6 ‘That Girl’ Personality Traits for 2024

6 ‘That Girl’ Personality Traits for 2024

1* She Values her peace of Mind

A high-value woman walks away from anything that would cost her peace of mind. She knows that her sanity is important to meeting her goals. Therefore, she would ignore every distraction on her way to the top or to simply living a soft life. If people bring any negativity to her life, she is prepared to cut ties with them after giving them much grace. She walks away from anything that takes her energy and doesn’t make a positive contribution to her reality.

2* She is a great Listener

High-value women are great listeners, so they have many people around them. This means that they would attract the love and respect of people because everyone wants someone to hear them out.

3* She is not Malicious

When it comes to keeping ill feelings, high-value women detest this because it is a time and energy-waster. They are focused on getting things done, and they don’t like being held down by malice. Therefore, they prefer to sort things out by effective communication and to move forward with other aspects of their lives.

4* She is Dedicated to Learning more

One of the loveable qualities of a valuable female is that she never rests on her accomplishments. She understands that ignorance is a disease and that it is detrimental to stop learning. Hence, she keeps upgrading herself in different aspects of life. She knows that half of her beauty comes from the way she thinks and speaks.

5* She has Mentors

One of the reasons a high-value woman would keep levelling up is mentorship. She is accountable to some people who she learns from. These people guide her on the right path, and she makes sure that they are involved in some of her critical decision-making processes. Thinking that you know all is a limited perspective to achieving your goals.

6* She has High Self-Esteem

One of the ways to identify a high-value woman is how she carries herself. She believes in herself and will not allow anyone to treat her less. Such women have usually spent time working to be the best version of themselves. Hence, they will not allow the words of anybody to put them down. If she needs to burn the bridge with such people, she will do it.

I hope you are starting the new year positively, loving yourselves and believing in your potential, worth and dreams. For this festive look I have used mainly Dior and Guerlain basic products. Take care of yourselves and see you next time, Gergana 🙂 xxx

6 Личностни Черти на ‘ОНОВА МОМИЧЕ ‘ през 2024

Добър ден, Красавици, в първия ден на 2024 г.! Започвам новата година с благодарност за малкото, лично, семейно празненство във Валета и глам визия за вечерта. Тази публикация ще ми бъде по-скоро напомняне за това, което научих за класните и стойностни жени, и акт на споделяне с вас това, което смятам, че си струва да знаете. Моят блог е изцяло за самоусъвършенстване, (вътрешна) красота, осъзнатост и “мек” женски живот. Вярвам, че такъв живот е постижим чрез начина, по който избираме да мислим и действаме. Личностните черти, които работим, за да въплътим или укрепим, са от решаващо значение за това, така че ето 6 личностни черти, които ще ви накарат да се почувствате и изглеждате като вашата най-добра версия през 2024 г.

1* Стойностната жена Цени Спокойствието си. Тя се отдалечава от всичко, което би й коствало спокойствието. Знае, че разумът й е важен за постигане на целите й. Следователно тя би пренебрегнала всяко разсейване по пътя си към върха или просто към по-спокоен живот. Ако хората донесат нещо негативно в живота й, тя е готова да прекъсне връзките си с тях, след като им даде много благодат. Тя се отдалечава от всичко, което отнема енергията й и не допринася положително за нейната реалност.

2* Тя е Страхотен слушател. Жените с висока стойност са страхотни слушатели, така че имат много хора около себе си. Това означава, че биха привлекли любовта и уважението на хората, защото всеки иска някой да го изслуша.

3* Тя не е злобна. Що се отнася до запазването на лоши чувства, жените с висока стойност ненавиждат това, защото те губят време и енергия. Те са фокусирани върху това да свършат нещата и не обичат да бъдат задържани от злоба. Затова те предпочитат да разрешат нещата чрез ефективна комуникация и да продължат напред с други аспекти от живота си.

4* Тя е отдадена на това да Учи Нови Неща. Едно от привлекателните качества на ценната жена е, че тя никога не почива на своите постижения. Тя разбира, че невежеството е болест и че е пагубно да спреш да учиш. Следователно тя продължава да се надгражда в различни аспекти на живота. Тя знае, че половината от красотата й идва от начина, по който мисли и говори.

5* Тя Има Ментори. Една от причините, поради които една жена с висока стойност би продължила да се издига, е менторството. Тя се отчита пред някои хора, от които се учи. Тези хора я водят по правилния път и тя се уверява, че те участват в някои от нейните критични процеси на вземане на решения. Да мислиш, че знаеш всичко, е ограничена перспектива за постигане на целите ти.

6* Тя има Високо Самочувствие. Един от начините да разпознаете жена с висока стойност е как се държи. Тя вярва в себе си и няма да позволи на никого да се отнася принизяващо с нея. Такива жени обикновено прекарват време в работа над себе си, за да бъдат най-добрата си версия. Следователно те няма да позволят на думите на никого да ги заглушат. Ако трябва да изгори моста към такива хора, тя ще го направи.

Надявам се, че започвате новата година позитивно, обичайки се и вярвайки в своя потенциал, стойност и мечти. За тази празнична визия съм използвала основно базови продукти на Dior и Guerlain. Пазете се и до следващия път, Гергана 🙂 xxx