ в студена зимна нощ. Романът ме накара да се замисля за следните неща и да си взема урочета, които си заслужават да се помнят.

1* Семейство. Семейната мисъл е в основата на разглеждания роман. За автора огнището е най-важната цел на човека.

2* Отмъщение. Желанието да отмъсти на Вронски тласка Ана да се самоубие. За нея това беше най-добрият начин да накаже любовника си, че не й обръща достатъчно внимание, за това, че не я разбира. Наистина ли беше така? Трудно е да се каже, но така тя видя отношенията им преди фаталната крачка. Моето мнение е, че отмъщението би донесло повече вреда на този който се стреми към него, отколкото възмездие.

3* Измяна. Това явление се разглежда като престъпление срещу най-важното и свещеното, което е в живота на човек – семейството. Толстой не дава рецепта как да се избегне това, но показва до какво може да доведе брачната изневяра.

♡ Спирала Diorshow – Обичам как с просто притискане получавам изключителен обем на всяка мигла и по-пълна линия. Чистачката от двоен материал зарежда четката с точното количество продукт без бучки и излишно напластяване. Има 24-часова устойчивост.
♡ Rouge Dior – червилото с модни цветове. Истинска флорална грижа за устните, обогатено е с екстракти от червен божур и нар от естествен произход. Червило за дълго носене е, което осигурява 16 часа комфорт на устните и в същото време не ги изсушава. Обичам модерните и луксозни инициали на CD, като отзвук на вталена талия на модния подиум на Къщата.
♡ Capture Totale – Стягащ и коригиращ бръчките околоочен крем, произлязъл от изследванията на Dior върху майчините клетки. Използвам го предимно вечер и когато се събудя, околоочният контур изглежда моментално ревитализиран, сякаш освободен от следите от стрес и умора.
♡ Dior Contour Lip Liner Pencil 999 – приятен и лесен за употреба молив за устни.

4* Безразличие. Много герои на романа, във взаимодействие помежду си, се придържат към правилата на етикета, като същевременно не дават свобода на чувствата и не проявяват искреност. В кабинета на министъра или на социален прием подобно поведение е напълно подходящо, но не и в домашния кръг. Студеността на съпруга й отравя Ана, а неразбирането на Вронски води до смъртта й. Трябва винаги да изразяваме чувствата си към хората, които са важни за нас.

5* Обществено мнение. Толстой дава по-драматични илюстрации на това как светските преценки влияят на съдбата на хората. Анна не може да се разведе и незаконната комуникация с друг мъж затваря вратата към по-висшите кръгове. Това, че всички я критикуват непрекъснато наслоява негативизъм, чувство за вина и липса на себестойност до степен, в която е непосилно за героинята да понася повече този товар.

Силно препоръчвам тази книга, а сега ви пожелавам весел уикенд и Благоадря, че посетихте блога ми отново! 🙂 xxx

There are people who, once they see that their opponent is happy in anything, are ready to close their eyes to all the good in him and see only the bad; but there are people who, on the contrary, above all want to find in this happy rival those qualities with which he has obscured them, and with a sharp pain in the heart seek in him only the good qualities. ~ Leo Tolstoy

How uplifting it is to learn and motivate ourselves from the successes of others, instead of comparing ourselves to them, getting depressed or envious. The quote is from one of my favorite Russian books – Leo Tolstoy‘s novel “Anna Karenina”. Published as a book in 1878, it is considered by many writers to be the best literary work, and the author himself calls it his first true novel. Widely perceived as the culmination of literary realism, “Anna Karenina” tells the love story of the St. Petersburg aristocrat Anna Karenina against the background of feudal Russian society from the late nineteenth century.

The novel consists of eight parts, with more than a dozen main characters. The plot focuses on the extramarital affair between Anna and the daring and wealthy cavalry officer Count Alexei Kirilovich Vronsky, which scandalized the social circles of St. Petersburg. This is a tragic story of a married highlife aristocrat which begins when she arrives in a family shattered by her brother’s unbridled unfaithfulness – something that hints at her future situation, although she will receive less tolerance than others.

Still a bachelor, Vronsky is eager to marry her if she agrees to leave her husband, Karenin, a senior government official, but she is vulnerable to Russian social norms, the moral laws of the Russian Orthodox Church, her own insecurities and Karenin’s indecision. Although Vronsky and Anna go to Italy, where they can be together, they have difficulty finding friends. Back in Russia, she was shunned, becoming even more isolated and anxious, while Vronsky had his own social life. Despite Vronsky’s repeated assurances, she developed a broad sense of ownership and paranoia about his imaginary infidelity. Fearing loss of control, Anna decides to leave her husband and son. He and Vronsky have a daughter, but motherhood does not bring joy to the heroine: she feels that he treats her more coldly. This pushes the young woman to a desperate act – suicide. The artful way in which Tolstoy describes the end of the heroine is extremely deep and touching, likened to a fading candle on a cold winter night. The novel made me think about the following things and take lessons that are worth remembering.

1* Family. Family thought is at the heart of the novel in question. For the author, the family hearth is the most important goal of man.

2* Revenge. The desire for revenge on Vronsky pushes Anna to commit suicide. For her, this was the best way to punish her lover for not paying enough attention to her, for not understanding her. Was that really the case? It’s hard to say, but that’s how she saw their relationship before the fatal step. My opinion is that revenge would do more harm to the one who seeks it than justice.

3 * Betrayal. This phenomenon is seen as a crime against the most important and sacred thing in a person’s life – the family. Tolstoy does not give a recipe for how to avoid this, but shows what marital infidelity can lead to.

4* Indifference. Many characters in the novel, in interaction with each other, adhere to the rules of etiquette, while not giving freedom of feelings and not showing sincerity. In the office of the Minister or at a social reception, such behavior is perfectly appropriate, but not in the home circle. Her husband’s coldness poisoned Anna, and Vronsky’s misunderstanding led to her death. We must always express our feelings for the people who are important to us.

5* Public opinion. Tolstoy gives more dramatic illustrations of how secular judgments affect people’s destiny. Anna cannot divorce and illegal communication with another man closes the door to higher circles. The fact that everyone criticises her constantly layers layers of negativity, guilt and lack of cost to the extent that it is impossible for the heroine to bear more of this burden.

In terms of the products pictured here which I used for this look, here is a brief description of their features and my opinion of them. ♡ Diorshow Mascara – I am loving how with a simple squeeze, you obtain extreme volume on each lash and a fuller lash-line. The dual-material wiper loads the brush with just the right amount of product for clump-free and excess-free lashes. 24-hour staying power. ♡ Rouge Dior – the lipstick with couture colors. True floral lip care, it is enriched with red peony and pomegranate flower extracts of natural origin. Long-wear lipstick that ensures 16 hours of comfort on the lips and at the same time does not dry them or feel heavy. I love the modern and luxurious CD initials, as an echo to the fitted waists of the House’s catwalk look. ♡ Capture Totale – Firming & wrinkle-correcting eye cream, born from Dior’s research on mother cells and its floral expertise. I use it mainly in the evening and when I wake up the eye contour appears instantly revitalised, as if freed from the marks of stress and fatigue. ♡ Dior Contour Lip Liner Pencil 999 – I have already written about this one🤍

I highly recommend this book, and now I wish you a happy weekend and thank you for visiting my blog again! 🙂 xxx