30-Day Weight ‘Release’ Journey | Day 1

30-Day Weight ‘Release’ Journey | Day 1

Hello, Beauties! This post is going to be about a challenge I set today 17th July and it is going to take 30 days. The goal is to ‘release’ 5 kg in a healthy way, while I enjoy the process and also take the time to refresh some aspects of my mindset, discover knew knowledge and ideas about health and inner peace, because I believe these thresh are all connected. You cannot be healthy on the inside and unhealthy /sad on the inside. I am not saying I am sad, but sometimes not having a problem doesn’t mean you are happy. In general, loosing 5 kg for a month is not very recommended, the healthy limit for this period would be 4kg. My personal trainer doesn’t agree with my decision, but I feel I can do it! 🙂 As humans we need to try different things, experience life differently and upgrade, for me the way I experience my being is largely affected by beauty in any aspect, so how I look is essential for my inner and overall wellbeing not just for my self self-esteem.

Why am I Taking this Challenge?

The reasons are two:

1* I am a blogger, I work with brands and when we shoot for projects, the outfits simply suit me better when I am within certain kilograms. I love myself and don’t truly need to go through this change, moreover, the fact that people keep telling me that I don’t need it, had greatly influenced my decision to try.

The 2nd reason is related to my inner beauty. I want to cleanse my body in every way, to refresh or restart because I feel I can reach my best potential when I am in my best shape. I don’t even call this process losing weight but releasing anything that no longer serves me. Every thought pattern, perceptions and perspectives that are metaphorically hidden behind those 5 extra kg I am totally fine without.

I will be updating you with my journey. Today I am giving you two pieces of advice:

1* Set your mind, make an intention and stick to it from a loving place, not from disapproving of yourself. Accept your body, anything that begins with acceptance and love goes into fruition sooner or later.

2* Releasing what you don’t need is the attitude and becoming a more amazing version of yourself is the objective, not surviving the food limitations that make you negative and in struggle.

I am very positive and enthusiastic about this self-improvement adventure, follow it with me and share your thoughts in the process. Have a nice and healthy week! Gergana 🙂 xxx

Здравейте, Красавици! Тази публикация ще бъде за предизвикателство, което започвам днес, 17 юли, и ще отнеме 30 дни. Целта е да се „освободя“ от 5 кг по здравословен начин, като същевременно се наслаждавам на процеса и също така отделям време, за да опресня някои аспекти на моето мислене, да открия полезни знания и идеи за здравето и вътрешния мир, защото вярвам, че всички тези неща са свързани. Не можеш да си здрав отвътре и нездрав/тъжен отвътре. Не казвам, че съм тъжна, но понякога това, че нямаш проблем, не означава, че си щастлив. По принцип загубата на 5 кг за един месец не е много препоръчителна, здравословната граница за този период би била 4 кг. Личният ми треньор не е съгласен с решението ми, но чувствам, че мога да го направя! 🙂 Като хора ние трябва да опитваме различни неща, да изживяваме живота по различен начин и да надграждаме, за мен начинът, по който преживявам своето битие, до голяма степен се влияе от красотата във всеки аспект, така че как изглеждам е от съществено значение за моето вътрешно и цялостно благополучие, не само за моето самочувствие.

Защо Приемам Това Предизвикателство?

Причините са две:

1* Аз съм блогър, работя с марки и когато снимаме по проекти просто тоалетите ми отиват повече, когато съм в определени килограми. Обичам себе си и наистина нямам нужда да преминавам през тази промяна, освен това фактът, че хората продължават да ми казват, че нямам нужда от нея, силно повлия на решението ми да опитам.

2* -рата причина е свързана с вътрешната ми красота. Искам да прочистя тялото си по всякакъв начин, да го освежа или ‘рестартирам’, защото чувствам, че мога да разгърна най-добрия си потенциал, когато съм в най-добрата си форма. Дори не наричам този процес отслабване, а освобождаване на всичко, което вече не ми служи. Всеки мисловен модел, възприятия и перспективи, които са метафорично скрити зад тези 5 излишни кг, без които съм напълно добре.

Ще ви информирам за моето пътуване. Днес ви давам два съвета:
1* Настройте ума си, направете намерение и се придържайте към него от любящо място, а не от неодобрение към себе си. Приемете тялото си, всичко, което започва с приемане и любов, рано или късно процъфтява.
2* Освобождаването на това, от което не се нуждаете, е нагласата и целта е да станете по-невероятна версия на себе си, а не оцеляването на ограниченията на храната, които ви правят негативни и нещастни.
Аз съм много позитивна и ентусиазирана от това приключение за самоусъвършенстване, следвайте го с мен и споделяйте мислите си в процеса. Хубава и здравословна седмица! Гергана :-) xxx