Напътстващи Дневници: Michelle Obama’s ❛Becoming❜

Напътстващи Дневници: Michelle Obama’s ❛Becoming❜

Good morning on the first Thursday of March! There are literally days before my next holiday and today I will show you what item will be in my hand-luggage. I will be talking more in detail about this travel from various perspectives, beauty essentials, outfits, places and activities, but the focus today is on the health/healing benefits of this particular item. I am talking about guided journals. I have already mentioned that I love stationary, luxurious notebooks and fine writing tools. I have written about journaling, but this type of it is a bit different.

Look details: OOTD from Zara, makeup – Dior, Guerlain, Clarins

Guided journaling can help you improve mental health through structured, reflective writing prompts, guided questions, and affirmations. I chose Becoming by Michelle Obama and it is an amazing example of this type of journals, which I am trying for the first time. becoming is a work of deep reflection and for discovering Your Voice. It includes thought-provoking prompts designed to help you reflect on your personal and family history; your goals, challenges, and dreams; what moves you and brings you hope; and what future you imagine for yourself and your community. These pages will help you capture your own journey so you can nurture your sense of belonging. Inside, you will find an opportunity not only to take heart in the experiences that brought you to where you are today, but also to feel empowered to take those next steps towards your dreams and higher Self.

♡ The difference between Guided Journaling and Regular JournalingYour thoughts can take you anywhere and everywhere. Without structure, regular journaling is a “continuous unedited chronological flow of conscious experience through the mind,” leading to an interior monologue. Guided journaling provides more structure and can be quite effective as therapeutic help.

My first guided journal, it is a real perfection, very well created, with deep questions, quotes from Michelle, graphs, colours and charts. The quality of the paper and binding is amazing and I have almost gone through 60 per cent of it.

Therapeutic BenefitsGuided journaling relieves stress and helps to manage other emotions, such as anger, fear, or frustration. For those who have experienced trauma, it can allow you to process the experience through a series of questions or prompts that lead to a greater understanding of the situation and your relationship with yourself.Guided journaling can include a combination of techniques that involve creative visualization and relaxation. It is close to guided meditation, a form of mindfulness that improves mental health with reflective thinking in the form of writing. It can be the first step to habit-forming journaling that trains the brain to have reflective thinking routines that help with irrational beliefs or thinking.

Overall, guided journals are a fun and helpful tools for achieving various things, from bringing more Joy to dealing with complicated emotions and events and better structuring your personal development. I highly recommend it.

Kisses, Gergana 🙂 xxx

Добро утро в първия четвъртък на март! Има буквално дни до следващата ми почивка и днес ще ви покажа какво ще има в ръчния ми багаж. Ще говоря по-подробно за това пътуване от различни гледни точки, основни неща за красота, тоалети, места и дейности, но фокусът днес е върху здравните/лечебните ползи от този конкретен артикул. Говоря за ‘напътстващите дневници’. Вече съм споменавала, че обичам луксозните тетрадки и фини инструменти за писане. Писах за воденето на дневник, но тази негова разновидност е малко по-различена.

♡ Воденото на напътстващ дневник може да ви помогне да подобрите ментаното си здраве чрез структурирани, отразяващи подкани за писане, ръководени въпроси и утвърждения. Избрах Becoming от Мишел Обама и това е невероятен пример за този тип дневници, които опитвам за първи път. Журналът й е дело на дълбоко размишление и е с цел откриване на Вашия глас. Включва провокиращи мисли подкани, предназначени да ви помогнат да разсъждавате върху личната си и семейна история; вашите цели, предизвикателства и мечти; какво ви движи и ви носи надежда; и какво бъдеще си представяте за себе си и вашата общност. Тези страници ще ви помогнат да заснемете вашето собствено пътуване, за да можете да подхранвате чувството си за принадлежност. Вътре ще намерите възможност не само да се влюбите в преживяванията, които ви доведоха до мястото, където сте днес, но и да се почувствате силни да предприемете тези следващи стъпки към мечтите си и по-високото си Аз.

Разликата между водененето на обикновен дневник и на напътстващ. Вашите мисли могат да ви отведат навсякъде. Без структура, обикновеното водене на журнали е непрекъснат нередактиран хронологичен поток от съзнателно преживяване, водещ до вътрешен монолог. Напътстваното дневникиране осигурява повече структура и може да бъде доста ефективно като терапевтична помощ.

Терапевтични предимства. Воденото на ръководен дневник облекчава стреса и помага да се управляват емоции, като гняв, страх или фрустрация. За тези, които са преживели травма, това може да позволи да обработят преживяването чрез серия от въпроси или подкани, които водят до по-добро разбиране на ситуацията и връзката със себе си. Ръководеното дневникиране може да включва комбинация от техники, които включват творческа визуализация и релаксация. Това е близко до ръководената медитация, форма на внимателност, която подобрява психичното здраве с рефлективно мислене под формата на писане. Това може да бъде първата стъпка към воденето на дневник за формиране на навици, което тренира мозъка да има рефлективни мисловни съчетания, които помагат при ирационални вярвания или мислене.

Като цяло ръководещите дневници са забавни и полезни инструменти за постигане на различни неща, от внасяне на повече удоволствие в ежедневието до справяне със сложни емоции и събития и по-добро структуриране на вашето лично развитие. Силно го препоръчвам.

Целувки, Гергана 🙂 ххх