7 Traits That Make You More Valuable Woman

7 Traits That Make You More Valuable Woman

Good Morning, Ladies! 🙂 It is already September, this summer lasted 4 seconds to me! I am excited about the autumn wardrobe and feminine looks, even though I don’t like living in expectation of something in the future, but I focus on the now. Today’s post is about upgrading mindsets, not just changing looks and styles, because I believe we should never focus only on the outside but master the inside. Change of season to me is associated with change of thoughts, new concepts and getting better in various aspects of my life. Here are 7 traits that can make you more valuable and develop your divine feminine nature.

1 ✐ Speak kindly about people. If you cannot – remain silent. There are ways to express disappointment in polite ways that convey you message and yet make you look elegant in the whole story.

2 ✐ Tell the truth, even when it’s difficult. Being honest is such an attractive characteristic that can attract people to you.

3 ✐ Show understanding for other’s pain. It is not necessary to offer solutions to people’s problems (that is a masculine trait), a feminine woman can listen attentively, sympathise and make others feel understood and validated. She is a good listener, that doesn’t interrupt unnecessarily. Important is also to not get attached to people’s pain, feel it but don’t allow it to touch you, be able to disconnect from those external experiences whenever you decide.

4 ✐ Recognise & express gratitude. Be thankful for what God, people, life are doing for you, but also be grateful to yourself for going through all the things that were difficult for you to talk about and for achieving what has been important to you.  

5 ✐ Give without wanting something back. Doing things for people is sometimes about you, about building a persona you love being and helping others can elevate your self-esteem and sense of purpose in life, which strengthen your sense of self-value and self-reliance.

6 ✐ Do NOT respond to negativity. This is such a powerful act of self-love, because in this way you do not allow people’s negativity to touch you and they cannot take from your good energy.

7 ✐ Do things to see other’s smile. Life is challenging enough, being a person who brings positivity can make you stand up and also make you feel better about yourself.

Number 6 was a challenge for me, but I have been working on it, the change has made such a difference in my mental health and life. Overall, all of the traits have made me feel better about myself. They make one’s character more beautiful.

Speaking of beauty, here is my latest Dior obsession. I have been using their contouring powders for over 7 years now, in fact my first contouring product was Dior, do you remember the heavy metal packaging that gave such a solid and luxury vibe? 🙂 This powder Dior Forever Natural Bronze 006 Amber Bronze is limited edition, I have seen it a lot on IG though. The colour is a bit dark for me and I know I am slightly breaking the beauty rules and standards but I love it.

That is all from me for now, I hope my 7 trait suggestion give you food for thought and inspire you to master yourself. It is a long weekend in Malta, I have planned it with many activities I love, despite of the chance to rain, I hope you too have an amazing weekend. Gergana 🙂 xxx

Добро утро дами! 🙂

Вече е септември, това лято за мен продължи 4 секунди! Вълнувам се от есенния гардероб и женствените визии, въпреки че не обичам да живея в очакване на нещо в бъдещето, а се фокусирам върху сегашния момент. Днешната публикация е за надграждане на мисленето, а не само за промяна на външния вид и стила, защото вярвам, че никога не трябва да се фокусираме само върху външността, а да овладеем и вътрешността. Смяната на сезона за мен е свързана с промяна на мислите, нови концепции и подобряване на различни аспекти от живота ми. Ето 7 черти, които могат да ви направят по-ценни и да развият вашата божествена женска природа.

1 ✐ Говорете любезно за хората. Ако не можете – мълчете. Има начини да изразите разочарованието си по любезни начини, които предават посланието ви на другите и въпреки това ви карат да изглеждате елегантно в цялата история.

2 ✐ Казвайте истината, дори когато е трудно. Да бъдеш честен е толкова привлекателна характеристика, която може да привлече хората към теб.

3 ✐ Проявете разбиране към болката на другите. Не е необходимо да се предлагат решения на проблемите на хората (това е мъжка черта), женствената жена може да слуша внимателно, да съчувства и да кара другите да се чувстват разбрани и валидирани. Тя е добър слушател, не прекъсва излишно. Важно е също така да не се привързвате към болката на хората, да я чувствате, но не й позволявате да ви докосне, да можете да се откъснете от тези външни преживявания, когато решите.

4 ✐ Признавайте и изразявайте благодарност. Бъдете благодарни за това, което Бог, хората, животът правят за вас, но също така бъдете благодарни на себе си, че сте преминали през всички неща, за които ви е било трудно да говорите, и че сте постигнали това, което е било важно за вас.

5 ✐ Давайте, без да искате нещо обратно. Правенето на неща за хората понякога е свързано с вас, изграждането на личност, която обичате да бъдете, и помагането на другите може да повиши вашето самочувствие и чувство за цел в живота, което укрепва чувството ви за самооценка и самоувереност.

6 ✐ НЕ отговаряйте на негативността. Това е толкова силен акт на любов към себе си, защото по този начин вие не позволявате на негативността на хората да ви докосне и те не могат да вземат от добрата ви енергия.

7 ✐ Правете неща, за да видите усмивката на другите. Животът е достатъчно предизвикателен, да бъдеш човек, който носи позитивизъм, може да те накара да изпъкнеш и да се почувстваш по-добре.

Номер 6 беше предизвикателство за мен, но работих върху него, това направи такава промяна в моето психично здраве и живот. Като цяло, всички черти ме накараха да се почувствам по-добре в себе си. Те правят характера по-красив. Говорейки за красота, ето я последната ми мания за Dior. Използвам контуриращите им пудри вече повече от 7 години, всъщност първият ми контуриращ продукт беше Dior, помните ли тежката метална опаковка, която придаваше такова солидно и луксозно излъчване? 🙂 Тази пудра Dior Forever Natural Bronze 006 Amber Bronze е лимитирана серия, но съм я виждала често в IG. Цветът ми е малко тъмен и знам, че леко нарушавам правилата и стандартите за красота, но ми харесва.

Това е всичко от мен засега, надявам се моето предложение за 7 черти да ви даде храна за размисъл и да ви вдъхнови да работите над себе си. Сега е дълъг уикенд в Малта, планирах го с много дейности, които обичам, въпреки възможността да вали, надявам се и вие да имате невероятен уикенд. Гергана 🙂 xxx