Какво представлява Нашата ‘Лична Легенда’ и защо е важно да я Следваме

Какво представлява Нашата ‘Лична Легенда’ и защо е важно да я Следваме

Добър вечер от Малта, мили дами!

В последния ми пост ви разказах за първата седмица от почивката ми в България, втората и третата минаха неусетно в задачи, козметични процедури и активна почивка. Доста неща си купих, но за тях ще ви разажа в други постове. Сега, когато вече съм се завърнала към работното ми ежедневие, искам да ви спделя за нещо интресно, което прочетох в книката на Паулу Коелю – Алхимикът, а именно Личната легенда и това колко е важно да я следваме. Ето два урока, които научих от тази книга.

Урок 1: Ако искате да постигнете най-големите си цели и да се почувствате доволни, трябва да следвате личната си легенда (вашия собствен път в живота, включително вашите мечти).

OOTD

Историята започва с това, че млад испански овчар има повтарящ се сън. Това се случва всеки път, когато той спи под явор пред стара църковна сграда. В съня си момчето чува от дете, че трябва да отиде до египетските пирамиди, за да търси съкровище.
След среща с циганка, за да разбере какво означава сънят, момчето е изненадано, когато тя също казва, че то трябва да отиде в Египет.
За да станат нещата още по-странни, един възрастен мъж казва на момчето същото.
След известно обмисляне момчето решава да последва личната си легенда и да се отправи към пирамидите. Той продава овцете си и започва пътуването си, като отива в Танжер.
През останалата част от книгата той непрекъснато се натъква на препятствия пред Личната си легенда. Но на всяка стъпка ги преодолява, за да намери успех и реализация.
След като започнете, цялата вселена ще заговорничи, за да осъществи мечтата ви. Но това не означава, че няма да имате затруднения.

Урок 2: Спрете да се страхувате, ако искате да премахнете бариерите, които ви пречат да напредвате.

Момчето скоро пристига в Танжер. Културата и езикът, които не знае, го учудват. Това води до това някой да открадне всичките му пари. Дори по-лошо, той се страхува, че е взел грешно решение и почти се завръща в Испания.
Но младият мъж обръща внимание на поличбите навсякъде около себе си. Той отново се ангажира със своята лична легенда и започва работа за местен търговец на кристали.
Търговецът разпознава присъствието на момчето като добра поличба и се вслушва в съвета му, че мъжът трябва да поема повече рискове с бизнеса. Това дава резултат и в крайна сметка двамата забогатяват.
Търговецът знае каква е неговата лична легенда и признава, че присъствието на момчето е знак, че трябва да го преследва. Но той се страхува да го следва и остава там, където е.
За разлика от него, младият мъж използва парите си, за да продължи смело пътуването си до Египет, като учи читателя, че страхът е най-голямото нещо по пътя към живота, който искаш да живееш, и само като го победиш, можеш да живееш пълноценно.

Dinner by the sea

Докато пътуването на младия мъж продължава, той среща англичанин, който му разказва за алхимик, който може да превърне оловото в злато. В крайна сметка двамата спират в Ал-Фаюм като част от караваната, с която пътуват. Докато е там, момчето използва новооткритата си способност да разчита поличби, за да предвиди атака срещу оазиса. Това привлича вниманието на алхимика. Накрая двамата се срещат и той става ментор на младия мъж. Алхимикът също декларира важността на личните легенди.
С това, което научава от алхимика, момчето се превръща във вятър, когато племе от арабски войници ги залавя и заплашва да ги убие. Алхимикът продължава да учи момчето, но в крайна сметка пътищата им трябва да се разделят, преди младият мъж да стигне до Египет.

And here is the book – The Alchemist by Paulo Coelho, I highly recommend!

Когато стига до Египет, той започва да копае за съкровището си, само за да бъде веднага бит и ограбен отново от двама мъже. Единият от тях му разказва за собствения си сън, в който намира съкровище под дърво в изоставена църква в Испания.
Момчето разпознава тази поличба и вече знае къде всъщност е неговото съкровище. Той се завръща в Испания, за да го намери на точното място, където е имал първата си мечта, и го използва, за да продължи да изпълнява своята лична легенда.

