5 (Non) Toxic Ways to Make People Like & Respect You More

Autumn outfit

It is certainly not a priority to everyone to be liked by everyone. But when it comes to respect, we all demand it, aren’t we, Ladies?

Good evening on Tuesday ! 🙂 I hope you’re having a good week with even better ideas about the weekend. In this blogpost I show you my input on the topic of being liked and respected by people and my 5 practical and healthy steps to level up in those areas.

Cozy feminine outfit

1* Be (healthily) Obsessed with Yourself. You cannot make people like and respect you if you don’t like and respect yourself first. Practise self-love, always take care of your mind, emotions and appearance, and never neglect yourself in any way, you set the tone of how you want to be treated for everyone around you.

2* Have a Youthful Spirit. Nowadays everyone is so obsessed with looking younger, that is why cosmetic procedures, makeup and manipulations of images are more common than ever. What many are missing is the essence of Youthfulness – the mindset, the spirit… it is happening very often nowadays to see a girl who looks much older than her actual age, because everyone is following trends, which are empowered enough to ‘define’ someone’s worth, if those people’s values and self-perceptions are week and they cannot escape their influence. To keep your Spirit Youthful, never stop learning, read books, control stress, tackle your fears, embrace change and find things that make you smile.

3* Be Worth Investing In. The best way to appear in this way is to actually invest in yourself, in any way, level up, improve, grow and reach your better Self until you reach your best version.

4* Build Self-Confidence. It is so easy for people to say:

Just be confident.

But how do you achieve that? By showing up for yourself. Do no cheat on yourself, on your schedule for achieving goals, on your diet, your values and boundaries, stick to what matters to you and do not people-please.

5* Feminine Movement. Looking feminine is not a priority for everyone. There is nothing wrong with looking masculine, if that’s your thing, keep being yourself. But it’s not for me, I love feminine living and movements in particular. This reflects on my whole blog, and you being here now probably indicates you like this way of life too. Feminine movements make you elegant, soft, classy and desirable. To cultivate them do not be static, move your hair naturally, without sharp or stressful energy. Be soft with your hands, have some flow to you.

As you can see I am switching to winter wardrobe, lots of wool and cozy outfit ideas, while staying true to my initial feminine, elegant and classy vision. I am wishing you a peaceful and beautiful rest of the week, take care! 🙂 xxx

♑︎

5 Здравословни Начина да Накарате Хората да ви Харесват и Уважават Повече

Със сигурност не е приоритет за всеки да бъде харесван от всички. Но когато става въпрос за уважение, ние всички го изискваме, нали, дами?

Добър вечер във вторник 🙂 Надявам се, че имате добра седмица с още по-добри идеи за уикенда. В тази публикация ви показвам моя принос по темата да бъдете харесвани и уважавани от хората и моите 5 практични и здравословни стъпки за развитие в тези области.

1* Бъдете (здравословно) обсебени от себе си. Не можете да накарате хората да ви харесват и уважават, ако първо не харесвате и не уважавате себе си. Обичайте се, винаги се грижете за ума, емоциите и външния си вид и никога не пренебрегвайте себе си по никакъв начин, вие задавате тона на всички около вас как искате да се отнасят към вас.

2* Имайте младежки дух. В днешно време всички са толкова обсебени от това да изглеждат по-млади, затова козметичните процедури, гримът и манипулациите на изображенията са по-често срещани от всякога. Това, което мнозина пропускат, е същността на младостта – мисленето, духа… в днешно време се случва много често да видите момиче, което изглежда много по-възрастно от действителната си възраст. Защото всеки следва тенденциите, които са достатъчно овластени, за да определят нечия стойност, ако ценностите и представите за себе си на тези хора са слаби и не могат да избягат от влиянието на тези тенденции. За да запазите духа си млад, никога не спирайте да учите, четете книги, контролирайте стреса, справяйте се със страховете си, посрещайте промяната и намирайте неща, които ви карат да се усмихвате.

3* Бъди жена, в която си заслужава да се инвестира. Най-добрият начин да изглеждате по този начин е като инвестирате в себе си по какъвто и да е начин, да се подобрявате, растете и достигате по-доброто си Аз, докато достигнете най-добрата си версия.

4* Изградете самочувствие. Толкова е лесно за хората да кажат:

Просто бъди уверена.

Но как да го постигнете? Когато си винаги на среща за себе си. Не изневерявайте на себе си, на графика си за постигане на целите, на диетата си, ценностите и границите си, придържайте се към това, което има значение за вас и не се старайте да угаждате на хората.

5* Женско Движение. Да изглеждаш женствена не е приоритет за всички. Няма нищо лошо в това да изглеждате мъжествени, ако това ви харесва, продължавайте да бъдете себе си. Но това не е за мен, обичам женствения живот и особено движенията. Това се отразява в целия ми блог и това, че сте тук сега, вероятно показва, че и вие харесвате този начин на живот. Женствените движения ви правят елегантни, нежни и желани. За да ги култивирате, не бъдете статични, движете косата си естествено, без рязка или стресираща енергия. Бъдете меки с ръцете си, нека цялото ви присъствие да излъчва спокойно движение.

Както виждате, преминавам към зимния гардероб и много вълнени идеи за уютен тоалет, като същевременно оставам вярна на първоначалната ми женствена, елегантна и класическа визия. Пожелавам ви спокоен и красив остатък от седмицата, пазете се! 🙂 xxx