Точно като този млад мъж, вие ще падате по време на пътуването си към вашата легенда. Но ако се ангажирате да ставате всеки път и да продължавате, вселената отново ще се задейства да ви отведе точно там, където трябва да бъдете.

Пожелавам ви ползотворна и щастлива нова седмица! 🙂 xxx

WHAT IS OUR ‘PERSONAL LEGEND’ AND WHY IT IS IMPORTANT TO FOLLOW IT

Good evening from Malta, dear ladies!

In my last post, I told you about the first week of my holiday in Bulgaria, the second and third passed imperceptibly in tasks, cosmetic procedures and active rest. I bought a lot of things, but I will tell you about them in other posts. Now that I have already returned to my work routine, I want to share with you something interesting that I read in Paulo Coelho’s book The Alchemist, namely the Personal Legend and how important it is to follow it. Here are two lessons I learned from this book.

Lesson 1: If you want to reach your biggest goals and feel fulfilled, you must follow your Personal Legend (your own path in life, including your dreams).

The story begins with a young Spanish shepherd having a recurring dream. It happens each time he sleeps under a Sycamore tree outside of an old church building. In the dream, the boy hears from a child that he must go to the Egyptian pyramids to seek a treasure. After meeting with a gypsy woman to find out what the dream means, the boy is surprised when she says he needs to go to Egypt. 

To make matters even stranger, an old man tells the boy the same thing. After some deliberation, the boy decides to follow his Personal Legend and head for the pyramids. He sells his sheep and begins his journey by going to Tangier. 

Throughout the remainder of the book, he is constantly running into obstacles to his Personal Legend. But at each step overcomes them to find success and fulfilment. Once you begin, the whole universe will conspire to make it happen. But that does not mean you will be without difficulties.

Lesson 2: Stop being afraid if you want to remove the barriers that keep you from progressing.

The boy soon arrives in Tangier. The culture and the language, which he cannot speak, amaze him. This leads to someone stealing all his money. Even worse, he fears he has made the wrong decision and almost heads back for Spain. But the young man pays attention to the omens all around him. He recommits to his Personal Legend and begins working for a local crystal merchant. 

The merchant recognises the boy’s presence as a good omen and listens to his counsel that the man should take more risks with the business. This pays off and the two eventually become rich. The merchant knows what his Personal Legened is and recognizes that the boy’s presence is an omen that he should go after it. But he is too afraid to follow it and stays where he is. In contrast, the young man uses his money to courageously continue on his journey to Egypt, teaching the reader that fear is the biggest thing in the way of you living the life you want and only by beating it can you live life to the fullest.

As the young man’s journey continues, he meets an Englishman who tells him of an alchemist that can turn lead into gold. Eventually, the two stop in Al-Fayoum as part of the caravan they travel with. While there, the boy uses his newfound ability to read omens to foresee an attack on the oasis. This catches the attention of the alchemist. The two eventually meet and he becomes a mentor to the young man. The alchemist also declares the importance of Personal Legends.

With what he learns from the alchemist, the boy turns himself into the wind when a tribe of Arab soldiers captures them and threatens to kill them. The alchemist continues to teach the boy, but eventually they must part ways before the young man reaches Egypt. When he gets to Egypt he begins digging for his treasure only to be immediately beaten and robbed again. One of the men tells him of his own dream in which he would find treasure under a tree in an abandoned church in Spain.

The boy recognises this omen and now knows where his treasure really is. He returns to Spain to find it in the exact spot he had his first dream and uses it to continue to fulfil his Personal Legend.

Just like this young man, you will fall while on your journey. But if you commit to get up every time and keep going, the universe will once again conspire to lead you to just where you need to be.

I am wishing you a productive and happy new week! 🙂 xxx